Conducere

Miron Mihaela Dorina

Șef serviciu
Date de contact
0264 596 030 / 4516; 4533; 4534 Str. Moţilor nr. 3, cam. 76, 90, 91
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 76, 89, 90, 91.

Este subordonat directorului executiv al direcţiei.

Are în subordine Biroul Cadastru, topometrie (454).

 • reglementarea, din punct de vedere al Cărţii Funciare, a patrimoniului public şi privat aflat în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca – terenuri şi construcţii, cu excepţia unităţilor de învătământ;
 • verifică situaţia juridică a imobilelor (terenuri şi construcţii) din patrimoniul municipiului, cu excepţia unităţilor de învătământ.
 • întocmeşte referate de specialitate şi proiecte de hotărâri pentru şedinţele Consiliului local referitoare la activităţile specifice serviciului;
 • furnizează date privind situaţia juridică a imobilelor aparținând patrimoniului municipiului, (terenuri si construcții) cu excepţia unităţilor de învătământ, celorlalte compartimente din cadrul primăriei, persoanelor juridice şi fizice, altor autorităţi si instituţii, cu excepţia aspectelor legate de revendicări în baza legilor fondului funciar si a Legii nr. 10/2001;
 • efectuează măsurători topografice privind identificarea şi delimitarea proprietăţilor municipiului, cu excepţia unităţilor de învățământ, întocmeşte schiţa parcelelor şi transpunerea acestora pe suport topografic;
 • asigură publicitatea imobiliară în conformitate cu prevederile Codului civil, a Legii nr. 7/1996 modificată, a ordinelor directorului general al ANCPI, astfel:
  1. în baza informaţiilor/lucrărilor efectuate de către DPMEP;
  2. în baza documentaţiilor înaintate de către departamentele de specialitate ale Primăriei cu privire la lucrările de investiţii, construcţii, modernizări, extinderi, etc., care aduc modificări bunurilor imobile (terenuri şi construcţii), cu excepţia unităţilor de învățământ, înscrise în patrimoniul Municipiului Cluj-Napoca.
 • primeşte şi verifică documentaţiile de partaj voluntar în care municipiul este parte şi propune conducerii însuşirea acestora prin hotarâre a Consiliului local;
 • obţinerea de la arhive a actelor şi planurilor care au stat la baza preluării imobilelor de către Statul Român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;
 • participarea la efectuarea măsurătorilor și a constatărilor din teren în vederea efectuării expertizelor tehnice dispuse de instanțele de judecată, în cauzele la care unitatea administrativ teritorială este parte, pentru imobilele din patrimoniu public şi privat al municipiului, cu cu excepţia unităţilor de învățământ;
 • transmite Direcției Juridice observațiile tehnice asupra rapoartelor de expertiză tehnică care au ca obiect bunuri imobile din patrimoniul municipiului unităţilor de învățământ;
 • completează fişele locuinţelor aflate în patrimoniul municipiului care urmează să fie vândute cu date referitoare la modul de preluare la stat a acestora;
 • efectuează demersurile necesare pentru promovarea acţiunilor judecătoreşti privind reconstituirea dreptului de proprietate al Statului Român pentru imobilele neevidenţiate în Cartea Funciară şi pentru cele în care nu este operat modul de preluare la Statul Român în vederea întăbulării, cu excepţia unităţilor de învățământ;
 • eliberează copii după documentele existente în dosarele juridice ale imobilelor;
 • supune spre avizare solicitările cetăţenilor privind situaţia juridică a imobilelor în vederea eliberării autorizaţiei de construire pentru executarea de lucrări la imobilele închiriate sau intervenţii la clădiri aflate în coproprietate cu unitatea administrativ teritorială şi pentru amplasarea de construcţii provizorii în curţi, excepţie făcând unităţile de învățământ;
 • supune spre aprobare emiterea avizului dat de UAT în calitate de proprietar/vecin la solicitările cetăţenilor cu privire la extinderi, concesionări, mansardări, firme luminoase, la imobilele unde unitatea administrativ teritorială este coproprietară;
 • efectuarea demersurilor necesare pentru preluarea imobilelor, cu excepţia terenurilor cu destinaţia de străzi, (culegerea documentelor) care constituie donaţii sau a celor părăsite de foştii proprietari şi propune Direcției Juridice promovarea acţiunilor judecătoreşti care se impun;
 • corespondenţa cu Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase şi comunităţilor minorităţilor naţionale din România căreia ii furnizează informații despre situatia juridica a imobilelor care au făcut obiectul notificărilor depuse în baza Legii nr. 501/2002;
 • comunică Direcţiei Economice imobilele care trec din proprietatea statului în favoarea altor proprietari, şi respectiv imobilele care intră în proprietatea autorităţii locale, în vederea scoaterii/introducerii acestora în inventar şi în evidenţele contabile, excepţie făcând terenurile cu destinaţie de străzi şi unităţile de învățământ;
 • asigură păstrarea şi completarea dosarelor juridice ale imobilelor preluate;
 • constituie baza de date privind patrimoniul municipiului (terenuri şi construcţii cu excepţia terenurilor cu destinaţia de străzi si a unităţilor de învățământ), pe care o actualizeaza permanent;
 • verifică documentaţia pentru obţinerea ordinului de proprietate asupra terenului aferent construcţiei, conform prevederilor art. 36 al Legii nr. 18/1991, republicată;
 • asigură informaţii din punct de vedere al proprietăţii pentru imobilele aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Cluj-Napoca, pentru care la nivel decizional se intenţionează concesionarea, asocierea, închirierea, atribuirea în folosinţă gratuită;
 • analizează documentaţia pentru obţinerea ordinului de proprietate asupra terenului aferent construcţiei, conform prevederilor art. 36 al Legii nr. 18/1991, republicată, transmite propunerile către Instituţia Prefectului judeţului Cluj;
 • în conformitate cu prevederile HG nr. 834/1991, analizează vecinătăţile şi actele de proprietate ale societăţilor comerciale şi întocmeşte proiecte de hotărâre de consiliu privind aprobarea vecinătăţilor societăţilor comerciale de pe raza Municipiului Cluj-Napoca;
 • asigură identificarea terenurilor proprietate privată a municipiului care intră sub incidenţa pct. 1 din H.G. nr 468/1998 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 834/1991, privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat, care nu au făcut obiectul atestării dreptului de proprietate pentru a fi preluate pe bază de protocol de la societăţile comerciale în cauză;
 • întocmeşte documentaţii topo-cadastrale pentru proprietăţile aflate în patrimoniul Municipului Cluj-Napoca conform legislaţiei în vigoare, cu excepţia terenurilor cu destinaţia de străzi și a unităţilor de învățământ;
 • verifică documentaţiile de comasare redistribuire a documentaţiilor de întăbulare şi parcelare, în concordanţă cu înscrierile din Cartea Funciară;
 • întocmeşte informări şi referate privind activitatea specifică serviciului;
 • desfăşoară activitatea de relaţii cu publicul, în domeniul specific de activitate al serviciului.
 • asigură publicitatea imobiliară în conformitate cu prevederile Codului civil, a Legii nr. 7/1996 modificată a ordinelor directorului general al ANCP a tuturor imobilelor (terenuri şi construcţii) aflate în proprietatea municipiului, (cu excepţia unităţilor de învățământ) în măsura în care deţine acte în acest sens sau i se pun la dispoziţie acte apte de intăbulare;
 • ţine evidenţa dosarelor juridice ale imobilelor aflate în proprietatea municipiului.
 • propune prin informări şi referate îmbunătăţirea activităţii specifice a serviciului;
 • întocmeşte referate pentru proiecte de hotărâre a Consiliului local în ceea ce priveşte modificarea situaţiei juridice a imobilelor aflate în patrimoniul municipiului;
 • identificarea, măsurarea, înscrierea acestora în Cartea Funciară, darea în folosinţă gratuită sau darea în administrare a bunurilor imobile (construcţii şi terenuri) aflate în patrimoniul unităţii administrativ teritoriale, cu excepţia unităţilor de învățământ;
 • nu are competenţă a se pronunţa pe oportunitatea proiectelor de hotărâre supuse aprobării Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Relaţii interne:

În cadrul Primăriei, compartimentul de muncă relaţionează cu toate compartimentele, primind şi furnizând informaţii care contribuie în mare măsură la rezolvarea problemelor cetăţenilor ce ţin de competenţa serviciului.

 1. colaborare cu Direcţia Generala Poliţia locală:
  • furnizează informaţii privind proprietăţile municipiului (terenuri şi construcţii) cu excepţia unităţilor de învătământ, în vederea efectuării verificărilor ce se impun la imobilele de pe raza municipiului;
  • efectuează identificări referitoare la diferite amplasamente aflate în verificare;
  • pune la dispoziţia compartimentelor de specialitate cărţile funciare referitoare la diferite imobile, cu excepţia unităţilor de învățământ.
 2. colaborare cu Direcţia Economică:
  • furnizează informaţii privind imobilele aflate în domeniului public sau privat al municipiului, cu excepţia unităţilor de învățământ, pe măsura modificărilor efectuate în Cartea Funciară.
 3. colaborare cu Direcţia Tehnică:
  • furnizează informaţii cu privire la diferite amplasamente cuprinse în planurile de investiţii, amplasamente aferente imobilelor proprietatea publică sau privată a municipiului, la solicitarea acestora;
  • furnizează informaţii privind identificarea diferitelor locaţii de interes, la solicitarea acestora.
 4. colaborare cu Secretarul municipiului:
  • primeşte informaţii în legătură cu proiectele de hotărâri ale Consiliului local şi dispoziţiile Primarului;
  • furnizează informaţii în legătură cu proiectele de hotărâri ale Consiliului local şi dispoziţiile Primarului;
  • solicită, în vederea elaborării unor lucrări, referate, Serviciului Revendicări, fond funciar şi registrul agricol şi Direcției Juridice informaţii pentru verificarea situaţiei juridice a imobilelor, cu excepţia unităţilor de învățământ.

Relaţii externe:

 • colaborează cu Consiliul Judeţean Cluj, precum şi cu alţi titulari ai dreptului de administrare, în probleme legate de iniţierea unor hotărâri de guvern pentru trecerea în patrimoniul Consiliului local al municipiului a unor obiective de interes public;
 • colaborează cu Instituţia Prefectului judeţului Cluj pentru obţinerea ordinului de proprietate asupra terenului aferent construcţiei, conform prevederilor art. 36 al Legii nr. 18/1991, republicată.
COMPARTIMENTE SUBORDONATE:
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK