Serviciul Administrare securitate şi sănătate în muncă – PSI

Conducere

Mureşan Gheorghe Remus

Şef serviciu
Date de contact
0264 596 030 /1010, 4700; 4712; 4713 serviciuladministrare@primariaclujnapoca.ro Str. Moţilor nr. 3, cam. 17, 22
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam 17; clădirile administrative ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca;

Este subordonat directorului executiv al Direcţiei de Administrare.

 • asigurarea funcţionalității compartimentelor de lucru din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca, din punct de vedere al aprovizionării cu materialele și logistica, necesare desfășurării activităților specifice precum şi a gestionării obiectelor de inventar, a întocmirii contractelor de achiziţii publice şi de utilităţi (energie electrică, gaz metan, apă) şi ale altor servicii necesare (reparaţii faxuri, sisteme alarmă, centrală telefonică, staţii radio, etc);
 • asigurarea efectuării curățeniei la clădirile proprii și întreținerea acestora din punct de vedere al dotărilor interioare (instalații electrice, apă, gaz, tâmplărie,etc);
 • aplicarea şi verificarea respectării prevederilor legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă – conform prevederilor Legii nr. 319/2006 şi a H.G. nr. 1425/2006, actualizată – la nivelul compartimentelor de muncă din instituţie;
 • aplicarea şi verificarea respectării prevederilor legislaţiei din domeniul apărării împotriva incendiilor – conform prevederilor Legii nr. 307/2006, actualizată – la nivelul compartimentelor de muncă din instituţie;
 • aplicarea şi verificarea respectării prevederilor legislaţiei referitoare la instruirea lucrătorilor în domeniul situaţiilor de urgenţă – conform prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 712/2005, modificat şi completat cu Ordinul M.A.I. nr. 786/2005 – la nivelul compartimentelor de muncă din instituţie;
 • aplicarea prevederilor legislaţiei referitoare la pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare – conform prevederilor Legii nr. 477/2003, republicată şi a H.G. nr. 370/2004;
 • aplicarea legislaţiei referitoare la pregătirea populaţiei pentru apărare, conform Legii nr. 446/2006;
 • aplicarea legislației din domeniul achizițiilor publice, conform Legii nr.98/2016, privind achizițiile publice;
 • aplicarea prevederilor următoarelor acte normative: Ordinul 1792/2002 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; Legea nr. 188/1999 republicată, privind Statutul funcționarilor publici; Legea 22/1969 – privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste, coroborată cu HCM nr. 2230/1969 – privind gestionarea bunurilor materiale ale organizațiilor socialiste.

ADMINISTRARE

Punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activităţile de achiziţii, emiterea de comenzi, coordonarea activităților atelierului de întreținere, a compartimentului îngrijire clădiri, a centralei telefonice şi a magaziei de materiale:

 • aplicarea şi respectarea procedurilor privind execuţia bugetară a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, şi ordonanţarea lor;
 • gestionarea obiectelor de inventar;
 • elaborarea documentaţiilor de achiziţii;
 • întocmirea contractelor de achiziţii şi de servicii;
 • asigurarea şi verificarea efectuării curăţeniei în clădirile administrative ale instituţiei din: str. Moţilor nr.3-5-7, P-ţa Unirii nr.1-2, str. Ion Meşter nr. 10, Porumbeilor nr. 41, Piata Liebcknecht nr.7-8, Str. Traian Vuia nr. 41, Str. Alexandru Vlahuta nr. 46-47, Str. Pasteur nr. 60, Aleea Băişoara nr. 4A, Bdul. Eroilor nr. 6, str. Observatorului nr. 1, str. Regele Ferdinand nr. 31;
 • întreținerea clădirilor proprii din punct de vedere al dotărilor interioare (instalații electrice, apă, gaz, tâmplărie,etc);
 • efectuarea achiziţiilor materiale, pe baza referatelor depuse de către compartimentele de lucru;
  înregistrarea corespondenţei serviciului;
 • arhivarea documentelor emise precum si a celor primite;
 • emiterea comenzilor în baza referatelor avizate de serviciile de specialitate;
 • asigurarea depozitării şi aranjării produselor achiziţionate, în depozite şi magazie;
 • eliberarea materialelor din magazie;
 • gestionarea, depozitarea, întreţinerea şi conservarea tehnicii, aparaturii şi materialelor de protecţie civilã din dotarea magaziei compartimentului de lucru;
 • întocmirea notelor de recepţie pentru produsele achiziţionate de instituţie;
 • întocmirea notelor de comenzi pentru toate produsele achiziţionate şi serviciile angajate;
 • întocmirea ordonanţărilor de plată a facturilor, vizarea, aprobarea şi înaintarea la plată a acestora;
 • întocmirea referatelor pentru achiziţii materiale şi produse necesare desfăşurării activităţii instituției;
 • întocmirea proiectelor de hotărâre legate de activitatea serviciului;
 • verificarea instalaţiilor din clădirile proprii (sanitare, electrice, de apă, gaze şi de încălzire);
 • urmărirea funcţionării în parametrii optimi a centralelor termice din clădirile proprii precum și a centralei telefonice din clădirea Moților nr. 3;
 • centralizarea datelelor primite de la departamentele instituţiei privind achiziţionarea lunară de materiale consumabile;
 • verificarea efectuării serviciilor de către prestatori şi avizarea plăţilor facturilor conform prevederilor contractuale.

SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Aplicarea şi verificarea respectării prevederilor legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă – conform prevederilor Legii nr. 319/2006 şi a H.G. nr. 1425/2006, actualizată – la nivelul compartimentelor de muncă din instituţie:

 • identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentã a sistemului de muncã, respectiv executant, sarcinã de muncã, mijloace de muncã/echipamente de muncã şi mediul de muncã pe locuri de muncã/posturi de lucru;
 • elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;
 • elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementãrilor de securitate şi sãnãtate în muncã, ţinând seama de particularitãţile activitãţilor şi ale unitãţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncã/posturilor de lucru, şi difuzarea acestora în întreprindere şi/sau unitate numai dupã ce au fost aprobate de cãtre angajator;
 • propunerea atribuţiilor şi rãspunderilor în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, ce revin lucrãtorilor, corespunzãtor funcţiilor exercitate, care se consemneazã în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;
 • verificarea însuşirii şi aplicãrii de cãtre toţi lucrãtorii a mãsurilor prevãzute în planul de prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilitãţilor ce le revin în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã stabilite prin fişa postului;
 • întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrãtorilor în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã;
 • elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicitãţii instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncã în instrucţiunile proprii, asigurarea informãrii şi instruirii lucrãtorilor în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã şi verificarea însuşirii şi aplicãrii de cãtre lucrãtori a informaţiilor primite;
 • elaborarea programului de instruire-testare la nivelul instituţiei;
 • asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent şi asigurarea ca toţi lucrãtorii sã fie instruiţi pentru aplicarea lui;
 • evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific;
 • stabilirea zonelor care necesitã semnalizare de securitate şi sãnãtate în muncã, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sãnãtate la locul de muncã;
 • evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevãzute de legislaţia specificã, pentru care este necesarã autorizarea exercitãrii lor;
 • evidenţa posturilor de lucru care necesitã examene medicale suplimentare;
 • evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesitã testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
 • monitorizarea funcţionãrii sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de mãsurã şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncã;
 • verificarea stãrii de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţã, precum şi a sistemelor de siguranţã;
 • participarea la cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevãzute de legislaţia specifică;
 • elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncã suferite de lucrãtorii din instituţie;
 • urmãrirea realizãrii mãsurilor dispuse de cãtre inspectorii de muncã, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetãrii evenimentelor;
 • urmãrirea actualizãrii planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare;
 • propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrãtori, pe criteriul îndeplinirii obligaţiilor şi atribuţiilor în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã;
 • întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfãşurarea acestor activitãţi;
 • alte activitãţi necesare/specifice asigurãrii securitãţii şi sãnãtãţii lucrãtorilor la locul de muncã;
 • efectuarea controalelor interne la locurile de muncã, cu informarea, în scris, a angajatorului asupra deficienţelor constatate şi asupra mãsurilor propuse pentru remedierea acestora.

APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR (P.S.I.)

Aplicarea şi verificarea respectării prevederilor legislaţiei din domeniul apărării împotriva incendiilor – conform prevederilor Legii nr. 307/2006, actualizată – la nivelul compartimentelor de muncă din instituţie:

 • stabilirea, prin dispoziţii scrise, a responsabilităţilor şi modul de organizare pentru apărarea împotriva incendiilor în instituţie, actualizarea acestora ori de câte ori apar modificări şi aducerea lor la cunoştinţa salariaţilor;
 • asigurarea identificării şi evaluării riscurilor de incendiu din instituţie şi asigurarea corelării măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor;
 • solicitarea şi obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu, prevăzute de lege, şi asigurarea respectării condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora;
 • elaborarea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor şi stabilirea atribuţiilor ce revin salariaţilor la locurile de muncă;
 • verificarea cunoaşterii şi respectării de către salariaţi a instrucţiunilor necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor şi verificarea respectării acestor măsuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare, de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;
 • asigurarea întocmirii şi actualizării planurilor de intervenţie şi a condiţiilor pentru aplicarea acestora în orice moment;
 • asigurarea utilizării, verificării, întreţinerii şi reparării mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate de proiectant;
 • informarea de îndată, prin orice mijloc, a inspectoratului despre izbucnirea şi stingerea cu forţe şi mijloace proprii a oricărui incendiu în instituţie, completarea şi trimiterea, în termen de 3 zile lucrătoare a raportului de intervenţie;
 • îndeplinirea oricăror altor atribuţii prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor.

INSTRUIREA LUCRĂTORILOR ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

Aplicarea şi verificarea respectării prevederilor legislaţiei referitoare la instruirea lucrătorilor în domeniul situaţiilor de urgenţă – conform prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 712/2005, modificat şi completat cu Ordinul M.A.I. nr. 786/2005 – la nivelul compartimentelor de muncă din instituţie:

 • întocmirea tematicii anuale de instruire a salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 • asigurarea instruirii întregului personal angajat în muncã, în raport cu nivelul de pregãtire al salariaţilor şi în funcţie de specificul activitãţii desfãşurate la fiecare loc de muncă;
 • efectuarea instructajului introductiv general pentru nou-angajaţii în muncã, indiferent de durata sau de forma contractului de muncã, salariaţii transferaţi de la o unitate la alta sau detaşaţi în unitatea respectivã, lucrãtorii sezonieri, temporari sau zilieri, studenţii şi elevii din şcoli şi licee aflaţi în practicã de specialitate, instruire care vizează dobândirea de cunoştinţe cu privire la:
 1. conţinutul actelor normative care reglementeazã managementul situaţiilor de urgenţã şi activitatea de apãrare împotriva incendiilor, precum şi actele normative specifice profilului operatorului economic sau instituţiei;
 2. managementul situaţiilor de urgenţã şi modul de organizare a activitãţii de apãrare împotriva incendiilor la nivelul operatorului economic sau al instituţiei;
 3. mijloacele tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor cu care sunt echipate construcţiile, instalaţiile, amenajãrile şi modul de utilizare a acestora, precum şi mijloacele tehnice existente şi planificarea resurselor pentru realizarea mãsurilor de protecţie civilã;
 4. formele şi metodele specifice de prevenire şi stingere a incendiilor;
 5. modul de acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgenţã şi în cazul observãrii şi anunţãrii unui incendiu;
 6. acţiunile ce trebuie întreprinse pentru limitarea şi înlãturarea urmãrilor situaţiilor de urgenţã.
 • stabilirea pentru fiecare categorie de personal participant la instruirea generală, a unui nivel minim de cunoştinţe necesare şi verificarea cunoştinţelor acumulate de către persoanele instruite, pe bazã de teste, la terminarea instructajului;
 • instruirea salariaţilor asupra condiţiilor care determinã ori favorizeazã producerea accidentelor şi avariilor tehnologice şi cauzele potenţiale (riscurile) de incendiu şi/sau explozie specifice, precum şi asupra normelor, regulilor şi mãsurilor de prevenire a acestora;
 • instruirea salariaţilor asupra modului de acţiune în cadrul serviciilor de urgenţã şi în sprijinul acestora pentru realizarea intervenţiei operative şi pentru limitarea şi înlãturarea urmãrilor situaţiilor de urgenţã;
 • adaptarea tematicii orientative de instruire şi completarea acesteia pe parcursul anului, dacã este cazul, cu concluziile şi învãţãmintele rezultate din controalele efectuate privind respectarea prevederilor legale şi îndeplinirea sarcinilor stabilite, din natura, frecvenţa şi amploarea incendiilor, exploziilor şi altor situaţii de urgenţã produse pe raza teritorialã a instituţiei sau în sectoare de activitate similare, precum şi în cazul modificãrilor legislaţiei specifice.

PREGĂTIREA ECONOMIEI NAŢIONALE ŞI A TERITORIULUI PENTRU APĂRARE

Aplicarea prevederilor legislaţiei referitoare la pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare – conform prevederilor Legii nr. 477/2003, republicată şi a H.G. nr. 370/2004:

 • asigurarea pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, la nivelul municipiului, conform competenţelor stabilite prin lege;
 • comunicarea către Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale a propunerilor privind:
 1. planul de mobilizare şi bugetul de stat pentru rãzboi;
 2. planul de pregãtire;
 3. programul de pregãtire a teritoriului pentru apãrare;
 4. fundamentarea finanţãrii activitãţilor de pregãtire a economiei naţionale şi a teritoriului pentru apãrare.
 • identificarea, în condiţiile legii, a capacităţilor de apărare, cu scopul îndeplinirii sarcinilor stabilite prin planul de mobilizare;
 • comunicarea anuală, în primul trimestru, către Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale – pe baza datelor primite de la agenţii economici – a listei cuprinzând situaţia capacitãţilor pentru apãrare şi starea acestora, în scopul luãrii lor în evidenţã;
 • înfiinţarea şi funcţionarea ca organ de specialitate, conform art. 41 alin. (2) din Legea nr. 477/2003, a comisiei de apărare formată din salariaţi cuprinşi în organigrama proprie.

Atribuţiile Comisiei municipale pentru apărare:

 • organizarea, coordonarea şi îndrumarea activităţilor referitoare la pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare ce se desfăşoară în cadrul instituţiei, potrivit legii;
 • stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice pentru instituţie în caz de mobilizare şi a responsabilităţilor ce revin compartimentelor funcţionale ale acesteia;
 • elaborarea şi actualizarea documentele de mobilizare;
 • controlarea întregii pregătiri de mobilizare: a întocmirii documentelor; a activităţilor privind capacităţile de apărare şi rezervele de mobilizare; a modului de desfăşurare a lucrărilor, a măsurilor şi acţiunilor cuprinse în documentele de mobilizare; a derulării contractelor referitoare la pregătirea pentru apărare; a modului de cheltuire a fondurilor alocate de la buget în acest scop;
 • elaborarea propunerilor pentru proiectele planului de mobilizare şi planului de pregătire;
 • analizarea anual, în primul trimestru, a stadiului pregătirii de mobilizare şi stabilirea măsurilor şi acţiunilor necesare pentru îmbunătăţirea acestuia;
 • întocmirea propunerilor privind alocarea anuală de la bugetul de stat a fondurilor necesare realizării măsurilor şi acţiunilor de pregătire pentru apărare;
 • alte atribuţii considerate necesare în acest domeniu.

Aplicarea legislaţiei referitoare la pregătirea populaţiei pentru apărare, conform Legii nr. 446/2006:

 • ţinerea evidenţei cetăţenilor încorporabili şi a rezerviştilor şi comunicarea lunară către centrul militar, încadrările, transferurile, încetarea relaţiilor de muncă, precum şi orice alte schimbări în datele de evidenţă militară ale acestora;
 • solicitarea documentelor personale de evidenţă militară de la persoanele nou angajate;
 • acordarea sprijinului necesar salariaţilor pentru îndeplinirea obligaţiilor referitoare la serviciul militar;
  întocmirea documentelor de mobilizare la locul de muncă.
 • asigură aplicarea legilor şi actelor normative în vigoare privind activitatea specifică;
 • asigură aplicarea prevederilor hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;
 • întocmeşte referate, note, informări prin care propune Primarului municipiului Cluj-Napoca elaborarea politicilor în domeniile de activitate specifice compartimentului;
 • propune Primarului municipiului Cluj-Napoca procedurile de lucru privind realizarea activităţilor serviciului, prin punerea în aplicare a politicilor şi procedurilor din domeniile de activitate specifice compartimentului;
 • răspunde de punerea în aplicare întocmai, a actelor elaborate de Consiliul local şi Primar, precum şi a prevederilor legislaţiei specifice domeniilor de activitate ale compartimentului;
 • răspunde de informarea la timp a salariaţilor cu privire la politicile şi prevederile stabilite de către primar, în domeniile de activitate specifice compartimentului.
 • aplicarea prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei;
 • propunerea de iniţiere a unor hotărâri de Consiliu local care privesc activitatea specifică serviciului;
 • soluţionarea cererilor şi sesizărilor petenţilor;
 • conducerea de activităţi;
 • evaluarea, revizuirea si propunerea de recomandări pentru îmbunătăţirea practicilor curente;
 • identificarea de lacune, suprapuneri sau duplicări în relaţiile organizaţionale existente;
 • formulări de politici, strategii şi proceduri noi, actualizate sau îmbunătăţite;
 • elaborarea de planuri de acţiune pentru implementarea politicilor şi strategiilor;
 • estimarea, asigurarea şi gestiunea mijloacelor financiare, tehnice, materiale;
 • managementul sistematic al informaţiei;
 • monitorizarea şi evaluarea implementării, după caz, de politici, strategii, programe;
 • implementarea de planuri şi strategii de comunicare internă şi externă;
 • verificarea modului de aplicare şi respectare – de către şefii de compartimente şi personalul din subordinea directă a acestora – a reglementărilor interne referitoare la securitatea şi sănătatea lucrătorilor şi situaţii de urgenţă (apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă), propunând primarului măsurile care se impun pentru respectarea lor.

Intern:

 • cu compartimentele de muncă/salariații instituției;

Extern:

 • cu autorităţi, instituţii publice, regii autonome: Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj; Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Avram Iancu”Cluj; Centrul Militar Zonal Cluj; Instituția Prefectului Județului Cluj; Consiliul Judeţean Cluj, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Cluj, Regia Autonomă a Domeniului Public, Regia Autonomă de Termoficare, Compania de Apă Someş S.A, Curtea de Conturi, etc.
 • cu persoane juridice: societăți comerciale, agenţi economici, asociaţii de proprietari;
 • cu persoane fizice, după caz.
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK