Serviciul Achiziţii publice

Conducere

Lupea Lucia

Șef serviciu
Date de contact

0264 592 588


0264 596 030 / 4402 achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro Str. Moţilor nr. 3, cam. 4, 4 A, 5
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 4.

Este subordonat directorului executiv al Direcţiei Tehnice, Viceprimarilor și Primarului municipiului Cluj-Napoca și în coordonarea Administratorului public.

 • întocmeşte acte şi documente specifice derulării procedurilor de achiziţie publică: referate, note justificative, strategii de contractare etc.;
 • întocmeşte Planul anual de achiziţii;
 • întocmeşte rapoarte ale procedurii şi comunicări privind rezutatul procedurii etc.;
 • întocmeşte fişe de date în vederea desfăşurării procedurilor de achiziţie;
 • întocmeşte raportarea anuală privind achiziţiile publice derulate şi o transmite la Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;
 • întocmeşte răspunsuri la clarificări primite din partea posibililor ofertanţi;
 • întocmeşte puncte de vedere în urma contestării procedurilor de achiziţie publică;
 • întocmeşte acte şi note interne necesare pentru a răspunde solicitărilor din partea altor compartimente;
 • întocmeşte răspunsuri la diverse cereri provenite de la cetăţeni;
 • întocmeşte anunţurile de participare/invitaţiile de participare pe care le postează în sistemul SEAP;
 • întocmeşte proiecte de hotărâre privind desfăşurarea achziţiilor publice;
 • întocmeşte notificări către UCVAP.

Scopul – derularea achiziţiilor publice în scopul realizării investiţiilor necesare dezvoltării oraşului şi asigură achiziţionarea bunurilor necesare desfăşurării în condiţii normale a municii în cadrul instituţiei.

 • coordonează întreaga activitate privind achiziţiile publice în cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca urmărind demararea, desfăşurarea şi finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice, conform Legii nr. 98/2016, Legii nr. 99/2016, Legii nr. 100/2016, Legii nr. 101/2016, OUG nr. 395/2016, modificată;
 • elaborează programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorităţii contractante;
 • elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;
 • îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Legea nr. 98/2016 şi HG nr. 395/2016;
 • aplică şi finalizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
 • coordonează și supraveghează elaborarea documentațiilor de achiziție pentru implementarea proiectelor cu finanțare externă;
 • constituie şi predă pentru păstrare dosarul achiziţiei publice către compartimentul de specialitate;
 • întocmeşte materiale şi analize de sinteză la solicitarea primarului, viceprimarilor, precum şi a directorului executiv al Direcţiei Tehnice cu care se încredinţează pentru ducerea la îndeplinire Serviciului Achiziţii publice;
 • participă în comisiile de evaluare pentru procedurile de achiziţie publică organizate în cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca;
 • asigură cadrul legal de desfăşurare a licitaţiilor;
 • se preocupă în permanenţă de buna desfăşurare a activităţii Serviciului Achiziţii publice, executând cu loialitate şi bună credinţă sarcinile primite, în limitele legale de competenţă;
 • se preocupă în permanenţă de perfecţionarea pregătirii profesionale a întregului personal din subordine, de însuşirea legislaţiei în vigoare din domeniul achiziţiilor publice;
 • acordă consultanţă de specialitate;
 • întocmeşte note interne, referate, informări;
 • colaborează cu celelalte servicii din cadrul primăriei.
 • este responsabil de actele întocmite din punct de vedere juridic – aplicarea legislaţiei specifice achiziţiilor publice.
 • folosirea computerului şi a programelor specifice serviciului;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu.
 • colaborează cu toate compartimentele din cadrul primăriei în vederea transmiterii de informaţii şi rezolvării rapide şi competente a cererilor de realizare achiziţii, alte cereri.
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK