Este subordonat şefului Serviciului Control protecţia mediului, directorului executiv al Direcţiei Inspecţie şi control şi directorului general al Direcţiei Generale Poliţia locală şi are următoarele atribuţii:

 1. controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a
  deşeurilor menajere şi industriale;
 2. sesizează autorităţile şi instituţiile publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;
 3. participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;
 4. identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;
 5. verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;
 6. verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;
 7. verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;
 8. verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;
 9. verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;
 10. verifică menţinerea în perfectă stare de curățenie a panourilor publicitare aflate pe domeniul public sau privat;
 11. verifică întreţinerea curăţeniei în mijloacele de transport în comun, gări, autogări şi spaţii de îmbarcare – debarcare a călătorilor;
 12. verifică întreţinerea curăţeniei în sălile de spectacole, cinematografe şi pe terenurile aferente acestora, precum şi la terase, pieţe, locuri de agrement, ştranduri, etc.;
 13. verifică întreţinerea în stare corespunzătoare a drapelului României sau UE;
 14. verifică respectarea interdicţiei de murdărire a domeniului public sau a mijloacelor de transport în comun;
 15.  verifică modul de asigurare a curăţeniei în locurile de desfăşurare a activităţilor distractive, concertelor, adunărilor publice sau a altor manifestări publice, în timpul desfăşurării şi după încheierea acestora;
 16.  verifică respectarea obligaţiilor ce revin persoanelor fizice şi juridice privind curăţarea mijloacelor de transport la ieşirea din incinta şantierelor;
 17. verifică parcarea autovehiculelor pe spaţii verzi;
 18.  verifică respectarea condiţiilor de creştere a animalelor în gospodăriile populaţiei;
 19. verifică protejarea şi conservarea spaţiilor verzi;
 20. verifică deversarea reziduurilor lichide şi solide pe domeniul public, în ape curgătoare şi în lacuri;
 21. verifică păstrarea curăţeniei în pieţe, târguri şi oboare;
 22. organizează activităţi ecologice cu elevi şi studenţi, asociaţii de proprietari şi O.N.G.-uri ecologiste cu scopul de educare a cetăţenilor şi în special a tinerei generaţii în spiritul respectului faţă de curăţenie, faţă de natură şi faţă de mediul înconjurător;
 23. verifică modul de funcţionare a agenţilor economici cu respectarea prevederilor legale de mediu;
 24. verifică modul de gestionare a deșeurilor de către persoanele fizice și juridice, inclusiv precolectarea/colectarea selectivă a acestora, precum și respectarea de către utilizatori a termenelor de achitare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate pentru evacuarea deșeurilor;
 25. coordonează activitatea persoanelor asistate social care efectuează muncă în folosul comunităţii de salubrizare, eliminări de rampe clandestine, etc.;
 26. verifică coordonarea activităţilor de salubrizare a locuinţelor proprietate de stat sau private în care locatarii nu respectă normele elementare de igienă şi prin modul de administrare produc disconfort şi pericol pentru vecini;
 27. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a) – y), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.
 28. verifică agenţii economici în vederea obţinerii acordului de funcţionare din punct de vedere al protecţiei mediului.