Conducere

Popoviciu Constantin Cornel

Inspector de specialitate
Date de contact Str. Moţilor nr. 3, cam. 101 B
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 88.

Este subordonat șefului Serviciului Evidență patrimoniu și cadastru și directorului executiv al direcţiei.

 • reglementarea, din punct de vedere al Cărţii Funciare, a patrimoniului public şi privat aflat în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca – terenuri şi construcţii, cu excepţia unităţilor de învătământ.
 • efectuează măsurători topografice privind identificarea şi delimitarea proprietăţilor unităţii administrativ teritoriale, cu excepţia de străzi si a unităţilor de învățământ, întocmeşte schiţa parcelelor şi transpunerea acestora pe suport topografic;
 • asigură publicitatea imobiliară a proprietăților municipiului, în conformitate cu prevederile Codului civil, a Legii nr. 7/1996 modificată, a ordinelor directorului general al ANCPI, astfel:
  1. în baza informaţiilor/lucrărilor efectuate de către DPMEP;
  2. în baza documentaţiilor înaintete de către departamentele de specialitate ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca, cu privire la lucrările de investiţii, construcţii, modernizări, extinderi, etc., care aduc modificări bunurilor imobile (terenuri şi construcţii) înscrise în patrimoniul Municipiului Cluj-Napoca, cu excepţia unităţilor de învățământ.
 • primeşte şi verifică documentaţiile de partaj voluntar în care Statul Român este parte şi propune conducerii însuşirea acestora prin hotarâre a Consiliului local;
 • în conformitate cu prevederile HG nr. 834/1991, analizează vecinătăţile şi actele de proprietate ale societăţilor comerciale şi întocmeşte proiecte de hotărâre de consiliu privind aprobarea vecinătăţilor societăţilor comerciale de pe raza Municipiului Cluj-Napoca;
 • întocmeşte documentaţii topo-cadastrale pentru proprietăţile aflate în patrimoniul Municipului Cluj-Napoca conform legislaţiei în vigoare, cu excepţia unităţilor de învățământ;
 • verifică documentaţiile de comasare redistribuire a documentaţiilor de întăbulare şi parcelare, în concordanţă cu înscrierile din Cartea Funciară.
 • asigură publicitatea imobiliară în conformitate cu prevederile Codului civil, a Legii nr. 7/1996 modificată a ordinelor directorului general al ANCP a tuturor imobilelor (terenuri şi construcţii) aflate în proprietatea municipiului, (cu excepţia unităţilor de învățământ) în măsura în care deţine acte în acest sens sau i se pun la dispoziţie acte apte de intăbulare;
 • ţine evidenţa dosarelor juridice ale imobilelor aflate în proprietatea municipiului.
 • propune prin informări şi referate îmbunătăţirea activităţii specifice a serviciului;
 • întocmeşte referate pentru proiecte de hotărâre a Consiliului local în ceea ce priveşte modificarea situaţiei juridice a imobilelor aflate în patrimoniul municipiului;
 • identificarea, măsurarea, înscrierea acestora în Cartea Funciară, darea în folosinţă gratuită sau darea în administrare a bunurilor imobile (construcţii şi terenuri) aflate în patrimoniul unităţii administrativ teritoriale, cu excepţia unităţilor de învățământ;
 • nu are competenţă a se pronunţa pe oportunitatea proiectelor de hotărâre supuse aprobării Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Relaţii interne:

În cadrul Primăriei, compartimentul de muncă relaţionează cu toate compartimentele, primind şi furnizând informaţii care contribuie în mare măsură la rezolvarea problemelor cetăţenilor ce ţin de competenţa serviciului.

 • colaborare cu Direcţia Generala Poliţia locală:
  • furnizează informaţii privind proprietăţile municipiului (terenuri şi construcţii) cu excepţia unităţilor de învătământ, în vederea efectuării verificărilor ce se impun la imobilele de pe raza municipiului;
  • efectuează identificări referitoare la diferite amplasamente aflate în verificare;
  • pune la dispoziţia compartimentelor de specialitate cărţile funciare referitoare la diferite imobile, cu excepţia unităţilor de învățământ.
 • colaborare cu Direcţia Economică:
  • furnizează informaţii privind imobilele aflate în domeniului public sau privat al municipiului, cu excepţia unităţilor de învățământ, pe măsura modificărilor efectuate în Cartea Funciară.
 • colaborare cu Direcţia Tehnică:
  • furnizează informaţii cu privire la diferite amplasamente cuprinse în planurile de investiţii, amplasamente aferente imobilelor proprietatea publică sau privată a municipiului, la solicitarea acestora;
  • furnizează informaţii privind identificarea diferitelor locaţii de interes, la solicitarea acestora.
 • colaborare cu Secretarul municipiului:
  • primeşte informaţii în legătură cu proiectele de hotărâri ale Consiliului local şi dispoziţiile Primarului;
  • furnizează informaţii în legătură cu proiectele de hotărâri ale Consiliului local şi dispoziţiile Primarului;
  • solicită, în vederea elaborării unor lucrări, referate, Serviciului Revendicări, fond funciar şi registrul agricol şi Direcției Juridice informaţii pentru verificarea situaţiei juridice a imobilelor, cu excepţia unităţilor de învățământ.

Relaţii externe:

 • colaborează cu Consiliul Judeţean Cluj, precum şi cu alţi titulari ai dreptului de administrare, în probleme legate de iniţierea unor hotărâri de guvern pentru trecerea în patrimoniul Consiliului local al municipiului a unor obiective de interes public;
 • colaborează cu Instituţia Prefectului judeţului Cluj pentru obţinerea ordinului de proprietate asupra terenului aferent construcţiei, conform prevederilor art. 36 al Legii nr. 18/1991, republicată.
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK