Rezultate afișate în 24 martie 2020
1

Primăria municipiului Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unei funcții contractuale de execuţie vacante.

1. Denumirea postului vacant şi a compartimentului de muncă:

– consilier-manager de proiect, grad profesional IA – 1 post

  • selecţia dosarelor de înscriere
  • probă scrisă
  •  interviu.

Condiţii necesare ocupării postului/posturilor contractual(e) vacant(e) sunt prevăzute la art.3 din Hotărârea de Guvern nr.286 /2011 pentru aprobarea Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa postului:

 Nivelul studiilor:

Nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, într-unul dintre următoarele domenii:

– pentru consilier-manager de proiect, grad profesional IA – 1 post

Domeniul fundamental

Ramura de ştiinţă

Domeniul de licenţă

Specializarea

Ştiinţe inginereşti

Inginerie civilă

Inginerie civilă

Construcţii civile, industriale şi agricole

Căi ferate, drumuri şi poduri

Vechime în specialitatea studiilor: minimum 3 ani.

 Cunoştinţe minime de operare pe calculator: nivel mediu (atestat cu document).

Cerinţe specifice: curs manager de proiect (atestat cu document).

1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, republicată cu modificările și completările ulterioare – Tematică:

PARTEA VI – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicate personalului contractual din administraţia publică si evidenţa personalului plătit din fonduri publice (Titlul I, Titlul II – Cap. I,II, V, VI, VIII, IX)

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 republicată cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 48/2002 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.

3 Constituția României, republicată;

4. Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 98/2016, actualizată privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

6.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare – privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
7. Instructiunea nr.82/24.08.2018 – Indrumări pentru depunerea proiectelor tehnice de execuţie ulterior semnarii contractelor de finantare, pentru modificarea Studiilor de fezabilitate sau a proiectelor tehnice de execuţie şi pentru evitarea corectiilor financiare urmare modificării Proiectelor tehnice de execuţie (http://www.inforegio.ro/ro/implementare/instructiuni )

8. Hotărârea nr. 907 din 29 noiembrie 2016, actualizată, privind etapele de elaborarea și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, calificări ( curs manager de proiect atestat cu document valabil), pentru îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, solicitate de instituţie;

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e) *cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) document care să ateste nivelul cunoştinţelor medii de operare pe calculator (Atestat ECDL / foaia matricolă de la facultate / adeverinţă angajator/alte documente, astestate valabile);

* Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii, calificări, cursuri și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. – (Serviciul Resurse umane – camera 99, etajul 2).

Candidații declarați respinși se vor prezenta la camera 99, etajul 2, str. Moților nr. 3 pentru ridicarea dosarelor de concurs (în termen de maximum 12 luni de la data depunerii dosarului).