Rezultate afișate în 23 martie 2020
1

Primăria municipiului Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unei funcţii contractuale de execuţie.

1. Denumirea postului vacant şi a compartimentului de muncă:

– inspector de specialitate, grad profesional I – 1 post

la Serviciul Strategii de marketing, Direcţia Evenimente publice şi informare cetăţeni, Direcţia Generală Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte.

  • selecţia dosarelor de înscriere
  • probă scrisă
  • interviu

Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa postului:

Nivelul studiilor:

Domeniul fundamental

Ramura de ştiinţă

Domeniul de licenţă

Specializarea

Ştiinţe sociale

Ştiinţe administrative

Ştiinţe administrative

Asistenţă managerială şi administrativă

Ştiinţe economice

Finanţe

Finanţe şi bănci

Cibernetică, statistică şi informatică economică

Statistică şi previziune economică

Vechime în specialitatea studiilor:

– minimum 6 luni;

Cunoştinţe minime de operare pe calculator:   nivel mediu (atestat cu document).

Limbi străine: limba engleză:  nivel mediu certificat cu document valabil, conform legislaţiei în vigoare

4. Condiţii necesare ocupării postului/posturilor contractual(e) vacant(e) sunt prevăzute la art.3 din Hotărârea de Guvern nr.286 /2011 pentru aprobarea Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

1. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, TEMATICĂ:

  • PARTEA III Administraţia publică locală (art. 84-169);

  • PARTEA VI Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice (art. 538-562), coroborat cu dispoziţiile art. 376 alin. (2), 430, 432-434,

437-441, 443-449, 458 şi art. 506 alin. (1)-(9) se aplică în mod corespunzător şi personalului contractual;

2. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

3. Constituția României

4. Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020 – Secțiuni:
Cluj-Napoca: profilul strategic al orașului (pag. 258), Concept cheie (pag. 259),Viziune (pag. 261) Factori strategici cheie (pag. 262), Avantaj competitiv (pag. 264), Probleme strategice cheie (pag. 267), Direcții strategice cheie (pag. 26), Marketing teritorial (pag. 913-928); (Disponibilă pe www.cmpg.ro – http://cmpg.ro/wp-content/uploads/2015/05/strategie-cluj-napoca-2014-2020.pdf )

5. Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

6. Philip Kotler, Nancy Lee (ediție 2008 sau ulterior), Marketing în sectorul public, editura Meteor Press

(Disponibilă la Biblioteca Județeană „Octavian Goga”, la „Universitatea Babeș-Bolyai” – biblioteca Facultății de Studii Europene și biblioteca Facultății de Științe Politice; disponibilă pentru consultat în sală la Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” și la Biblioteca Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor. (UBB). De asemenea, cartea poate fi achiziționată online sau în anumite librării).

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie: limba engleză – nivel solicitat atestat cu document valabil, conform legislaţiei în vigoare;

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e) *cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) document care să ateste nivelul cunoştinţelor medii de operare pe calculator (Atestat ECDL / foaia matricolă de la facultate / adeverinţă angajator/alte documente, atestate valabile);

* Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. – (Serviciul resurse umane – camera 99, etajul 2).

Candidații declarați respinși se vor prezenta la camera 99, etajul 2, str. Moților nr. 3 pentru ridicarea dosarelor de concurs (în termen de maximum 12 luni de la data depunerii dosarului).