Direcţia Tehnică

Conducere

Poruțiu Virgil

Director executiv
Orar audiențe: marti - ora 10.00
Date de contact

0264 592 588, fax 0264 431 575


0264 596 030 / 4400 directia.tehnica@primariaclujnapoca.ro str. Moților nr. 3 cam. 4, 4A, 5
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi defăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 4 (cam. 3, 6, 11, 12, 18, 24), str. Avram Iancu nr. 28, Piața Flora – aleea Padin f.n.

Este subordonat Viceprimarilor şi Primarului municipiului Cluj-Napoca și în coordonarea Administratorului public*.

 • întocmeşte programe de lucrări pentru efectuarea la timp a lucrăilor de întreţinere şi reparaţii care le revin, prevăzute conform normelor legale în Cartea Tehnică a construcţiei şi rezultate din activitatea de urmărire a comportării în timp a construcţiilor;
 • întocmeşte acte şi documente specifice derulării procedurilor de achiziţie publică: referate, documente justificative, etc.;
 • întocmeşte Strategia și Planul anual de achiziţii;
 • întocmeşte rapoarte ale procedurii şi comunicări privind rezutatul procedurii, etc.;
 • întocmeşte fişe de date în vederea desfăşurării procedurilor de achiziţie;
 • întocmeşte raportarea anuală privind achiziţiile publice derulate şi o transmite la Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;
 • întocmeşte răspunsuri la clarificări primite din partea posibililor ofertanţi;
 • întocmeşte puncte de vedere în urma contestării procedurilor de achiziţie publică;
 • întocmeşte acte şi note interne necesare pentru a răspunde solicitărilor din partea altor compartimente;
 • întocmeşte răspunsuri la diverse cereri provenite de la cetăţeni;
 • întocmeşte anunţurile de participare/invitaţiile de participare pe care le postează în sistemul SEAP;
 • întocmeşte proiecte de hotărâri privind desfăşurarea achziţiilor publice;
 • întocmeşte notificări catre UCVAP;

Scopul:

 • derularea achiziţiilor publice în scopul realizării investiţiilor necesare dezvoltării oraşului şi asigură achiziţionarea bunurilor necesare desfăşurării în condiţii normale a municii în cadrul instituţiei;
 • asigură punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, a dispoziţiilor primarului, a viceprimarilor cu care se încredintţează spre îndeplinire Direcţia Tehnică. Crează cadrul favorabil şi se preocupă de realizarea obiectivelor de investitţii cuprinse în programul anual de investiţii;
 • asigurarea funcţionării activităţiilor specifice cimitirelor aflate în patrimoniul Consiliului local al municipiului Cluj Napoca;
  crearea bazei de date privind consumurile energetice în clădirile publice şi administrative;
 • formularea de strategii de reducere a consumului de energie în clădirile publice și de promovarea a surselor de energie neconvenționale;
 • monitorizarea consumului de energie în clădirile publice;
 • urmărirea funcţionării iluminatului public şi celui decorativ – ornamental, urmărirea lucrărilor de modernizare a iluminatului public, urmărirea extinderii reţelei de iluminat public, urmărirea realizării iluminatului festiv;
 • elaborarea şi implementarea de strategii de reducere a consumului de energie electrică la reţeaua de iluminat existentă;
 • elaborarea şi implementarea de strategii de creştere a calităţii serviciului public de iluminat stradal;
 • reparaţii curente la unitati de învăţământ preuniversitar;
 • reparaţii curente la imobilele aflate în proprietatea Statului Român;
 • revitalizare imobile aflate în centrul civic al Municipiului Cluj-Napoca;
 • asigurarea desfăşurării activităţilor specifice în pieţele agroalimentare şi a factorilor necesari derulării acestora în condiţii cât mai optime, atât pentru comercianţi cât şi pentru cetăţeni, respectarea legislaţiei în vigoare;
 • întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca format din semafoare, marcaje, indicatoare, stâlpișori, gărdulețe, parapeți și alt mobilier urban specializat;
 • organizarea procedurilor de licitație pentru achiziționarea de produse, servicii și lucrări în domeniul semnalizării rutiere și a transporturilor locale în vederea întreținerii, reparării, mentenanței, dezvoltării și modernizării dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca, format din semafoare, marcaje, indicatoare, stâlpișori, gărdulețe, parapeți și alt mobilier urban specializat;
 • întocmește propuneri privind programe de investiții pentru străzi pe componenta semafoare, marcaje, mobilier stradal specializat serviciului;
 • reglementarea circulației vehiculelor și pietonilor și propune măsuri de creștere a siguranței și fluenței circulației rutiere inclusiv pentru situațiile care impun restricții și închideri ale circulației rutiere;
 • reglementarea transportului public local de persoane și în regim taxi;
 • reglementarea modului de execuție a lucrărilor la rețelele edilitare, eliberarea autorizațiilor de spargere și urmărirea refacerii străzilor și a zonelor afectate de lucrări;
 • reglementarea aprovizionării şi circulaţiei autovehiculelor pe raza Municipiului Cluj-Napoca;
 • reglementarea modului de înregistrare, evidența și radiere a vehiculelor lente care nu se supun înmatriculării;
 • acordarea avizelor necesare pentru obtinerea autorizațiilor de construire pentru construcții civile cu diverse destinații, rețele edilitare și pentru amplasarea altor obiective (instalații, panouri publicitare etc.) în zona drumului public etc.;
 • rezolvă toate problemele de competență direcției conform prevederilor legislatiei în vigoare și răspunde în timp legal solicitărilor adresate de către persoanele fizice și juridice sau de către celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate a primarului municipiului Cluj-Napoca.
 • asigură efectuarea, după caz, de modificări, transformări, modernizări şi consolidări ale drumurilor şi podurilor, precum şi consolidări ale alunecărilor de teren care afectează drumurile sau podurile, numai pe baza de proiecte şi asigură verificarea potrivit legii prin specialişti verificatori de proiecte atestaţi;
 • urmăreşte execuţia lucrărilor prin inspectorii care exercită rolul proprietarului şi investitorului şi asigură verificarea execuţiei corecte a lucrărilor prin diriginţi de specialitate sau agenţi de consultanţă specializaţi pe tot parcursul realizării lucrărilor;
 • asigură soluţionarea neconformităţilor, defectelor apărute pe parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi a deficienţelor proiectelor;
  asigură stabilirea nivelului calitativ care trebuie realizat prin proiectare şi execuţie pe baza reglementărilor tehnice, precum şi a studiilor şi cercetărilor efectuate;
 • asigură obţinerea acordurilor şi avizelor prevăzute de lege şi autorizaţia de construcţie;
 • asigură recepţia lucrărilor de constructţii la terminarea acestora şi la expirarea perioadei de garanţie;
 • asigură întocmirea, păstrarea şi completarea la zi a carţii tehnice a construcţiei;
 • asigură urmărirea comportării în timp a construcţiilor conform prevederilor din cartea tehnică a construcţiei şi reglementărilor tehnice;
 • întocmirea caietelor de sarcini pentru licitaţii de proiectare şi execuţie;
 • urmăreşte executarea contractelor încheiate la nivelul compartimentului;
 • urmăreşte execuţia lucrărilor prin inspectorii care exercită rolul proprietarului şi investitorului şi asigură verificarea execuţiei corecte a lucrărilor prin diriginţi de specialitate sau agenţi de consultanţă specializaţi pe tot parcursul realizării lucrărilor;
 • asigură soluţionarea neconformităţilor, defectelor aparute pe parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi a deficienţelor proiectelor;
 • asigură stabilirea nivelului calitativ care trebuie realizat prin proiectare şi execuţie pe baza reglementărilor tehnice, precum şi a studiilor şi cercetărilor efectuate;
 • întocmeşte baza de date privind sesizările cetăţenilor municipiului, a societăţilor comerciale, regiilor autonome privind starea drumurilor, răspunde acestor sesizări, propune şi urmăreşte execuţia lucrărilor solicitate de către cetăţenii Municipiului Cluj-Napoca;
 • urmăreşte execuţia lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a drumurilor şi podurilor prin personalul propriu şi asigură verificarea execuţiei corecte a lucrărilor conform devizelor de lucrări acceptate din punct de vedere calitativ şi cantitativ;
 • întocmeşte programe anuale de reparaţii şi întreţinere a podurilor, podeţelor, pasajelor de cale ferată din Municipiul Cluj-Napoca;
 • întocmeşte referate şi proiecte de hotărâri de consiliu local şi urmareşte ducerea lor la îndeplinire după adoptarea acestora;
 • asigură întocmirea informărilor către cetăţeni prin conferinţele de presă, dezbateri publice şi întâlniri cu asociaţiile de locatari/proprietari;
 • întocmeşte programe pe termen scurt, mediu şi lung, privind întreţinerea şi reparaţia străzilor, aleilor şi trotuarelor din municipiu;
 • asigură punerea în executare a legilor şi actelor normative în vigoare, ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local, a dispoziţiilor primarului cu care a fost încredinţat;
 • întocmeşte programul anual de investiţii al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;
 • întocmeşte documentaţiile descriptive pentru obiectivele de investiţii care urmează a fi promovate;
 • asigură publicitatea necesară, în vederea efectuării licitaţilor;
  asigură condiţiile necesare desfăşurarii licitaţiilor, rezolvând în acelaşi timp eventualele contestaţii;
 • întocmeşte contractele de execuţie sau achiziţie pentru obiectivele care au fost licitate comunicând celor interesaţi rezultatele;
 • colaborează, dupa caz, cu proiectantul sau executantul obiectivelor de investiţii pentru realizarea acestora în condiţii optime;
 • urmăreşte modul de realizare a obiectivelor de investiţii cuprinse în programului anual de investiţii;
 • urmăreşte stadiul fizic de realizare a obiectivelor de investiţii stabilind împreună cu executantul lucrărilor, graficul de execuţie în concordanţă cu sumele alocate prin buget;
 • întocmeşte documentele necesare pentru efectuarea plăţilor la obiectivele de investiţii în derulare (execuţie lucrări, proiectare, expertize, achiziţii) şi le înaintează la plată către Direcţia Economică;
  punerea în executare a legilor şi actelor normative;
 • reprezintă interesele instituţiei publice în raporturile acestuia cu persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, din ţară sau străinătate, în limita competenţelor stabilite de conducatorul instituţiei;
 • respectă cu stricteţe drepturile şi libertăţile cetăţenilor;
 • verifică evidenţa şi valabilitatea concesiunilor;
 • programează înhumările pentru toate cimitirele primăriei;
 • coordonează întreaga activitate privind achiziţiile publice în cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca urmărind demararea, desfăşurarea şi finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publice, conform Legii nr. 98/2016, modificată;
 • elaborează programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi prioritatilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorităţii contractante;
 • elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;
 • îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de legislația în vigoare;
 • aplică şi finalizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
 • constituie şi predă pentru păstrare dosarul achiziţiei publice către compartimentul de specialitate;
 • participă în comisiile de evaluare pentru procedurile de achiziţie publică organizate atât în cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cât şi din cadrul regiilor autonome şi societăţilor comerciale subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, atunci când este numit;
 • asigură cadrul legal de desfăşurare a licitaţiilor;
 • asigură şi urmareşte desfăşurarea activităţii de comercializare a produselor şi a serviciilor de piaţă, care să respecte principiile concurenţei loiale, de protejare a vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor, precum şi a mediului;
 • se preocupă în permanenţă de perfecţionarea pregătirii profesionale a întregului personal din subordine, de însuşirea legislaţiei în vigoare din domeniul achiziţiilor publice pentru buna desfăşurare a activităţiilor direcţiei;
 • asigură finanţarea potrivit prevederilor legii;
 • colaborează cu celelalte servicii din cadrul primariei pentru rezolvarea problemelor legate de realizarea lucrărilor de investiţii;
 • în vederea întocmirii programului de investiţii al Consiliului local al municipiului Cluj – Napoca, colectează propuneri din partea compartimentelor de lucru ale primăriei, regiilor subordonate şi cetăţenilor;
 • întreprinde toate acţiunile necesare pentru obţinerea avizelor, acordurilor şi aprobărilor pentru executarea obiectivelor de investiţii;
 • comunică în scris regiilor subordonate, după aprobarea bugetului, obiectivele şi sumele prevăzute în programul de investiţii;
 • întocmeşte proiecte de hotărâri pe care le supune aprobării Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;
 • întocmeşte raportări lunare pentru Consiliul judetean Cluj privind realizarea obiectivelor de investiţii;
 • întocmeşte trimestrial situaţia statistică privind stadiul realizării obiectivelor de investiţii;
 • monitorizarea activităţii Consiliilor de administraţie ale regiilor autonome (Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj Napoca şi Regia Autonomă de Termoficare Cluj Napoca) şi Companiei de Transport Public Cluj Napoca şi evaluarea activităţii acestora de către Consiliul local al municipiului Cluj Napoca – în calitate de autoritate publică tutelară, pentru a se asigura că sunt respectate principiile de eficienţă economică şi profitabilitate în funcţionarea lor;
 • întocmirea actelor administrative pentru aprobarea de catre Consiliul local al municipiului Cluj Napoca a Planurilor de Administrare (elaborate de Consiliile de administraţie ale regiilor autonome), care cuprind strategia de administrare pe durata de administraţie ale regiilor autonome), care cuprind strategia de administrare pe durata mandatelor pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractele de mandat;
 • propunerea spre aprobarea Consiliului local al municipiului Cluj Napoca a comisiilor (organizate la nivelul autorităţii publice tutelare) pentru desemnarea membrilor Consiliilor de administraţie ale regiilor autonome;
 • întocmirea actelor administrative în vederea numirii/revocării membrilor Consiliilor de administraţie ale regiilor autonome;
 • întocmirea contractelor de mandat având obiect administrarea regiilor autonome, care vor fi încheiate între Consiliul local al municipiului Cluj Napoca, în calitate de autoritate publică tutelară şi administratorii regiilor autonome. Contractele de mandat constituie anexe la actele administrative de numire;
 • întocmirea de informări către Consiliul local al municipiului Cluj Napoca cu privire la Rapoartele semestriale elaborate de Consiliile de administraţie ale regiilor utonome privind activitatea acestor unităti (care include şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor);
 • urmărirea activităţii de întreţinere a fântânilor arteziene şi cişmelele pentru buna funcţionare a acestora şi modernizarea fântânilor arteziene de pe domeniul public;
 • monitorizarea zonelor cu risc de alunecare de teren, urmărirea lucrărilor de consolidare şi stopare a fenomenului;
 • iluminat public, ornamental decorativ, arhitectural-urmărirea funcţionării iluminatului public şi celui decorativ – ornamental, urmărirea lucrărilor de modernizare a iluminatului public, urmărirea extinderii reţelei de iluminat public, urmărirea realizării iluminatului festiv;
 • reparaţii curente la unităţi de învăţământ preuniversitar – propuneri, estimări, antemăsuratori în vederea executării lucrărilor;
 • urmărirea execuţiei lucrărilor la unităţi de învăţământ preuniversitar;
 • recepţionarea lucrărilor;
 • reparaţii curente la imobilele aflate în proprietatea Statului Român;
 • propuneri, estimări, antemăsurători în vederea executării lucrărilor;
 • urmărirea execuţiei corespunzătoare a lucrărilor;
 • recepţionarea lucrărilor;
 • revitalizare imobile aflate în centrul civic al Municipiului Cluj-Napoca;
 • propuneri, estimări, antemăsurători în vederea executării lucrărilor;
 • urmărirea execuţiei corespunzatoare a lucrărilor;
 • recepţionarea lucrărilor;
 • încheierea contractelor de împrumut cu toţi proprietarii a căror imobile sunt în curs de revitalizare;

Organizare alegeri:

 • organizare proceduri de achiziții publice în vederea organizarii alegerilor – achiziție și montare de panouri electorale, de urne, de cabine de vot, spălare perdele cabine vot, fețe de masă etc.;
 • urmărește activitatea de amenajare a secţiilor de votare pentru alegeri. Recepţionarea lucrărilor şi înaintarea la plată a situaţiilor de lucrări;
 • asigură permanența pe perioada alegerilor în sensul rezolvării tuturor problemelor tehnice aparute (caldură, lumină, defecțiuni la închiderea secțiilor, a urnelor, a cabinelor, a instalațiilor sanitare etc);
 • întocmeşte şi realizează și urmărește execuția implementării programelor anuale privind menţinerea viabilităţii şi perfecţionarea, întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca;
 • dezvoltă programe de activitate privind dirijarea circulației prin semaforizare inteligentă și clasică a intersecțiilor și trecerilor de pietoni de pe raza Municipiului Cluj-Napoca;
 • propune elaborarea și avizează studii privind sistematizarea circulației rutiere;
 • urmărește lucrările executate și comportarea în timp a dispozitivelor, materialelor, produselor și echipamentelor intrebuințate în sistemul de semnalizare rutieră;
 • verifică și avizează situațiile de lucrări întocmite de societățile comerciale angajate întocmește contracte, comenzi, caiete de sarcini pentru lucrările specifice;
 • organizează și desfasoară proceduri de achiziție publică și de licitații pentru achiziționarea produselor, lucrărilor și serviciilor necesare asigurării întreținerii, reparării, mentenanței, dezvoltării și modernizării dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca;
 • elaborează și propune adoptarea de acte normative privind sistematizarea circulațăei rutiere;
 • coordonează sistemul de monitorizare și dispecerizare a traficului;
  pregătește materialul și ordinea de zi pentru sedințele Comisiei municipale de sistematizare a circulației rutiere și pietonale și intocmește Hotarârea acestei comisii;
 • menține permanent legături cu persoane fizice, juridice, autorităti, poliție, societățile de transport, regiile deținătoare de rețele edilitare etc.;
 • analizează oportunitatea și propune instituirea restricțiilor în circulația rutieră cu caracter temporar sau permanent vizând: accesul, viteza de deplasare, tonaje și gabarite admise, zonele de parcare și staționare, priorități etc. inclusiv închiderea temporară a circulației;
 • întocmește și actualizează planul cu organizarea circulației în municipiu, întocmește și analizează cu Politia Rutieră planurile de marcaj stradal;
 • stabilește reglementări de circulație ca și măsuri care să conducă la reducerea poluării tehnice și chimice produse de circulația autovehiculelor;
 • planifică, urmarește și decontează lucrările de semnalizare orizontală și verticală și menținerea viabilității acestora;
 • ia măsuri pentru asigurarea circulației pietonilor pe trotuare;
 • eliberează autorizațiile de spargere pentru executarea de spargeri în zona drumului și domeniului public (investiții rețele, branșamente, racorduri, intervenții accidentale – avarii rețele);
 • participă la predările de amplasament pentru refaceri și la recepția refacerilor spargerilor efectuate în zona drumului public la terminarea lucrărilor, în perioada de garanție și recepția finală luând sau propunând măsurile de remediere acolo unde acestea se impun;
  perfecționează continuu metodologia de urmărire a spargerilor și refacerilor acestora;
 • participă la stabilirea condițiilor tehnice de executare a lucrărilor de investiții (la rețelele edilitare);
 • execută controlul permanent asupra modului în care se respectă prevederile autorizației de spargere de către beneficiari și executanții de instalații și/sau refaceri;
 • ia măsuri de sancționare atunci când se constată încălcarea prevederilor actelor normative în vigoare și aplică amenzile (despăgubirile) ce se impun în conformitate cu dispozițiile sefilor ierarhici;
 • analizează periodic împreună cu administratorii de rețele edilitare, stadiul și calitatea execuției lucrărilor;
 • eliberează autorizații de liber acces în vederea aprovizionării şi circulaţiei autovehiculelor pe raza Municipiului Cluj-Napoca;
 • eliberează certificate de înregistrare pentru vehiculele pentru care nu există obligativitatea înmatriculării;
 • emite avizele necesare eliberării autorizațiilor de construire pentru orice amplasare de construcție lucrare sau instalație din zona drumului sau cu influența asupra acestuia precum și pentru schimbarea destinației construcțiilor sau instalațiilor din zona drumurilor;
 • avizează traseele, stațiile si statiile de imbarcare/debarcare pentru taximetre, transport local și transport interurban;
 • actualizarea periodică a traseelor de transport în funcţie de necesităţile de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public interjudeţean, naţional, feroviar sau aerian de persoane existent, precum şi corelarea între modalităţile de realizare a serviciului de transport public local de persoane cu autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou şi în regim de taxi, după caz;
 • înaintează propuneri privind concesionarea şi încheierea contractelor de atribuire a gestiunii serviciului de transport public local de persoane şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente din proprietatea publică sau privată a municipiului;
 • autorizarea transportatorilor pentru realizarea de către aceştia a serviciului de transport public local, respectiv:
 1. transportul public de persoane prin curse regulate executate cu tramvaie, troleibuze, trenuri de metrou;
 2. transportul public local de persoane sau de mărfuri în regim de taxi;
 3. transportul public local de persoane cu autoturisme în regim de închiriere;
 4. transportul public local de mărfuri în regim contractual;
 • contribuie la elaborarea şi aprobarea normelor locale şi a regulamentelor serviciilor de transport public local, cu consultarea asociaţiilor reprezentative profesionale şi patronale ale operatorilor de transport rutier şi ale transportatorilor autorizaţi, precum şi a organizaţiilor sindicale teritoriale din domeniu;
 • analizează şi verifică documentaţia depusă de persoanele fizice şi juridice în vederea emiterii autorizaţiilor de transport conform prevederilor legale;
 • stabileşte în colaborare cu reprezentaţii operatorilor de transport traseele principale şi secundare ale serviciului de transport public local, precum şi staţiile publice şi autogările aferente acestora;
 • identifică şi asigură inventarierea tuturor bunurilor proprietate publică sau privată a municipiului aflate în exploatarea transportatorilor publici, precum si cele care aparțin de dispozitivul de semnalizare rutieră;
 • asigură respectarea cadrului legal necesar pentru darea în administrare a bunurilor aflate în exploatarea transportatorilor;
  analizează şi verifică documentaţia depusă de persoanele fizice şi juridice în vederea emiterii autorizaţiilor de transport şi a copiilor conforme ale acestora respectiv autorizaţiilor taxi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
 • asigură înscrierea noilor solicitanţi de autorizaţii taxi si tine evidenta listelor de aşteptare;
 • asigură reatribuirea autorizaţiilor taxi anuale;
 • analizează şi verifică documentaţia depusă de persoanele fizice şi juridice în vederea emiterii autorizaţiilor în regim de închiriere, conform Legii nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
 • verifică, întocmeşte şi supune spre aprobare documentaţia privind suspendarea, anularea autorizaţiilor taxi, conform legislaţiei in vigoare;
 • propune organizarea de întâlniri, ori de câte ori este necesar, cu asociaţiile reprezentative profesionale şi patronale ale operatorilor de transport rutier şi ale transportatorilor autorizaţi, precum şi a organizaţiilor sindicale teritoriale din domeniu;
 • colaborează în efectuarea controalelor asupra persoanelor fizice şi juridice, cu toate organele de control autorizate conform legislaţiei în vigoare, în ceea ce priveşte activitatea de transport;
 • verifică modul în care operatorii de transport îşi îndeplinesc obligaţiile ce le revin în conformitate cu contractele întocmite şi în baza prevederilor legislative în vigoare;
 • întocmește și actualizează baza de date cuprinzand elementele de siguranță a circulației, spargerile și refacerile acestora, străzile municipiului;
 • verifică, analizează și rezolvă sesizările și reclamațiile persoanelor fizice și juridice privind competențele ce revin direcției de pe raza Municipiului Cluj-Napoca;
 • întocmește și promovează hotărâri la Consiliul local și dispoziții în legătura cu activitatile si competentele direcției si transpune în practica hotărârile Consiliului local și dispozițiile primarului în domeniul său de activitate;
 • rezolvă corespondența repartizată.
 • întocmirea programului anual de investiţii;
 • organizarea şi asigurarea condiţiilor necesare licitării tuturor obiectivelor de investiţii cuprinse în programul de investiţii;
 • urmărirea realizării acestor obiective;
 • decontarea lucrărilor executate;
 • recepţia obiectivelor de investiţii finalizate;
 • rezolvarea în timp util a problemelor persoanelor fizice şi juridice care se adresează direcţiei;
 • asigură aplicarea legilor şi actelor normative în vigoare privind activitatea specifică;
 • asigură aplicarea HCL-urilor;
 • de asemenea, asigură relaţiile cu publicul şi evidenţa activităţilor specifice prin serviciile specializate din cadrul compartimentului;
 • este responsabil de actele întocmite din punct de vedere juridic – aplicarea legislaţiei specifice achiziţiilor publice, de deciziile luate din punct de vedere legislativ, tehnic şi financiar.
 • aplică în conformitate cu împuternicirea primită din partea Primarului legislaţia specifică în domeniul;
 • organizează şi supraveghează desfăşurarea tuturor activitaţilor legate de direcţie, asigurând întocmirea în termen a actelor pe care apoi le supune atenţiei viceprimarului, primarului sau Consiliului local municipiului Cluj-Napoca;
 • conducerea de activităţi, proiecte, programe;
 • evaluarea, revizuirea şi propunerea de recomandări pentru îmbunătăţirea practicilor curente;
 • formulări de politici, strategii şi proceduri noi, actualizate sau îmbunătăţite;
 • estimarea, asigurarea şi gestiunea financiară, tehnică, materială;
 • implementarea de planuri şi strategii de comunicare internă şi externă;
 • soluţionează problemele constatate conform competenţelor compartimentului sau propune soluţii de rezolvare a problemelor de către alte compartimente de muncă din cadrul primăriei, a altor unităţi subordonate sau care colaborează cu primăria precum şi persoanele fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului, după caz.

Relaţii interne

 • colaborează cu direcţiile şi compartimentele din cadrul primăriei primind şi furnizând informaţii specifice direcţiei, care contribuie în foarte mare măsură la rezolvarea problemelor cu care se confruntă cetăţenii sau acelea pe care le constată inspectorii pe teren şi sunt de competenţa acestora.

Direcţia Generală Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte

 • primeşte şi furnizează informaţii referitoare la probleme specifice Serviciului Relaţii comunitare şi turism şi Biroului Mass-media.

Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii

 • primeşte şi furnizează informaţii privind activităţile specifice compartimentului de muncă – referitoare la locuinţe fond de stat, spaţii cu altă destinaţie, alte imobile fond de stat aflate în administrare;
 • transmite şi primeşte informaţii privind situaţia juridică a unor terenuri pe care se înregisrează probleme privind activitatea specifică compartimentului de muncă.

Serviciul Situații de urgență

 • transmite şi primeşte informaţii privind problemele existente în zone care prezintă pericol (alunecări de teren, obturare cursuri de apă, inundaţii etc).

Direcţia Generală de Urbanism

 • transmite şi primeşte informaţii privind existenţa autorizaţiilor de construire, organizările de şantiere, respectarea prevederilor privind avizele pentru diverse lucrări de constucţie.

Direcţia Economică

 • primeşte şi transmite informaţii specifice activităţii compartimentelor de activitate.

Direcția Ecologie urbană și spații verzi

 • primeşte şi transmite informaţii specifice activităţii compartimentelor de activitate.

Direcția Generală Poliția locală

 • primeşte şi transmite informaţii specifice activităţii compartimentelor de activitate.

Direcția Impozite și taxe locale

 • primeşte şi transmite informaţii specifice activităţii compartimentelor de activitate.

Direcția Juridică

 • primeşte şi transmite informaţii specifice activităţii compartimentelor de activitate.

Relații de reprezentare

 • când este cazul, de participare în cadrul unor comisii, prin dispoziţii ale primarului.

În coordonarea Administratorului public, conform Dispoziției nr. 3102/2016, art. 1. (2 ) si art. 2.

Relații de control

 • faţă de regii, agenţii prestatori de servicii şi PFA, societăţi comerciale cu care are conrtacte încheiate.

Relaţii externe
Relaţii cu unităţi din exterior – colaborează cu:

 • regiile autonome (Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca și Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca);
 • Compania de Transport Public Călători Cluj-Napoca;
  diferite societăţi comerciale cu care are închiate contracte de lucrări, servicii, produse, contracte de colaborare;
 • Institutul de Medicină Legală;
 • toate unităţile de învăţământ, gradiniţele din municipiu;
 • Inspecţia de Stat în Construcţii;
 • Comitetul pentru situaţii de urgenţă “Avram Iancu”;
 • Direcţia de Sănătate Publică;
 • S.C. Eon Gaz;
 • S.C. Electrica SA;
 • S.C. RomTelecom;
 • Oficiul Naţional de cadastru Geodezie şi Publicitate imobiliară;
 • Poliţia Municipală, Poliţia Rutieră;
 • Guvernul României, diferite ministere;
 • Judecătoria Cluj;
 • Tribunalul Cluj-Napoca;
 • Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca;
 • Inspectoratul Judeţean de Cultură – Comisia Zonală de Monumente Istorice;
 • Garda de Mediu;
 • Inspectoratul de Mediu;
 • Direcţia Sanitar Veterinară;
 • Compania de Apă Someş;
 • Jandarmeria;
 • Consiliul Judeţean Cluj;
 • Instituţia Prefectului Judeţului Cluj;
 • Compania Natională de Investiţii;
 • Curtea de Conturi;
 • Compania Naţională Apele Române;
 • Institutul de Sănătate Publică ,,Iuliu Moldovan”;
  persoane fizice etc.

Furnizează informaţii privind activitatea compartimentului, a modului de rezolvare a sesizărilor populaţiei, etc.

Primeşte informaţii privind problemele de interes pentru activitatea compartimentului.

Un capitol aparte şi foarte important este constituit de relaţiile cu populaţia municipiului.

Anual se primesc, se verifică şi se răspunde la sesizări şi reclamaţii primite din partea populaţiei pe teme din cele mai variate:

 • activitatea din cadrul asociaţiilor de locatari- reabilitarea termică;
  luminat public şi iluminat arhitectural;
 • căi publice, poduri, podeţe;
 • fântâni arteziene;
 • locuinţe insalubre în imobilele proprietate de stat;
 • autorizări de spargeri a domeniului public;
 • probleme privind tranposrtul în comun;
 • probleme de siguranţa circulaţiei;
 • activităţi comerciale în pieţe;
 • cimitire în privinţa locurilor de veci, a construcţiilor de morminte, întreţinere a curăţeniei în cimitire;
 • investiţii pe domeniul public etc.

Sesizările se primesc pe diverse canale de informaţie:

 • reclamaţii scrise;
  internet;
 • telefonice pe telefonul 984;
 • reclamaţii verbale făcute direct la sediul Primăriei;
 • reclamaţii primite prin intermediul presei (presa scrisă, televiziune, posturi de radio, email, etc.);
 • comunicarea informaţiilor în interiorul instituţiei se face prin:
 1. note interne;
 2. referate;
 3. informări;
 4. rapoarte de activitate zilnice, lunare şi anuale;
  programe de activitate lunare şi anuale.

Comunicarea informaţiilor în exterior se face prin adrese primite şi expediate colaboratorilor.

Comunicarea cu populaţia se face prin :

 • reclamaţii scrise, telefonice, pe net sau verbale primite din partea populaţie;
 • răspunsuri scrise, răspunsuri transmise pe net, informaţii transmise verbal cetăţenilor de către inspectorii serviciului, în funcţie de situaţie;
 • relaţiile cu presa scrisă şi audio-video care primeşte informaţiile solicitate direct sau prin intermediul Biroului Mass-media în funcţie de dispoziţiile primite pe cale ierarhică în această privinţă.

* Prin Dispoziția nr. 3102/2016 se delegă administratorului public unele atribuții conferite de lege primarului, pe durata mandatului primarului municipiului Cluj Napoca, după cum urmează:

Atribuțiile de coordonare a unor compartimente de muncă din aparatul de specialitate al primarului, astfel:

Direcția tehnică:

 • coordonarea activității privind realizarea obiectivelor de investiții;
 • monitorizarea reglementării circulației vehicolelor și pietonilor în Municipiul Cluj-Napoca, acordare avize necesare obținerii autorizațiilor de construire pentru construcții civile cu diverse destinații, urmărirea lucrărilor la rețele edilitare;
 • coordonarea activității privind achizițiile publice în scopul realizării programelor de lucrări publice la nivelul Municipiului Cluj-Napoca;
 • monitorizarea programului de lucrări pentru efectuarea la timp a lucrărilor de întreținere și reparații ale drumurilor și podurilor precum și consolidării de teren care afectează drumurile sau podurile din Municipiul Cluj-Napoca;
 • asigurarea desfășurării activității cimitirelor aflate în patrimoniul Municipiului Cluj-Napoca;
 • coordonarea activității din hale și piețe aflate în administrarea Municipiului Cluj-Napoca;
 • monitorizarea reparațiilor curente la imobile aflate în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, reparații curente la unități de invățământ preuniversitar, iluminat public, întreținere, fațadizări.

În scopul îndeplinirii atribuțiilor delegate, administratorul public, va semna actele si documentele întocmite de către Direcția Tehnică.

Prin Dispoziția nr. 3668/2016 se delegă calitatea de ordonator principal de credite, administratorului public din cadrul Primariei municipiului Cluj-Napoca, cu drept de a semna în numele ordonatorului principal de credite, documentele privind executia bugetului agreat al municipiului Cluj-Napoca, fără condiții de limită, pe durata mandatului primarului municipiului Cluj-Napoca.

Primarul rămâne competent să exercite oricând una sau mai multe atribuții delegate, actele sale efectuate în legătură cu acestea fiind întru totul valabile, administratorul public exercitandu-și atribuțiile în numele primarului, nu în numele funcției pe care o deține.

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK