Rezultate afișate în 24 martie 2020
1

Primăria municipiului Cluj-Napoca  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unei funcţii contractuale de execuţie vacante.

Denumirea postului vacant şi a compartimentului de muncă:

– inspector de specialitate, grad profesional IA – 1 post.

  • selecţia dosarelor de înscriere
  • probă scrisă
  •  interviu.

Condiţii necesare ocupării postului/posturilor contractual(e) vacant(e) sunt prevăzute la art.3 din Hotărârea de Guvern nr.286 /2011 pentru aprobarea Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Nivelul studiilor:

Nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, într-unul dintre următoarele domenii:

– pentru inspector de specialitate, grad profesional IA – 1 post;

Domeniul fundamental

Ramura de ştiinţă

Domeniul de licenţă

Specializarea

Ştiinţe sociale

Ştiinţe economice

Finanţe

Finanţe şi bănci

Marketing

Marketing

 Vechime în specialitatea studiilor: minimum 3 ani.

 Cunoştinţe minime de operare pe calculator: nivel mediu (atestat cu document).

 Cerinţe specifice: curs manager de proiect (atestat cu document).

1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, republicată cu modificările și completările ulterioare- Tematică:

PARTEA VI – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicate personalului contractual din administraţia publică si evidenţa personalului plătit din fonduri publice (Titlul I, Titlul II – Cap. I,II, V, VI, VIII, IX)

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 republicată cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 48/2002 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

3 Constituția României, republicată;

4. Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 98/2016, actualizată privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

6.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare – privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
7.
Instrucţiunea nr.82/24.08.2018 – Indrumări pentru depunerea proiectelor tehnice de execuţie ulterior semnării contractelor de finanţare, pentru modificarea Studiilor de fezabilitate sau a proiectelor tehnice de execuţie şi pentru evitarea corectiilorfinanciare urmare modificării Proiectelor tehnice de execuţie (http://www.inforegio.ro/ro/implementare/instructiuni )