Serviciul Administrare căi publice

Conducere

Cora Gabriela Melania Lucia

Șef serviciu
Date de contact
0264 596 030 / 4410; 4411 administrarecaipublice@primariaclujnapoca.ro str. Moților nr. 3 cam. 6, 7
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 6.

Este subordonat directorului executiv al Direcţiei Tehnice, Viceprimarilor și Primarului municipiului Cluj-Napoca și în coordonarea Administratorului public.

 • întocmeşte programe de lucrări pentru efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii care le revin, prevăzute conform normelor legale în Cartea Tehnică a construcţiei şi rezultate din activitatea de urmărire a comportării în timp a construcţiilor.
 • asigură efectuarea, dupa caz, de modificări, transformări, modernizări și consolidări ale drumurilor și podurilor, precum și consolidări a alunecărilor de teren care afectează drumurile sau podurile, numai pe baza de proiecte și asigură verificarea, potrivit legii, prin specialiști verificatori de proiecte atestați;
 • urmărește execuția lucrărilor de investiții prin personalul propriu care exercită rolul proprietarului și investitorului și asigură verificarea execuției corecte a lucrărilor prin diriginți de specialitate sau agenți de consultanță specializați pe tot parcursul realizării lucrărilor;
 • urmărește execuţia lucrărilor de reparații și întreținere a drumurilor şi podurilor prin personalul propriu şi asigură verificarea execuţiei corecte a lucrărilor (conform devizelor de lucrări acceptate) din punct de vedere calitativ și cantitativ;
 • asigură soluționarea neconformitatilor, defectelor apărute pe parcursul execuției lucrărilor, precum și a deficiențelor proiectelor;
 • asigură stabilirea nivelului calitativ care trebuie realizat prin proiectare și execuție pe baza reglementărilor tehnice, precum și a studiilor și cercetărilor efectuate;
 • asigură obținerea acordurilor și avizelor prevăzute de lege și autorizația de construcție;
 • asigură recepția lucrărilor de construcții la terminarea acestora și la expirarea perioadei de garanție;
 • asigură întocmirea, păstrarea și completarea la zi a cărții tehnice a construcției;
 • asigură urmărirea comportării în timp a construcțiilor conform prevederilor din cartea tehnică a construcției și reglementărilor tehnice;
 • întocmirea caietelor de sarcini pentru licitații de proiectare și executie;
 • urmărește executarea contractelor încheiate la nivelul compartimentului;
 • întocmește baza de date privind sesizările cetățenilor municipiului, a societăților comerciale, regiilor autonome privind starea drumurilor, răspunde acestor sesizări, propune și urmărește execuția lucrărilor solicitate de cetăţenii Municipiului Cluj-Napoca;
 • întocmește programe anuale de reparații și întreținere a podurilor, podețelor, pasajelor de cale ferată din Municipiul Cluj-Napoca;
 • întocmește referate și proiecte de hotărâri de consiliu local și urmărește ducerea lor la îndeplinire după adoptarea acestora;
 • asigură întocmirea informărilor către cetățeni prin conferințele de presă, dezbateri publice și întâlniri cu asociațiile de locatari/proprietari;
 • întocmește programe pe termen scurt, mediu și lung, privind întretinerea și reparația străzilor, aleilor și trotuarelor din municipiu.
 • este responsabil de actele întocmite şi de deciziile luate pe linie tehnică şi financiară.
 • folosirea computerului şi a programelor specifice serviciului;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu (construcţii drumuri, poduri, achiziţii, administraţie locală).

a) Intern:

Relaţii funcționale: cu toate compartimentele din cadrul primăriei;
Relaţiii de control: a stării drumurilor;
Relaţii de reprezentare: când este cazul de participare în cadrul unor comisii, prin dispoziţii ale primarului.

b) Extern:

Relaţii cu autorităţi şi instituţii publice: regii, Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, Consiliul Judetean Cluj, Inspecția în Construcții, Curtea de Conturi, D.R.D.P. Etc.

 • relații cu persoane juridice private: societăți comerciale, asociații,
 • relații cu organizații neguvernamentale: asociații.
 • relații cu persoane fizice.
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK