Serviciul Achiziţii publice

Conducere

Lupea Lucia

Șef serviciu
Date de contact

0264 592 588


0264 596 030 / 4402 achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro Str. Moţilor nr. 3, cam. 4, 4 A, 5
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 4.

Este subordonat: directorului executiv şi directorului executiv adjunct ai Direcţiei Tehnice, Viceprimarilor și Primarului municipiului Cluj-Napoca și în coordonarea Administratorului public.

1. Întocmeşte acte şi documente specifice derulării procedurilor de achiziţie publică: referate, note justificative, strategii de contractare, etc.

2. Întocmeşte Planul anual de achiziţii.

3. Întocmeşte rapoarte ale procedurii şi comunicări privind rezutatul procedurii, etc.

4. Întocmeşte fişe de date în vederea desfăşurării procedurilor de achiziţie.

5. Întocmeşte raportarea anuală privind achiziţiile publice derulate şi o transmite la Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

6. Întocmeşte răspunsuri la clarificări primite din partea posibililor ofertanţi.

7. Întocmeşte puncte de vedere în urma contestării procedurilor de achiziţie publică.

8. Întocmeşte acte şi note interne necesare pentru a răspunde solicitărilor din partea altor compartimente.

9. Întocmeşte răspunsuri la diverse cereri provenite de la cetăţeni.

10. Întocmeşte anunţurile de participare/invitaţiile de participare pe care le postează în sistemul SICAP.

11. Întocmeşte proiecte de hotărâre privind desfăşurarea achiziţiilor publice;

12. Întocmeşte notificări către Agenția Națională a Achizițiilor Publice.

Scopul – derularea achiziţiilor publice în scopul realizării investiţiilor necesare dezvoltării oraşului şi asigură achiziţionarea bunurilor necesare desfăşurării în condiţii normale a municii în cadrul instituţiei.

1. Coordonează întreaga activitate privind achiziţiile publice în cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca urmărind demararea, desfăşurarea şi finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice, conform Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari și concesiunile de servicii, Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, modificată.

2. Elaborează programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorităţii contractante.

3. Elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire ori, în cazulorganizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs.

4. Îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Legea nr. 98/2016 prind achizițiile publice şi Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii; Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii.

5. Aplică şi finalizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică.

6. Coordonează și supraveghează elaborarea documentațiilor de achiziție pentru implementarea proiectelor cu finanțare externă.

7. Constituie şi predă pentru păstrare dosarul achiziţiei publice către compartimentul de specialitate.

8. Întocmeşte materiale şi analize de sinteză la solicitarea primarului, viceprimarilor, precum şi a directorului executiv, directorului executiv adjunct ai Direcţiei Tehnice cu care se încredinţează pentru ducerea la îndeplinire Serviciului Achiziţii publice.

9. Participă în comisiile de evaluare pentru procedurile de achiziţie publică organizate în cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

10. Asigură cadrul legal de desfăşurare a licitaţiilor.

11. Se preocupă în permanenţă de buna desfăşurare a activităţii Serviciului Achiziţii publice, executând cu loialitate şi bună credinţă sarcinile primite, în limitele legale de competenţă.

11. Se preocupă în permanenţă de perfecţionarea pregătirii profesionale a întregului personal din subordine, de însuşirea legislaţiei în vigoare din domeniul achiziţiilor publice.

12. Acordă consultanţă de specialitate.

13. Întocmeşte note interne, referate, informări.

14. Colaborează cu celelalte servicii din cadrul primăriei.

Este responsabil de actele întocmite din punct de vedere juridic – aplicarea legislaţiei specifice achiziţiilor publice.

  • folosirea computerului şi a programelor specifice serviciului;

  • cunoaşterea legislaţiei în domeniu.

-colaborează cu toate compartimentele din cadrul primăriei în vederea transmiterii de informaţii şi  rezolvării rapide şi competente a cererilor de realizare achiziţii, alte cereri.

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK