Rezultate afișate în 8 aprilie 2019 11:00
1

Primăria municipiului Cluj-Napocaorganizează concurs, în data de 02.04.2019, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă la Direcția Impozite și taxe locale:
– consilier, clasa a I-a, grad profesional superior (1 post) – Serviciul Urmărire creanțe buget local, Direcția Impozite și taxe locale.

  • selecţia dosarelor de înscriere
  • probă scrisă
  • interviu.

Data, ora şi locul și locația desfășurării probei scrise: 02.04.2019, ora 10, la sediul Primăriei municipiului Cluj- Napoca – Sala de sticlă, str. Moților nr. 3;
Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;
Perioada de depunere a dosarelor: 01.03.2019 – 20.03.2019.

Condiţii generale menţionate la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice:
Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: domeniul fundamental: științe sociale, ramura de
Vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice (consilier, clasa a I-a, grad profesional superior)
Cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu – dovedite cu document, emis în condițiile legii, care să ateste deținerea competențelor specifice, potrivit standardului solicitat.

1. Constituția României, republicată;
2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
4. Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul de concurs se primește la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3, etajul 2, camera 99.

a) formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției (www.primariaclujnapoca.ro );
b) curriculum vitae, modelul comun european care se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la sectiunea concursuri funcții publice;
c) copia actului de identitate; (se poate transmite și electronic pe adresa de e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro)
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări și certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei*** eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (extras Revisal eliberat de angajator sau de I.T.M.)
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului**;
g) cazierul judiciar*;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
**Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
***(1^2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. 611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
Dosarele de concurs se primesc la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3, etajul 2, camera 99 – Serviciul Resurse umane, telefon: 0264 59 60 30, int. 1020, int. 5030 fax: 0264-43.02.40, e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro), persoana de contact: Dragotă Floarea – consilier Serviciul Resurse umane.
Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – str. Moților nr. 7.

1. -Desfăşoară activitatea de colectare a creanțelor bugetare locale prin aplicarea măsurilor de executare silită, în conformitate cu legislația specifică, cu regulamentul de organizare și funcționare al compartimentului, prin aplicarea procedurilor operaționale specifice compartimentului;
2. -Verifică îndeplinirea condiţiilor legale de începere a executării silite a creanţelor transmise spre executare şi restituie titlurile executorii care nu îndeplinesc aceste condiţii, precizând motivele restituirii;
3. –Editează şi comunică titluri executorii şi somaţii pentru toate creanţele transmise spre executare silită care îndeplinesc condiţiile legale de începere a executării silite, în conformitate cu prevederile legale;
4.- Comunică actele administrative fiscale emise cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
5. -Aplică procedura executării silite în cazurile în care s-a dispus, prin titlu executoriu, atragerea răspunderii solidare;
6. -Aplică măsurile asigurătorii atunci cînd există pericolul ca debitorii să se sustragă, să își ascundă, ori să își risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând colectarea;
7. -Identifică veniturile și bunurile urmăribile ale debitorilor și aplică, conform legii, măsurile de executare silită prin poprire (inclusiv asupra terților) sau sechestru;
8. -Aplică procedura operațională privind executarea silită prin poprire;
9. – Aplică procedura operațională privind executarea silită a bunurilor mobile;
10. -Înscrie ipoteca mobiliară la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, în baza proceselor verbale de sechestru asupra bunurilor mobile;
11. -Aplică procedura operațională privind executarea silită a bunurilor imobile;
12. -Înscrie ipoteca imobiliară la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în baza proceselor verbale de sechestru asupra bunurilor imobile;
13. -Urmăreşte viramentele efectuate în urma adreselor de înfiinţare a popririi şi, în cazul stingerii integrale a debitului, editează şi comunică decizii de ridicare a măsurilor de executare silită precum şi a adreselor de înştiinţare a debitorilor privind ridicarea măsurii popririi, în condiţiile legii;
14. -Identifică și aplică cele mai avantajoase modalități de valorificare a bunurilor sechestrate tinînd cont de interesul creditorului dar și de drepturile și obligațiile creditorului urmărit;
15. – Aplică procedura operațională privind valorificarea bunurilor sechestrate prin întocmirea documentelor procedurale privind buna desfășurare a licitațiilor publice precum și distribuirea și eliberarea sumelor obținute, conform prevederilor legale;
16. -Verifică, analizează și face propuneri de soluționare a cererilor de suspendare totală sau parțială a executării silite prin poprire sau sechestru;
17. -Analizează, anual, măsurile de executare silită aplicate și aplică măsurile de executare posibile, în scopul evitării pericolului ca debitorii să se sustragă recuperării creanțelor fiscale;
18. – Aplică procedura operațională privind insolvabilitatea pentru debitorii aflați în această situație,
19. -Verifică, anual, până la împlinirea termenului de prescripție, menținerea stării de insolvabilitate, conform prevederilor legale și asigură evidența separată a sumelor aflate în stare de insolvabilitate;
20. -Întocmeşte, după caz, referate pentru deschiderea procedurii insolvenţei şi transmite serviciului de specialitate întraga documentaţie necesară promovării în instanţă a acţiunilor specifice;
21. -Se deplasează în teren pentru efectuarea verificărilor privind domiciliul, bunurile şi veniturile debitorilor precum şi pentru comunicarea actelor de procedură şi aplicarea măsurii sechestrului, consemnând cele constatate în nota de constatare;
22. -Soluţionează operativ şi în condiţii de calitate orice alte lucrări privind realizarea creanţelor bugetare, ce îi revin în baza sarcinilor de serviciu, repartizate de şefii ierarhici;
23.–Desfăşoară activitatea de redactare, comunicare, evidenţă, circulaţie şi păstrare a documentelor în conformitate cu procedurile şi prevederile legale;
24. -Asigură constituirea şi păstrarea dosarelor de executare, cu toate documentele aferente, iar după soluţionarea acestora, le predă, după caz, sub semnătura, la arhiva constituită în acest scop;
25. -Desfăşoară, în limitele competenţelor acordate, relaţii de colaborare cu inspectorii din serviciile direcţiei sau ale altor compartimente, în vederea furnizării şi obţinerii informaţiilor necesare desfăşurării eficiente şi eficace a activităţii specifice;
26. -Asigură aplicarea în activităţile desfăşurate a sarcinilor ce îi revin din prevederile declaraţiilor managementului şi din documentaţia sistemului de management al calităţii specifice activităţii desfăşurate;
27. -Participă la menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de mangement al calităţii implementat în primărie;
28. -Participă la activităţile de instruire, calificare, perfecţionare, atât în domeniul profesional cât şi în domeniul managementului calităţii, organizate de instituţie;
29. -Sesizează top-managementului şi/sau RMC orice problemă referitoare la funcţionarea necorespunzătoare a sistemului de management al calităţii;
30. -Asigură secretul şi păstrează confidenţialitatea în legătură cu informaţiile, faptele sau documentele de care ia cunoştiintă în desfăşurarea activităţii;
31. -Respectă normele de conduită şi deontologie în raport cu debitorii şi în relaţiile cu alte compartimente sau instituţii;
32 -Înlocuiește șeful de serviciu, în absența acestuia, cu preluarea atribuțiilor delegate conform fișei postului;
33. -Alte prevederi:
Securitatea și sănătatea în muncă:
salariatul își va desfășura activitatea în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de afecțiunile sau omisiunile sale în timpul programului de muncă.
salariatul a luat cunoștință și se obligă să respecte obligațiile ce-i revin pe linie de securotate și sănătate în muncă, așa cum sunt stabilite prin lege.
Sistemul de management al calității:
salariatul își va realiza atribuțiile ce-i revin stabilite prin fișa postului în concordanță cu cerințele sistemului de management al calității implementat și certificat, conform legii, existent în cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.
Titularul postului răspunde de îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor ce revin postului, cu respectarea strictă a prevederilor legii valabile la data realizării acestora.
Sarcinile și atribuțiile ce revin postului pot fi modificate sau completate în funcție de modificarea cadrului legislativ în domeniu și ori de câte ori au loc reorganizări ale activității instituției.

Salariatul este obligat să se conformeze dispozițiilor primite de la superiorii ierarhici.
Salariatul are dreptul să refuze în scris și motivat îndeplinirea dispozițiilor primite de la superiorul ierarhic, în cazul în care le consideră ilegale.Dacă cel care a emis dispoziția o formulează în scris, salariatul este obligat să o execute, cu excepția cazului în care aceasta este vădit ilegală. Salariatul are îndatorirea să aducă la cunoștiință situațiile de acest gen superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziția.

Titularul postului a luat la cunoștiință despre conținutul Regulamentului intern, Regulamentului de Organizare și Funcționare, conținutul raportului de serviciu, răspunzând de respectarea prevederilor acestor acte, atât în calitate de salariat, cât și pentru aplicarea lor în calitate de titular al postului pentru care s-a întocmit prezenta fișă.

Registrul de riscuri- asigură identificarea și gestionarea riscurilor la nivelul locului de muncă cu actualizare periodică.

Petițiile din domeniul său de activitate vor fi soluționate cu respectarea procedurilor aprobate cf. Anexei la Dispoziția nr. 3276/03.10.2013 privind aprobarea procedurii instituționale de soluționare a petițiilor.

Semnează pentru întocmit și/sau redactat documentele pe care le întocmește și/sau redactează, după care le predă directorului executiv.

Predă responsabilului cu arhiva din cadrul serviciului/biroului/compartimentului documentele întocmite/redactate spre a fi arhivate, conform legii.

Anunț concurs