Rezultate afișate în 15 iunie 2019
1

Primăria municipiului Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unor funcţii contractuale de execuţie vacante.

1. Denumirea postului vacant şi a compartimentului de muncă:
Funcţiile contractuale de execuţie vacante la Serviciul Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte, Direcţia Generală Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte:
– inspector de specialitate, grad profesional IA– 1 post

  • selecţia dosarelor de înscriere
  • probă scrisă
  • interviu.

Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa postului:
Nivelul studiilor:
– pentru inspector de specialitate, grad profesional IA: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental: ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă: ştiinţe economice, domeniul de licenţă: economie sau finanţe sau marketing.
Vechime în specialitatea studiilor:
– pentru inspector de specialitate, grad profesional IA: minimum 5 ani.
Cunoştinţe minime de operare pe calculator:
– pentru toate posturile vacante – nivel mediu (atestat cu document).
Cerinţe specifice: curs manager de proiect (atestat cu document valabil) pentru inspector de specialitate, grad profesional IA.

Condiţii necesare ocupării postului/posturilor contractual(e) vacant(e) sunt prevăzute la art.3 din Hotărârea de Guvern nr.286 /2011 pentru aprobarea Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

1. Constituţia României, republicată;
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 215/23.04.2001 administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Ordonanţa de urgenţă nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Ghidul General al solicitantului pentru Programul Operational Regional 2014-2020, în vigoare de la data de 29.11.2018 (http://www.inforegio.ro/ro/consultare-apeluri/634-ghidul-general-12);
7. Ghidul specific al Priorității de investiții 4e- Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile și a masurilor de adaptare relevante pentru atenuarea, obiectivului specific 4.1 – reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de judet prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Axa prioritara 4, POR 2014-2020 – publicat în data de 22.03.2018 – CORRIGENDUM NR.2 (http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-4/apeluri-lansate);
8. Ghidul specific al Prioritatii de investitii 4.4- Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învîțare pe tot parcursul vieții prind dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, obiectivul specific 4.4- Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, Axa prioritara 4, POR 2014-2020 – Corrigendum nr.1 (http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-4/apeluri-lansate/438-ghidul-specific-4-4-invatamant-ante-prescolar-si-prescolar).

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, calificări ( curs manager de proiect -atestat cu document valabil), pentru îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, solicitate de instituţie;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) *cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) document care să ateste nivelul cunoştinţelor medii de operare pe calculator (Atestat ECDL / foaia matricolă de la facultate / adeverinţă angajator/alte documente, astestate valabile);
* Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii, calificări, cursuri și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. – (Serviciul Resurse umane – camera 99, etajul 2).

Anunț concurs