Conducere

Ciuban Elena Corina

Director executiv
Orar audiențe: marți - ora 14.00
Date de contact

0264 592 566


0264 596 030 / 4303 str. Moților nr. 3 cam. 58
Orar cu publicul

Luni – nu este program cu publicul
Marţi – 13.30 – 15.30
Miercuri – 13.30 – 15.30
Joi – 15.00 – 17.00
Vineri – nu este program cu publicul

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 58.

Direcţia Urbanism este subordonată arhitectului şef şi primarului municipiului Cluj-Napoca.
Are în coordonare Biroul Strategii Urbane.

 • elaborează certificate de urbanism în vederea:
  informării cu privire la statutul juridic, economic şi tehnic al imobilelor;
 • obţinerii autorizaţiilor de construire;
  concesionării de terenuri;
 • adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de documentaţie tehnico-economică ,,Studiu de fezabilitate”;
 • soluţionează cererile în justiţie; operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară, atunci cînd operaţiunile respective au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele, solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii, precum şi constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil;
 • elaborează avize emise de primar, în vederea emiterii autorizaţiilor de construire de către Consiliul Judeţean Cluj, pentru investiţiile care se amplasează pe terenuri care depăşesc limita administrativ-teritorială a Municipiului Cluj-Napoca sau pentru investiţiile care se aprobă de Guvern;
 • întocmeşte adeverinţe cu privire la încadrarea imobilelor (terenuri şi/sau construcţii) în intra/extravilan;
 • întocmeşte adeverinţe cu privire la adresele administrative ale imobilelor;
 • întocmeşte adeverinţe cu privire la schimbarea denumirii unor artere de circulaţie; acordă relaţii publicului în probleme de urbanism.

Scopul: asigurarea emiterii certificatelor de urbanism de către administraţia publică locală în vederea informării solicitanţilor cu privire la regimul juridic, economic şi tehnic al imobilelor, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora, precum şi cu privire la cerinţele urbanistice care urmează a fi îndeplinite şi lista cu acordurile şi avizele necesare în vederea autorizării:

 • emite autorizaţii de construire/demolare; prelungeşte autorizaţiile de construire/demolare;
 • emite certificate de atestare a edificării/extinderii construcţiilor;
  răspunde la note interne şi întocmeşte informări;
 • răspunde la sesizările cetăţenilor şi întocmeşte răspunsuri la instanţele de judecată;
 • întocmeşte adrese de completare pentru documentaţiile care nu întrunesc condiţiile de promovare;
 • oferă informaţii cetăţenilor în cadrul programului cu publicul;
  emite adeverinte de inexistenţă a construcţiilor.

Scopul – dezvoltarea oraşului prin edificarea de construcţii noi.

 • aplică Legea nr. 50/1991 privind autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii – republicată, Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 242/2009 privind aprobarea O.G. nr. 27/2008, Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istoprice, precum şi toate H.G., O.U.G., H.C.L. şi ordinele emise de ministere referitoare la activitatea de urbanism, amenajare a teritoriului şi autorizare a lucrărilor de construcţii;
 • preia, verifică, analizează şi promovează documentaţiile înregistrate în vederea emiterii certificatelor de urbanism, prelungirii certificatelor de urbanism şi emiterii adeverinţelor;
 • efectuează deplasări pe teren la obiectivele supuse analizei;
 • studiază documentaţiile de urbanism aprobate conform legii (P.U.G. şi P.U.Z./P.U.D., după caz), precum şi actele emise spre aprobare (avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi H.C.L.);
 • preia cereri pentru emiterea avizului primarului, verifică documentaţiile anexate, redactează avizele şi le înaintează spre semnare şefilor ierarhici;
 • preia cererile pentru adeverinţe de încadrare în intra/extravilan a imobilelor, verifică documentaţia anexată, întocmeşte adeverinţe conform prevederilor P.U.G.;
 • preia cererile şi întocmeşte adeverinţe privind adresele administrative ale imobilelor;
 • eliberează actele emise petenţilor direct sau prin expediere prin poştă;
 • întocmeşte referate de specialitate şi proiecte de hotărâre referitoare la activităţile specifice serviciului;
  soluţionează, în condiţiile legii, sesizările adresate serviciului de către cetăţeni;
  întocmeşte note interne şi informări;
  colaborează cu celelate compartimente de specialitate din cadrul primăriei;
  desfăşoară activitatea de relaţii cu publicul;
  verifică, analizează şi promovează documentaţiile depuse în vederea emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare;
  organizează şi întocmeşte evidenţa şi circuitul documentelor serviciului;
  efectuează deplasări pe teren la obiectivele supuse aprobării;
  elaborează autorizaţii de construire, autorizaţii de desfiinţare, adeverinţe de confirmare a desfiinţării construcţiilor, certificate de atestare a edificării construcţiilor, răspunsuri la note interne, răspunsuri la instanţele de judecată, răspunsuri la adrese;
  efectuează calculul şi inştiinţează beneficiarii în privinţa regularizării taxei de autorizare la expirarea acesteia;
  acordă informaţii publicului;
  întocmeşte note interne, referate, informări;
  colaborează cu celelalte servicii din cadrul primăriei;
  preia documentaţiile de urbanism şi le prezintă Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism precum şi Comisiei operative spre analiză şi avizare;
  urmăreşte completarea documentaţiilor avizate şi pregăteşte documentele pentru promovare în Consiliul local;
  gestionează documentaţiile de urbanism aprobate;
  identifică şi prezintă factorilor de decizie disfuncţionalităţile urbanistice existente şi propunerile de remediere şi dezvoltare;
  colaborează cu celelalte direcţii din primărie, instituţii şi organisme din teritoriu şi specialişti, pentru stabilirea strategiei de dezvoltare a municipiului;
  colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi celorlalte organe centrale, agenţi economici, organisme şi organizaţii neguvernamentale în vederea desfăşurării activităţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivel local;
  realizează actualizarea, întreţinerea, şi utilizarea bazei de date topo digitale a municipiului.
 • colaborează cu toate compartimentele din cadrul primăriei în vederea transmiterii de informaţii şi rezolvării competente a cererilor şi sesizărilor.
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK