Conducere

Mureșan Andreea

Șef birou
Date de contact
0264 596 030 / 4310; 4312 strategiiurbane@primariaclujnapoca.ro str. Moților nr. 3 cam. 63, Sala Mică
Orar cu publicul

Luni – nu este program cu publicul
Marţi – 13.30 – 15.30
Miercuri – 13.30 – 15.30
Joi – 14.00 – 16.00
Vineri – nu este program cu publicul

Locaţia în care îşi defăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, etajul 1, cam. 63 și 64.

Este subordonat Arhitectului șef și Primarului municipiului Cluj-Napoca și în coordonarea directorului executiv al Direcției Urbanism.

Biroul Strategii urbane este structura de specialitate din subordinea Arhitectului șef care are ca misiune principală promovarea şi gestionarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, urmărind respectarea prevederilor cuprinse în documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate.

 • Preia documentaţiile de urbanism şi le prezintă Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism precum şi subcomisiilor acesteia (comisia operativă de urbanism, comisia de estetică urbană) spre analiză şi avizare.
 • Urmăreşte completarea documentaţiilor avizate şi pregăteşte documentele pentru promovare în Consiliul local.
 • Asigură gestionarea, evidența și actualizarea documentațiilor de urbanism;
 • Realizează actualizarea bazei de date in GIS ( transpune pe PUG noile PUD-uri si PUZ-uri aprobate).
 • Identifică şi prezintă factorilor de decizie disfuncţionalităţile urbanistice existente şi propunerile de remediere şi dezvoltare.
 • Colaborează cu celelalte direcţii din primărie, instituţii şi organisme din teritoriu şi specialişti, pentru stabilirea strategiei de dezvoltare a municipiului.
 • Colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi celorlalte organe centrale, agenţi economici, organisme şi organizaţii neguvernamentale în vederea desfăşurării activităţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivel local.
 • Gestionează şi urmăreşte aplicarea regulamentului local aprobat prin H.C.L. nr. 153/2012, referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului.
 • Gestionează și asigură desfășurarea în condiții optime, a procedurii de programare și comunicare online cu cetățeanul, prin intermediul Tichetului albastru (online, telefonic sau la sediul instituției). 10. Preia, verifică, analizează și răspunde la cererile înregistrate de către cetățeni prin funcționarul virtual Antonia.
 • Preia, verifică, analizează și răspunde la sesizările înregistrate de către cetățeni prin intermediul aplicației My Cluj – aplicație pentru sesizări.
 • Verifică documentaţiile de urbanism prezentate spre avizare şi aprobare, privind respectarea legislaţiei referitoare la urbanism.
 • Organizează ședințele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi a subcomisiilor acesteia (Comisia operativă de urbanism, Comisia de estetică urbană) prin pregătirea tuturor documentațiilor, a fișelor tehnice și materialelor necesare dezbaterii în comisie. Participă la ședințele C.T.A.T.U și asigură secretariatul tehnic.
 • Participă la sedinţele Comisiei de urbanism, amenajare teritoriului și protecția mediului a Consiliului local şi după caz (la invitaţie), la şedinţele de avizare ale Agenţiei de Protecţie a Mediului, Consiliului Judeţean Cluj, Comisiei Zonale a monumentelor istorice, etc..
 • Elaborează teme de proiectare și teme pentru concursuri de urbanism și arhitectură organizate de administrația locală pentru obiective de interes public, după caz.
 • Verifică plângerile prealabile cu privire la documentații de urbanism și întocmește informări către Consiliul Local și pentru departamentul juridic referitoare la cererile de chemare în judecată;
 • Face propuneri pentru atribuirea de denumiri străzilor.
 • Informează cetăţenii cu privire la studiile de urbanism aprobate şi documentaţiile de urbanism aflate în procedura de avizare.
 • Urmăreşte încasarea taxelor de aviz conform legii.
 • Întocmirea Avizelor Arhitectului Șef pentru documentații de urbanism în baza fundamentării tehnice a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de urbanism.
 •  Întocmirea Avizelor de oportunitate în vederea inițierii Planurilor Urbanistice Zonale.
 • Întocmirea Avizelor Arhitectului Șef pentru documentații tehnice supuse avizării în Comisia de Estetică Urbană.
 • Întocmirea rapoartelor de specialitate și a proiectelor de hotărâre pentru documentații de urbanism în vederea aprobării acestora în Consiliul Local.
 • 5. Întocmirea rapoartelor de specialitate și a proiectelor de hotărâre pentru atribuire de denumiri străzilor.
 • Furnizarea de informaţii de specialitate solicitanţilor (identificare amplasamente, corelare cu studii de urbanism, extrase din documentaţii de urbanism).
 • Punerea la dispoziţia solicitanţilor interni sau externi de planuri de încadrare a imobilelor în P.U.G.

Biroul Strategii urbane are relaţii funcţionale de colaborare cu toate compartimentele din Primărie în vederea transmiterii de informaţii şi rezolvării rapide şi competente a cererilor şi sesizărilor