1

Primăria municipiului Cluj-Napoca organizează concurs, în data de 05.06.2019, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei publice de execuţie vacantă la Direcţia Generală de Urbanism – Direcția Urbanism:
Serviciul Urbanism:
-consilier, clasa I, grad profesional superior (1 post)

  • selecţia dosarelor de înscriere
  • probă scrisă
  • interviu.

Data, ora şi locul și locația desfășurării probei scrise: 05.06. 2019, ora 10, la sediul Primăriei municipiului Cluj- Napoca – Sala de sticlă, str. Moților nr. 3;
Perioada de depunere a dosarelor: 02.05.2019 – 21. 05.2019.

Condiţii generale menţionate la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice:
Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă:
Serviciul Urbanism – consilier , clasa I, grad profesional superior
Domeniul fundamental
-Științe inginerești
-Matematică și științe ale naturii
-Matematică și științe ale naturii
Ramura de știință:
-Inginerie geologică, mine, petrol și gaze
-Informatică,
-Matematică
-Științele pământului și atmosferei
Domeniu de licență:
-Inginerie geodezică
-Informatică
-Matematică -Informatică
-Geografie
Specializare:
-Măsurători terestre și cadastru
-Cadastru și managementul proprietăților
-Geodezie și geo-informatică
-Informatică
-Planificare teritorială
-Cartografie

Constitutia Romaniei, republicată;
Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare .
TEMATICĂ Serviciul Urbanism si Compartimentul Protectia Monumentelor Istorice
Drepturile și libertățile fundamentale, așa cum sunt prevăzute în Constituția României
Drepturile și îndatoririle funcționarilor publici
Sancțiunile disciplinare si răspunderea funcționarilor publici
Principiile care guvernează conduita profesională a funcționarilor publici
Norme generale de conduită profesională a funcţionarilor publici
Certificatul de urbanism
Documentații de urbanism
Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Intrarea în legalitate
Obligațiile și drepturile proprietarilor de monumente istorice

Dosarul de concurs se verifică la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3, etajul 2, camera 99.

a) formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției (www.primariaclujnapoca.ro);
b) curriculum vitae, modelul comun european care se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, (secțiunea Informații publice – Concursuri ocupare posturi vacante);
c) copia actului de identitate; (se poate transmite și electronic pe adresa de e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro)
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări și certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei*** eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (extras Revisal eliberat de angajator sau de I.T.M.)
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului**;
g) cazierul judiciar*;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
**Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
***(1^2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. 611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Dosarele de concurs se primesc la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3, etajul 2, camera 99 – Serviciul Resurse umane, telefon: 0264 59 60 30, int. 1020, int. 5030 fax: 0264-43.02.40, e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro), persoana de contact: Dragotă Floarea – consilier Serviciul Resurse umane.
Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – str. Moților nr. 7.

1. Studiază și aplică prevederile :
Legii nr.50/1991- privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
Ordinul Ministerului dezvoltării regionale şi locuinţe nr. 839/2009 şi nr. 1867/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată;
Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;
Studiază Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca (P.U.G.) și regulamentele locale aferente documentațiilor de urbanism – Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) aprobate conform legii;
toate H.G., O.G., O.U.G., H.C.L. şi ordinele emise de ministere, referitoare la activitatea de amenajare a teritoriului, de urbanism şi autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii.

2. Asigură gestionarea și evidența numerelor administrative în aplicația RENNS (registrul electronic național al nomenclaturilor stradale) și de aplicația contractată Franzke &Schubert;
Verifică în prealabil cererile repartizate, din punct de vedere al identificării amplasamentului și realizează încadrarea în PUG, extras care se va tipări în 2 exemplare format A4 sau A3, 1 ex. pentru solicitant și un exemplar pentru dosarul care se va arhiva. Întocmește adrese de restituire pentru cele neconforme;
Verifică aplicarea servituții de utilitate publică, verifică dezmembrarea terenurilor în vederea aplicării acesteia, prin întocmirea adreselor necesare O.C.P.I. în vederea modificării înscrisului în cartea funciară teren rezervat pentru servitutea de utilitate publică;
Răspunde la solicitările pentru atribuire adrese poștale;
Participă la implementarea aplicației GIS;
Participă la implementarea digitalizării adreselor emise de compartiment urmând aceeași procedură ca și certificatele electronice prin e-guvernare;
Răspunde la instanţele de judecată, interogatorii – după caz ;
Răspunde la sesizări – reclamații, după caz;
întocmeşte note interne către celelalte compartimente ale primăriei în vederea obţinerii de date, ori pentru transmiterea unor informaţii
răspunde de verificarea tuturor pieselor necesare emiterii adresei O.C.P.I., achitarea taxei prevăzute de lege, în caz contrar se va returna documentația, aceste piese se vor preda complete, pe bază de borderou, către arhiva 431 și se vor păstra în arhivă în termenul prevăzut de Nomenclatorul arhivistic
predă actele Centrului de Informare Cetățeni (C.I.C.), pe bază de borderou, spre ridicare de către beneficiari;
3.Răspunde de calitatea lucrărilor efectuate, de rezolvarea lor în termenul prevăzut de lege şi de dispoziţiile Primarului municipiului Cluj-Napoca;
4.Respectă disciplina la locul de muncă și programul de lucru, conform Regulamentului intern al instituţiei ;
5.Raportează şefului de serviciu stadiul lucrărilor, săptămânal sau în cazurile urgente zilnic, în vederea finalizării sarcinilor de serviciu primite;
6.Finalizează toate problemele în curs de executare, nefinalizate, în cazul în care solicită plecarea în concediul de odihnă, în delegaţie sau dacă va lipsi din alte motive, predă inspectorului care îl înlocuiește actele pe care în operare și nesoluționate și îi aduce la cunoștință problemele nesoluționate;
7.Acordă relaţii publicului, conform programului aprobat de Primarului municipiului
Cluj-Napoca;
8. Procedează la arhivarea, în condiţiile legii, cererilor, a documentaţiilor aferente, a
certificatelor de urbanism şi a adeverinţelor emise, în conformitate cu Nomenclatorul
arhivistic aprobat cu Dispoziţia primarului nr. 6456/22.12.2010 şi predă documentele,
pe bază de borderou în 2 exemplare, semnat, persoanei responsabile cu arhiva din
serviciul urbanism;
9. Deplasări pe teren pentru verificarea situației de la fața locului acolo unde se impune.
10. Face parte din comisiile în care este desemnat din partea serviciului urbanism şi comunică şefului de serviciu, respectiv serviciului, informaţiile noi.
11. Colaborează la actualizarea sau elaborarea altor regulamente de reglementare, necesare în vederea emiterii de certificate de urbanism, înaintează propuneri privind îmbunătățirea activității serviciului
12. Preia sarcinile de serviciu ale ocupantului postului nr. …./431, când acesta este în
concediu de odihnă sau în alte situaţii neprevăzute – conform tabelului de delegări de atribuții și competență anexat;
13. Îndeplinește și alte sarcini, intervenite, în funcţie de necesităţile instituţiei, primite de la șefii ierarhici.
14. Alte prevederi:
Securitatea şi sănătatea în muncă:
salariatul îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul programului de muncă.
salariatul a luat cunoştinţă şi se obligă să respecte obligaţiile ce-i revin pe linie de securitate şi sănătate în muncă, aşa cum sunt stabilite prin lege
Sistemul de management al calităţii:
– salariatul îşi va realiza atribuţiile ce-i revin stabilite prin fişa postului în concordanţă cu cerinţele sistemului de management al calităţii implementat şi certificat, conform legii, existent în cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.
Titularul postului răspunde de îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor ce revin postului, cu respectarea strictă a prevederilor legii valabile la data realizării acestora.
Sarcinile şi atribuţiile ce revin postului pot fi modificate sau completate în funcţie de modificarea cadrului legislativ în domeniu şi ori de câte ori au loc reorganizări ale activităţii instituţiei.
Salariatul este obligat să se conformeze dispoziţiilor primite de la superiorii ierarhici.
Salariatul are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, în cazul în care le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispoziţia o formulează în scris, salariatul este obligat să o execute, cu excepţia cazului în care aceasta este vădit ilegală.
Salariatul are îndatorirea să aducă la cunoştinţă situaţiile de acest gen superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia.
Titularul postului a luat la cunoştinţă despre conţinutul Regulamentul intern, Regulamentului de Organizare și Funcționare, conţinutul raportului de muncă, răspunzând de respectarea prevederilor acestor acte, atât în calitate de salariat, cât şi pentru aplicarea lor în calitate de titular al postului pentru care s-a întocmit prezenta fişă.
Registrul de riscuri – asigură identificarea şi gestionarea riscurilor la nivelul locului de muncă cu actualizare periodică.
Petiţiile din domeniul său de activitate vor fi soluţionate cu respectarea procedurilor aprobate conform anexei la Dispoziţia nr. 3276/03.10.2013 privind aprobarea procedurii instituţionale de soluţionare a petiţiilor.
Semnează pentru întocmit şi/sau redactat documentele pe care le întocmeşte şi/sau redactează după care le predă superiorului ierarhic.

Anunț concurs