Direcţia Tehnică

Conducere

Poruțiu Virgil

Director executiv
Orar audiențe: marti - ora 10.00
Date de contact

0264 592 588, fax 0264 431 575


0264 596 030 / 4400 directia.tehnica@primariaclujnapoca.ro str. Moţilor nr. 3, cam. 4 (cam. 3, 4A, 5, 6, 7, 11, 12, 12A, 18, 18A, 18B, 24, 25, 26 ), str. Avram Iancu nr. 28, Piața Flora - aleea Padin f.n., Piața agroalimentară Hermes, Piața agroalimentară Zorilor, Piața agroalimentară Ira și Piața agroalimentară Grigorescu.
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi defăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 4 (cam. 3, 4A, 5, 6, 7, 11, 12, 12A, 18, 18A, 18B, 24, 25, 26 ), str. Avram Iancu nr. 28, Piața Flora – aleea Padin f.n., Piața agroalimentară Hermes, Piața agroalimentară Zorilor, Piața agroalimentară Ira și Piața agroalimentară Grigorescu.

Este subordonat: directorului executiv şi directorului executiv adjunct ai Direcţiei Tehnice, Viceprimarilor și Primarului municipiului Cluj-Napoca și în coordonarea Administratorului public.

Directorul executiv adjunct este subordonat ierarhic directorului executiv, primarului, viceprimarilor și în coordonarea Administratorului public.

1. Administrarea căilor publice din domeniul public din Municipiul Cluj-Napoca.

2. Administrarea cimitirelor din domeniul public din Municipiul Cluj-Napoca.

3. Repararea imobilelor aparținand domeniului public și a unităților de învățămant preuniversitar din Municipiul Cluj-Napoca.

4. Modernizarea și întreținerea iluminatului public și eficiență energetică.

5. Realizarea lucrărilor de investiții cu finanțare din bugetul local în Municipiul Cluj-Napoca.

6. Întreținerea, repararea, mentenață, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca.

7. Reglementarea circulației vehiculelor și pietonilor și propunerea de măsuri de creștere a siguranței și fluenței circulației rutiere inclusiv pentru situațiile care impun resticții și închideri ale circulației rutiere.

  • Coordonează, monitorizează, gestionează desfășurarea în condițiile de legalitate și în termenele stabilite a activității serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul Direcției Tehnice.

1. Asigură întocmirea și analizează documentația pentru promovarea proiectelor de hotărâre ale Consiliului local specifice Direcției Tehnice.

2. Propune finanțarea lucrărilor din sfera de competență (propuneri de buget pe capitole de cheltuieli).

3.Promovarea lucrărilor (rapoarte tehnice, referate de aprobare de către ordonatorul principal de credite).

4. Promovarea obiectivelor de investiții prin serviciile de specialitate.

5. Realizarea investițiilor publice la obiective beneficiare de fonduri de la bugetul local și alte surse constituite potrivit legii.

6. Asigura întocmirea programului anual de investiţii prin serviciile de specialitate.

7. Organizarea și asigurarea condițiilor necesare desfăsurării procedurilor de achiziție publică prin serviciile responsabile.

8. Asigură întocmirea contractelor și urmărirea acestora prin serviciile/birourile/compartimentele de specialitate din subordine.

9.Asigură urmărirea comportării în timp a construcțiilor/efectuare de revizii de către inspectori/consilieri pe zonele atribuite conform fișei postului, atunci când este numit prin dispoziția primarului.

10. Asigură și coordonează rezolvarea în termenul legal a solicitărilor petenților, a instituțiilor, persoanelor fizice și juridice care se adresează direcției.

11. Asigură urmărirea execuției investițiilor beneficiare de fonduri de la bugetul local prin personalul de specialitate responsabil de obiectiv.

12. Semneaza contractele de servicii/ produse/ lucrari sau comenzile rezultate din activitatea Directiei tehnice, dupa ce acestea au fost semnate de catre funcționarii publici direct responsabili și de către șefii de birou/ serviciu.

13. Asigură urmărirea derulării contractelor prin personalul de specialitate și prin șeful de serviciu/birou care este responsabil de obiectiv.

14. Participă la recepţia lucrărilor pentru obiectivele de investiții finalizate și a lucrărilor de reparații, întreținere, etc.atunci când este numit prin dispoziția primarului.

15. Verifică și semnează ordonanțările de plată necesare efectuării plăților facturilor însoțite de situațiile de lucrări pentru obiectivele de investiții derulate prin Direcția tehnică, după ce acestea au fost semnate și verificate anterior de către funcționarii publicii cu responsabilități în acest sens și după semnarea acestora de catre șeful de birou/ serviciu, având anterior viza / semnătura dirigintelui de șantier (după caz).

16. Asigură întocmirea programelor de lucrări pentru efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii care le revin, prevăzute conform normelor legale în Cartea Tehnică a construcţiei şi rezultate din activitatea de urmărire a comportării în timp a construcţiilor prin serviciile de specialitate.

17. Asigură efectuarea, după caz, de modificări, transformări, modernizări şi consolidări, lucrari de reparații, întreținere ale drumurilor şi podurilor, precum şi consolidări ale alunecărilor de teren care afectează drumurile sau podurile, prin serviciul de specialitate.

18. Urmăreşte execuţia lucrărilor si respectarea prevederilor legale privind verificarea, recepția la terminarea lucrărilor și a recepției finale, întreținerea lucrărilor, modul de comportare în timp, remediere neconformități, întocmirea, completarea și păstrarea cărților tehnice a construcțiilor prin serviciile și personalul de specialitate din subordine.

19. Asigură și urmărește executatea lucrărilor de reparaţii curente la unități de învăţământ preuniversitar, a lucrărilor de reparaţii curente la imobilele aflate în proprietatea Statului Român și a celor de revitalizare imobile aflate în centrul civic al Municipiului Cluj-Napoca prin serviciul de specialitate.

20. Coordonează și asigură activitatea de elaborare a programelor anuale de reparaţii şi întreţinere a podurilor, podeţelor, pasajelor de cale ferată din Municipiul Cluj-Napoca prin serviciul de specialitate.

21. Coordonează și asigură activitatea de elaborare a programelor pe termen scurt, mediu şi lung, privind întreţinerea şi reparaţia străzilor, aleilor şi trotuarelor din municipiu prin serviciul de specialitate.

22. Asigură și urmărește activitătile de întreţinere a fântânilor arteziene şi cişmelele pentru buna funcţionare a acestora şi modernizarea fântânilor arteziene de pe domeniul public prin serviciul de specialitate.

23. Asigură și urmărește activitățile de întreţinere a fântânilor arteziene şi cişmelele pentru buna funcţionare a acestora şi modernizarea fântânilor arteziene de pe domeniul public;

24. Asigură elaborarea, verificarea și semnarea documentaţiilor descriptive pentru obiectivele de investiţii care urmează a fi promovate de Direcția Tehnică (tema de proiectare, nota coceptuala, referat de necesitate, nota de fundamentare, etc) prin serviciile responsabile.

25. Asigură reglementarea transportului public local de persoane și în regim taxi prin serviciul de specialitate.

26. Asigură reglementarea modului de execuție a lucrărilor la rețelele edilitare, eliberarea autorizațiilor de spargere și urmărirea refacerii străzilor și a zonelor afectate de lucrări prin serviciul de specialitate. 27. Asigură reglementarea aprovizionării şi circulaţiei autovehiculelor pe raza Municipiului Cluj-Napoca prin serviciul de specialitate.

28. Asigură reglementarea modului de înregistrare, evidență și radiere a vehiculelor lente care nu se supun înmatriculării prin serviciul de specialitate.

29. Acordarea avizelor necesare pentru obținerea autorizațiilor de construire pentru construcții civile cu diverse destinații, rețele edilitare și pentru amplasarea altor obiective (instalații, panouri publicitare etc.) în zona drumului public etc.prin serviciul de specialitate.

30. Coordonează și asigură desfăşurarea activităţilor specifice în pieţele agroalimentare şi a factorilor necesari derulării acestora în condiţii cât mai optime, atât pentru comercianţi cât şi pentru cetăţeni, respectarea legislaţiei în vigoare prin serviciul de specialitate.

31. Asigurarea funcţionării activităţiilor specifice cimitirelor aflate în patrimoniul Consiliului local al municipiului Cluj Napoca prin serviciul de specialitate.

32. Coordonează actvitatea de elaborare şi asigură implementarea de strategii de creştere a calităţii serviciului public de iluminat stradal, de creștere a eficienței energetice în clădirile publice și administrative prin biroul de specialitate.

33. Coordonează activitatea de elaborare de strategii de reducere a consumului de energie în clădirile publice și de promovarea a surselor de energie neconvenționale prin biroul de specialitate.

34. Asigură monitorizarea consumului de energie în clădirile publice si elaborare a strategiilor de reducere a consumului de energie electrică la reţeaua de iluminat existentă;

35. Asigură funcționarea iluminatului public și a celui decorativ-ornamental, urmărește lucrările de modernizare a iluminatului public, urmărește extinderea reţelei de iluminat public, urmărește realizarea iluminatului festiv , iluminatului public, ornamental decorativ, arhitectural prin biroul de specialitate.

36. Creează cadrul favorabil şi se preocupă de realizarea obiectivelor de investitţii cuprinse în programul anual de investiţii promovate de Directia tehnică.

37. Asigură comunicarea în scris regiilor subordonate, după aprobarea bugetului, obiectivele şi sumele prevăzute în programul de investiţii prin serviciul de specialitate.

38. Asigură activitatea de elaborare a raportărilor lunare pentru Consiliul judetean Cluj privind realizarea obiectivelor de investiţii prin serviciul de specialitate.

39. Asigură activitatea de întocmire trimestrial a situaţiei statistice privind stadiul realizării obiectivelor de investiţii prin serviciul de specialitate.

40. Asigură obţinerea acordurilor şi avizelor prevăzute de lege şi autorizaţia de construcţie prin serviciile de specialitate.

41. Asigură monitorizarea managementului regiilor autonome şi întreprinderilor comerciale aflate sub autoritatea Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca prin compartimentul de specialitate.

42. Colaborează cu celelalte servicii din cadrul primăriei pentru rezolvarea problemelor legate de realizarea lucrărilor de investiţii;

43. Asigură aplicarea actelor normative pentru buna funcţionare a activităţilor menţionate mai sus, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin promovarea calităţii şi eficienţei acestor servicii şi asigurarea protecţiei mediului înconjurător.

44. Asigură aplicarea hotărârilor Consiliului local.

45 Asigură aplicarea legilor şi actelor normative în vigoare privind activitatea specifică.

46. Îndeplinirea obiectivelor instituţiei.

47. Duce la îndeplinire dispozițiile emise de catre conducătorul instituției cu privire la delegarea unor atribuții către viceprimari și/sau administrator public pe perioada pentru care acestea au fost emise.

48. Duce la îndeplinire dispozițiile emise de către conducătorul unității cu privire la desfășurarea activității.

1. Cunoaşterea legislaţiei în domeniu.

2. Aplică în conformitate cu împuternicirea primită din partea Primarului, Viceprimarilor și a Administratorului Public legislaţia specifică în domeniu.

3. Organizează şi supraveghează desfăşurarea tuturor activităţilor legate de direcţie, asigurând întocmirea în termen a actelor, pe care apoi le supune atenţiei administratorului public, viceprimarului, primarului sau Consiliului local municipiului Cluj-Napoca.

4. Conducerea de activităţi, proiecte, programe:

-revaluarea, revizuirea şi propunerea de recomandări pentru îmbunătăţirea practicilor curente;

-formulări de politici, strategii şi proceduri noi, actualizate sau îmbunătăţite;

-estimarea, asigurarea şi gestiunea financiară, tehnică, materială;

-implementarea de planuri şi strategii de comunicare internă şi externă;

5. Soluţionează problemele constatate conform competenţelor compartimentului sau propune soluţii de rezolvare a problemelor de către alte compartimente de muncă din cadrul primăriei, a altor unităţi subordonate sau care colaborează cu primăria precum şi persoanele fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului, după caz.

Relaţii interne

Se subordonează ierahic Primarului, Viceprimarilor și în coordonarea Administratorului Public:

Prin Dispoziția primarului municipiului Cluj-Napoca se deleagă Administratorului Public unele atribuții conferite de lege Primarului, pe durata mandatului primarului municipiului Cluj-Napoca, după cum urmează:

Coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de realizarea activității Direcției Tehnice.

Aprobă, avizează si semnează, după caz în numele și pe seama primarului municipiului Cluj-Napoca toate documentele emise de către:

Direcția Tehnică prin Serviciul Administrare cimitire domeniul public.

Direcția Tehnică prin Serviciul Tehnic, reparații imobile.

Direcția Tehnică prin Serviciul Administrare hale și piețe.

Prin dispoziția primarului municipiului Cluj-Napoca se deleagă Viceprimarului unele atribuții conferite de lege Primarului, pe durata mandatului primarului municipiului Cluj-Napoca, după cum urmează:

Coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de realizarea activității Direcției Tehnice.

Aprobă, avizează și semnează după caz în numele și pe seama Primarului municipiului toate documentele emise de către:

Direcția Tehnică prin Serviciul Administrare căi publice, Biroul Eficiență energetică, iluminat public, Serviciul Investiții, Serviciul Rețele edilitare și transport, Compartimentul pentru Monitorizarea managementului regiilor autonome și întreprinderilor comerciale din subordinea Consiliului local;

Direcția Tehnică prin Serviciul Siguranța circulției – cu excepția avizelor emise de Comisia de circulației.

În scopul îndeplinirii atribuțiilor delegate, Administratorul Public si Viceprimarul, vor semna actele și documentele întocmite de către Direcția Tehnică confom dispozițiilor.

Primarul rămâne competent să exercite oricând una sau mai multe atribuții delegate, actele sale efectuate în legătură cu acestea fiind întru totul valabile, Administratorul Public exercitandu-și atribuțiile în numele Primarului, nu în numele funcției pe care o deține.

Colaborează cu direcţiile şi compartimentele din cadrul primăriei primind şi furnizând informaţii specifice direcţiei, care contribuie în foarte mare măsură la rezolvarea problemelor cu care se confruntă cetăţenii sau acelea pe care le constată inspectorii/consilierii pe teren şi sunt de competenţa acestora.

Direcţia Generală Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte, Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, Serviciul Situații de urgență, Direcţia Generală de Urbanism, Direcţia Economică, Direcția Ecologie urbană și spații verzi, Direcția Generală Poliția locală, Direcția Impozite și taxe locale, Direcția Juridică, Biroul Mass-Media – primesc şi transmit informaţii specifice activităţii compartimentelor de activitate din cadrul Direcției Tehnice.

Relatii de reprezentare

Când este cazul, de participare în cadrul unor comisii, prin dispoziţii ale Primarului.

Sub coordonarea Administratorului public, conform Dispoziției primarului.

Sub coordonarea Viceprimarului, conform Dispoziției primarului.

Relatii de control

Faţă de regii, agenţii prestatori de servicii şi PFA, societăţi comerciale cu care are contracte încheiate.

​Relaţii externe

Relaţii cu unităţiile din exterior, respectiv colaborează cu:

– Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca; S.C. Termoficare Napoca S.A.; Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA;

– diferite societăţi comerciale cu care are încheiate contracte de lucrări, servicii, produse, contracte de colaborare, Institutul de Medicină Legală, toate unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiu, Inspectoratul Județean în Construcţii, Comitetul pentru situaţii de urgenţă “Avram Iancu”, Direcţia de Sănătate Publică;

– deținătorii de rețele – Compania de Apă Someş, Sucursala de Distrubuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A Sucursala Cluj-Napoca, Delgaz-Grid SA Cluj-Napoca, S.C. Termoficare Napoca S.A., CFO Integrator Cluj-Napoca, Telekom Romania, Orange,Vodafone;

-Oficiul Naţional de cadastru Geodezie şi Publicitate imobiliară, Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, Poliţia Rutieră, Inspectoratul Județean de Jandarmerie, Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, Judecătoria Cluj-Napoca, Tribunalul Cluj, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca;

-Inspectoratul Judeţean de Cultură – Comisia Zonală de Monumente Istorice;

– Garda Națională de Mediu Cluj, Agenția de Protecția Mediului, Compania Naţională Apele Române, Direcţia Sanitar Veterinară;

– Consiliul Judeţean Cluj, Instituţia Prefectului Judeţului Cluj;

– Compania Natională de Investiţii, Curtea de Conturi; Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene;

– Institutul de Sănătate Publică ,,Iuliu Moldovan”, spitale, persoane fizice, etc.;

– Colaborează cu alte instituții în funcție de necesitate.

Furnizează informaţii privind activitatea direcției, a modului de rezolvare a sesizărilor populaţiei, etc.

Primeşte informaţii privind problemele de interes pentru activitatea direcției.

Un capitol aparte şi foarte important este constituit de relaţiile cu populaţia municipiului.

Anual se primesc, se verifică şi se răspunde sesizărilor şi reclamaţiilor primite din partea populaţiei pe teme din cele mai variate: activitatea din cadrul asociaţiilor de locatari – reabilitarea termică; iluminat public şi iluminat arhitectural; căi publice, poduri, podeţe; fântâni arteziene; unități de învățamant preuniversitar; locuinţe insalubre în imobilele proprietate de stat; autorizări de spargeri a domeniului public; probleme privind transportul în comun; probleme privind autorizațiile de taxi; probleme de siguranţa circulaţiei; activităţi comerciale în pieţe; cimitire în privinţa locurilor de veci, a construcţiilor de morminte, întreţinere a curăţeniei în cimitire; investiţii pe domeniul public etc.

Sesizările se primesc pe diverse canale de informaţie:

reclamaţii scrise; internet-email; telefonice pe telefonul 984; centrala instituției; telefoanele de serviciu ale personalului angajat;

– tichetul albastru; my Cluj; funcționarul virtual Antonia;

– audiențe; reclamaţii verbale făcute direct la sediul Primăriei;

reclamaţii primite prin intermediul presei (presa scrisă, televiziune, posturi de radio, email, etc.);

comunicarea informaţiilor în interiorul instituţiei se face prin:

note interne; referate; informări; rapoarte de activitate zilnice, lunare şi anuale; programe de activitate lunare şi anuale;

– comunicarea informaţiilor în exterior se face prin adrese primite şi expediate colaboratorilor, precum și în format electronic pe adrese de email.

Comunicarea cu populaţia se face prin:

reclamaţii scrise, telefonice, tichet albastru, pe email sau verbale primite din partea populaţie;

– răspunsuri scrise, răspunsuri transmise pe email, tichet albastru, informaţii transmise verbal cetăţenilor de către inspectorii serviciului, în funcţie de situaţie;

– relaţiile cu presa scrisă şi audio-video care primeşte informaţiile solicitate direct sau prin intermediul Biroului Mass-media în funcţie de dispoziţiile primite pe cale ierarhică în această privinţă.

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK