Biroul Învăţământ cultură culte sport şi societate

Conducere

Țene Ioan Vasile

Șef birou
Date de contact

0264 336 267


0264 596 030 / 4610, 1006 invatamantcultura@primariaclujnapoca.ro str. Moților nr. 3, camera 52, 53, etajul 1
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, camera 53.

Este subordonat directorului general al Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte.

 • sprijinirea instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi universitar, a instituţiilor de cultură pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor acestora;
 • sprijinirea activităţii sportive din unitățile școlare ale Municipiului Cluj-Napoca;
 • stimularea lăcaşelor de cultură, a manifestărilor culturale cu caracter de masă, pentru organizarea de festivaluri, cenacluri, cursuri, spectacole, simpozioane, expoziţii;
 • susţinerea culturii scrise şi audiovizuale prin colaborarea cu reviste, edituri, posturi de radio şi televiziune;
  susţinerea culturii tradiţionale, a etnografiei şi folclorului, promovarea valorilor culturale locale;
 • cooperarea cu organismele de specialitate în vederea unei mai bune protecţii a sănătăţii populaţiei, a protecţiei copilului;
 • corelarea politicilor Guvernului/locale cu nevoile/problemele majore specifice tinerei generaţii, în scopul atingerii unei dezvoltări social-economice şi culturale durabile. Conform Legii nr. 350/2006 se va milita pentru o mai bună valorificare a uneia dintre cele mai importante resurse umane: tineretul;
 • realizarea unei colaborări optime cu ONG-urile, cu instituţiile cultural-educative din municipiul Cluj-Napoca, pe sectoare specifice biroului.
 • întocmirea de proiecte de hotărâre pentru alocarea de sume de la bugetul local pentru diverse activităţi din domeniul specific învățământului;
 • întocmirea de proiecte de hotărâre privind componența consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular;
 • întocmirea de proiecte de hotărâre privind numirile membrilor Consiliului local în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular;
 • întocmirea de proiecte de hotărâre în vederea acordării subvenției pe mijloacele de transport în comun de pe raza Municipiului Cluj-Napoca studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la universitățiile de stat și particulare;
 • întocmirea de proiecte de hotărâre privind susținerea de la bugetul local a transportului public în comun pentru elevii din clasele pregătitoare – clasele XII, curs de zi, din învățământul de stat și particular;
 • întocmirea de proiecte de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pe fiecare an școlar în parte;
 • întocmirea de proiecte de hotărâre privind premierea elevilor olimpici naționali și internaționali;
 • întocmirea unor dispoziții privind numirea reprezentanților primarului municipiului Cluj-Napoca în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ de stat de pe raza Municipiului Cluj-Napoca, pentru fiecare an în parte;
 • organizarea unor activități cultural-artistice, educative, sportive în colaborare cu școlile și grădinițele de pe raza Municipiului Cluj-Napoca (Târgul de Crăciun, Ateliere de gătit etc.);
 • întocmirea de proiecte de hotărâre privind premierea elevilor cu nota 10 la bacalaureat;
 • întocmirea de proiecte de hotărâre privind premierea unor elevi cu rezultate deosebite la învățătură sau în cadrul unor activități extracurriculare;
 • întocmirea de proiecte de hotărâre privind organizarea unor concursuri și olimpiade școlare naționale și internaționale;
 • întocmirea de proiecte de hotărâre privind organizarea unor simpozioane, conferințe și manifestări științifice din cadrul unor facultăți și universități clujene;
 • organizarea și premierea elevilor și profesorilor în cadrul unor manifestări precum Gala 10 pentru Cluj- Speranțele cetății;
 • organizarea, în colaborare cu școlile, a festivităților de deschidere și închidere a anului școlar;
 • întocmirea de proiecte de hotărâre pentru acordarea titlului de Cetăţean de onoare al municipiului Cluj-Napoca și Pro Urbe;
 • organizarea unei baze de date privind Cetățenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca și a medaliaților Pro Urbe;
 • corectarea proiectelor de hotărâre care au fost aprobate în plenul şedinţelor de Consiliu local şi amendate în urma dezbaterilor şi depunerea lor la Serviciul Relaţii cu consiliul şi administraţie locală;
 • participarea la diverse manifestări culturale organizate sub egida Primăriei şi a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;
 • recepţia şi verificarea documentelor (facturi, chitanţe fiscale, oferte etc.) justificative pentru decontări;
 • participarea la ședințele consiliilor de administrație din școlile și grădinițele municipiului Cluj-Napoca;
 • organizarea unor întîlniri în cadrul instituției cu reprezentanți ai școlilor din programe gen Comenius și Socrate, a Săptămânii, altfel;
 • întocmirea documentaţiei necesare facturării sumelor alocate prin hotărâri de Consiliului local;
 • redactarea corespondenţei specifice cu instituţii de cultură, ONG-uri, culte, structuri sportive, culte, persoane private;
 • preluarea corespondenţei specifice Biroului Învăţământ, cultură, culte, sport, societate;
 • înregistrarea, studierea şi repartizarea corespondenţei inspectorilor de specialitate;
 • asigurarea corespondenţei cu compartimentele interne prin intermediul referatelor şi notelor interne;
 • pregătirea corespondenţei, a proiectelor de hotărâre, a altor documente specifice pentru arhivare;
 • întocmirea şi actualizarea permanentă a documentarului privind instituţiile de învăţământ locale, a instituţiilor de cultură, a instituţiilor din domeniul religios, turism, tineret;
 • întocmirea de contracte de finanţare și de acorduri de parteneriat;
 • verificarea modului de punere în aplicare de către instituţiile de învăţământ a unor hotărâri de Consiliu local şi a obligaţiilor din contractele de finanţare;
 • organizarea de întâlniri periodice cu reprezentanții școlilor clujene şi a dezbaterilor pe diverse problematici comunitare;
 • ținerea permanentă a legăturii cu instituţiile locale de resort privind desfăşurarea activităţilor specifice, informând şi propunând executivului participarea nemijlocită la acestea;
 • îndosarierea, numerotarea şi arhivarea tuturor materialelor primite sau redactate de către Biroul Învăţământ, cultură, culte, sport, societate;
 • coordonarea activităţii Casei de Cultură a municipiului Cluj-Napoca;
 • Participarea la manifestările cultural-artistice, sportive, ştiinţifice, religioase cu caracter local, naţional sau internaţional;
 • colaborarea cu publicaţia instituţiei ,,Jurnalul municipal” şi site-ul oficial al primăriei, în vederea publicării hotărârilor adoptate în şedinţele Consiliului local;
 • îndeplinirea altor sarcini primite din partea directorului general al Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte, viceprimarilor şi a primarului municipiului Cluj-Napoca, în vederea elaborării politicilor şi strategiilor, a programelor, studiilor, analizelor şi statisticilor, precum şi a documentaţiei privind aplicarea şi executarea legilor, necesare realizării competenţei autorităţii publice.
 • verificarea documentelor înaintate spre decontare (facturi, chitanţe fiscale, bonuri valorice, devize estimative, note de recepţie, bonuri de consum, oferte de preţ etc.);
 • verificarea actelor înaintate Biroului Învăţământ, cultură, culte, sport, societate pe baza cărora se întocmesc proiecte de hotărâre;
 • participarea la lucrările Comisiei de evaluare din şcoli, colegii, grupuri şcolare, seminarii şi grădiniţe;
 • participarea în calitate de membri în Consiliile de administraţie a şcolilor, colegiilor, a grupurilor şcolare, seminarii şi grădiniţe, structuri sportive;
 • verifică şi înaintează către Direcţia Economică documentaţia cu cheltuieli de funcţionare, programe minimale etc., a Casei de cultură a municipiului Cluj-Napoca.
 • verifică documentele înaintate spre decontare (facturi, chitanţe fiscale, bonuri valorice, devizuri estimative, note de recepţie, bonuri de consum, oferte de preţ etc.);
 • întocmeşte proiecte de hotărâre pentru şedinţele Consiliului local şi le depune la Serviciul Relaţii cu consiliul local şi admnistraţie locală, după aprobarea directorului general al Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte, Direcției Juridice, Secretarului municipiului, Primarului municipiului Cluj-Napoca;
 • participă la lucrările Comisiei de evaluare din şcoli, colegii, grupuri şcolare, seminarii şi grădiniţe;
 • participă în calitate de membri în Consiliile de administraţie a şcolilor, colegiilor, a grupurilor şcolare, seminarii şi grădiniţe;
 • verifică şi înaintează Direcţiei Economice documentaţia referitoare la cheltuieli de funcţionare, programele minimale ale Casei de Cultură a municipiului Cluj-Napoca;
 • îndeplineşte toate sarcinile atribuite de către directorul executiv al Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte, de viceprimari şi primarul municipiului Cluj-Napoca;
 • competenţele compartimentului sunt stabilite, individual, prin fişele posturilor.
 • Biroul Învăţământ, cultură, culte, sport, societate colaborează cu toate compartimentele din cadrul direcţiei;
 • colaborează cu Direcţia Economică în vederea decontării sumelor alocate prin hotărâre;
 • colaborează cu Direcția Juridică şi Secretarul municipiului în vederea asigurării legalităţii proiectelor pregătite pentru şedinţele Consiliului local;
 • colaborează cu Comisiile de specialitate ale Consiliului local în vederea elaborării hotărârilor, a aplicării lor;
 • colaborează cu Comisiile de specialitate pentru evaluarea şi selecţionarea solicitărilor de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, alocate pentru activităţi nonprofit de interes local, pentru structuri sportive, culte, instituţii medicale, ONG-uri, instituţii culturale;
 • colaborează, în limita competenţelor stabilite prin fişa postului, cu instituţiile de cultură, de învăţământ, cu structuri sportive, de cult, asociaţii şi fundaţii din municipiu sau din ţară pentru desfăşurarea unor manifestări cultural-educativ, sportive, religioase şi de tineret.
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK