Este subordonată directorului executiv al Direcţiei Inspecţie şi control şi directorului general al Direcţiei Generale Poliţia locală.

Art. 9. Directorul executiv îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. organizează, planifică şi conduce întreaga activitate a Direcţiei Inspecţie şi control;
 2. coordonează aprovizionarea, repartizarea, întreţinerea, utilizarea, păstrarea mijloacelor materiale necesare bunei desfăşurări a activităţii Direcţiei Inspecţie şi control;
 3. face parte, obligatoriu, din comisiile organizate pentru desfăşurarea concursurilor în vederea ocupării funcţiilor publice vacante şi personalului contractual vacant;
 4. întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător;
 5. are dreptul să propună acordarea de recompense și aplicarea de sancțiuni, în condițiile legii, respectiv reglementările în vigoare;
 6. avizează fişele posturilor pentru personalul Direcţiei Inspecţie şi control, în condițiile legii;
 7. asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai, de către întregul personal, a actelor normative aplicabile, inclusiv a hotărârilor consiliului local;
 8. răspunde de pregătirea profesională a personalului din subordine;
 9. întocmeşte formularul angajamentului de serviciu şi asigură semnarea acestuia în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul regulament;
 10. analizează trimestrial activitatea Direcţiei Inspecţie şi control şi indicatorii de performanţă stabiliţi de consiliul local;
 11. asigură informarea operativă a directorului general, precum şi a Poliţiei Române despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activităţii Direcţiei Generale Poliţia locală;
 12. colaborează cu alte organe ale statului cu atribuţii privind curăţenia municipiului Cluj-Napoca şi combaterea actelor ilicite de comerţ, respectarea disciplinei în construcţii, precum şi a normelor de protecţia mediului;
 13. asigură ordinea interioară şi disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul să propună acordarea de recompense şi aplicarea de sancţiuni în condiţiile legii;
 14. întocmeşte şi propune spre aprobare directorului general Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Inspecţie şi control;
 15. avizează evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului din cadrul Direcţiei Inspecţie şi control;
 16. întocmeşte graficul programării şi efectuării concediilor de odihnă şi a altor tipuri de concedii prevăzute de lege şi îl propune spre aprobare directorului general;
 17. informează săptămânal Directorului general în legătură cu acţiunile derulate şi măsurile întreprinse de Direcţia Inspecţie şi control;
 18. propune spre aprobare consiliului local tarifele la care se vor executa prestările de servicii pentru beneficiari;
 19. informează, trimestrial sau ori de cate ori este necesar, Comisia locală de ordine publică, despre activitatea Direcţiei Generale Poliţia locală;
 20. propune directorului general adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activităţii;
 21. asigură măsurile pentru rezolvarea operativă a cererilor, a sesizărilor si a reclamaţiilor cetăţenilor, în conformitate cu prevederile legale;
 22. organizează şi participă la audienţele cu cetăţenii;
 23. urmăreşte modul de echipare a personalului cu uniforme şi insemne distinctive de ierarhizare, repartizarea şi utilizarea corespunzătoare a acestora;
 24. analizează contribuţia personalului Poliţiei locale la menţinerea ordinii si liniştii publice, la constatarea contravenţiilor în domeniile prevăzute de lege şi ia măsuri de organizare şi îmbunătăţire a activităţii;
 25. organizează controale tematice şi inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atribuţiile de serviciu de către personalul Direcţiei Inspecţie şi control;
 26. organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;
 27. organizează activităţile de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor;
 28. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege.