Serviciul Administrare căi publice

Conducere

Bochiș Marcel

șef serviciu
Date de contact
0264 596 030 / 4410; 4411 administrarecaipublice@primariaclujnapoca.ro str. Moților nr. 3 cam. 6, 7
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 6 și 7

Este subordonat: directorului executiv şi directorului executiv adjunct ai Direcţiei Tehnice, Viceprimarilor și Primarului municipiului Cluj-Napoca și în coordonarea Administratorului public.

întocmeşte programe de lucrări pentru efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii care le revin, prevăzute conform normelor legale în Cartea Tehnică a construcţiei şi rezultate din activitatea de urmărire a comportării în timp a construcţiilor;

– demararea lucrărilor (rapoarte tehnice, referate de aprobare, întocmirea documentație de promovare a obiectivelor), promovarea proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții, întocmirea contractelor de proiectare/execuție/furnizare produse, asigurarea recepției proiectelor/lucrărilor/produselor, urmărirea comportării în timp a obiectivelor/lucrarilor, alte activități specifice Serviciului Administare căi publice.

1. Asigură efectuarea, dupa caz, de modificări,transformări, modernizări și consolidări ale drumurilor și podurilor, precum și consolidări ale alunecărilor de teren care afectează drumurile sau podurile, numai pe baza de proiecte și asigură verificarea, potrivit legii, prin specialiști verificatori de proiecte atestați.

2. Urmărește execuția lucrărilor de investiții prin personalul propriu care exercită rolul beneficiarului și investitorului și asigură verificarea execuției corecte a lucrărilor prin diriginți de specialitate sau consultanți specializați (după caz) pe tot parcursul realizării lucrărilor.

3. Urmărește execuţia lucrărilor de reparații și întreținere a drumurilor şi podurilor prin personalul propriu şi asigură verificarea execuţiei corecte a lucrărilor (conform devizelor de lucrări acceptate) din punct de vedere calitativ și cantitativ.

4. Întocmeste și aplică programul anual de urmărire a comportării în timp a lucrărilor de artă.

5. Asigură soluționarea neconformităților, defectelor apărute pe parcursul execuției lucrărilor, precum și a deficiențelor proiectelor.

6. Întocmește propuneri de buget/rectificare buget pe capitole de cheltuieli/note de fundamentare pentru străzi și poduri, în vederea efectuării la timp a lucrărilor de întreținere, reparații și modernizări.

7. Asigură stabilirea nivelului calitativ care trebuie realizat prin proiectare și execuție pe baza reglementărilor tehnice, precum și a studiilor și a cercetărilor efectuate.

8.Verifică existența avizelor, acordurilor și autorizațiilor, solicitate prin certificatele de urbanism emise de către Municipiul Cluj-Napoca și prevăzute de legislatia în vigoare, avize obținute de către proiectant /după caz.

9. Întocmește documentele necesare pentru predarea amplasamentului în vederea începerii lucrărilor, transmite invitație/convocator pentru participare la predarea amplasamentului tuturor factorilor implicați: executant, proiectant, diriginte șantier, deținători rețele, compartimentele din cadrul instituției, alți participanți.

10.Verifică periodic stadiul derulării contractelor de execuție lucrări/a graficului de execuție lucrări fizic și valoric, împreună cu dirigintele de șantier/consultant (după caz) și soluționează în cadrul acesteia toate problemele ce intervin. În acest sens, colaborează direct cu dirigentele de șantier și/sau consultant, care are atribuții și responsabilități privind derularea lucrărilor/obiectivelor, conform legislației aplicabile precum și cu proiectantul lucrării care, conform prevederilor legale, asigură asistență tehnică pe perioada execuției lucrărilor.

11. Urmărește derularea contractelor de execuție/servicii proiectare, expertize tehnice/dirigenție de șantier/consultanță din punct de vedere valoric, termene, execuție, alte obligații.

12. Întocmește documentele necesare pentru efectuarea plăților pentru lucrările de întretinere și reparații străzi, alei trotuare, poduri, podețe, alte lucrări, lucrări cu autorizație de construire, obiective de investiții în derulare (execuție lucrări, proiectare, expertize, dotări, etc.) și le inaintează la plată către Direcția Economică. Asigură recepția lucrărilor de construcții la terminarea acestora și la expirarea perioadei de garanție.

13. Asigură recepția serviciilor de proiectare, furnizare produse.

14. Păstrează și completează la zi Cartea tehnică a construcției.

15. Asigură urmărirea comportării în timp a construcțiilor conform prevederilor din cartea tehnică a construcției și reglementărilor tehnice.

16. Întocmește documentațiile necesare promovării obiectivelor: referate aprobare (necesitate) organizare procedură achiziție publică, teme de proiectare, caiete de sarcini, note conceptuale, alte documente.

17. Întocmește rapoarte, referate de aprobare a execuției lucrărilor de către ordonatorul principal de credite de către personalul angajat, în urma efectuării reviziilor pe zonele atribuite conform fișei postului.

18.Urmărește executarea contractelor încheiate la nivelul compartimentului.

19. Întocmește programe anuale de reparații și întreținere a podurilor, podețelor, pasajelor de cale ferată din Municipiul Cluj-Napoca.

20. Întocmește referate de aprobare, rapoarte de specialitate și proiecte de hotărâri ale Consiliului local și urmărește ducerea lor la îndeplinire după adoptarea acestora.

21. Întocmește programe pe termen scurt, mediu și lung, privind întreținerea și reparația străzilor, aleilor, trotuarelor, lucrărilor de artă (poduri, pasaje, etc.) din municipiu.

22. Asigură întocmirea răspunsurilor, informărilor către petenti prin Biroul Mass-media: conferințe de presă, dezbateri publice, întâlniri cu asociațiile de locatari/proprietari, solicitari în baza Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificată și completată.

23. Întocmește răspunsuri către cetățeni privind sesizarile scrise (înregistrate la Centru de Informare pentru Cetățeni sau primăriile de cartier), aplicatia online my Cluj.ro, solicitări transmise pe adresa de email a serviciului/direcției specifice activității de reparații, întreținere, modernizare străzi, poduri, podețe, asigură comunicarea cu cetățenii prin aplicatia Tichet albastru.

24. Întocmește Raportul anual al activității serviciului și Raportul de performanță al serviciului.

25. Asigură punerea în executare a legilor şi actelor normative în vigoare, ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local, a dispoziţiilor primarului cu care a fost încredinţat.

1. Este responsabil de actele întocmite şi de deciziile luate pe linie tehnică şi financiară.

2. Asigură finanțarea lucrărilor (propuneri de buget pe capitole de cheltuieli).

3. Promovarea lucrărilor (rapoarte tehnice, referate de aprobare de către ordonatorul principal de credite).

4. Promovarea obiectivelor de investiții.

5. Întocmirea contractelor și urmărirea acestora.

6. Recepția, urmărirea comportării în timp a construcțiilor/efectuare de revizii de către inspectori/ consilieri pe zonele atribuite conform fișei postului, etc.

7. Asigurarea recepției bunurilor.

8. Rezolvarea în timp util a solicitărilor petenților: instituții, persoane fizice și juridice care se adresează serviciului.

  1.    Folosirea computerului şi a programelor specifice serviciului.
  2. Cunoaşterea legislaţiei în domeniu (construcţii drumuri, poduri, achiziţii, administraţie locală).

  3. Organizează şi supraveghează desfăşurarea tuturor activităţilor legate de Serviciul Administrare căi publice, asigurând întocmirea în termen a actelor pe care apoi le supune atenţiei directorului executiv, directorului executiv adjunct ai Direcţiei Tehnice, Administratorului Public, Primarului sau Consiliului local municipiului Cluj-Napoca.

a) Intern:

Relaţii funcționale: cu toate compartimentele din cadrul primăriei;

Relaţii de control: a stării drumurilor;

Relaţii de reprezentare:când este cazul de participare în cadrul unor comisii, prin dispoziţii ale primarului.

b) Extern:

Relaţii cu autorităţi şi instituţii publice: regii autonome, Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, Consiliul Judetean Cluj, Inspectoratul Județean în Construcții, Curtea de Conturi, Direcția Regională de Drumuri și Poduri, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, etc.

– relații cu persoane juridice private: societăți comerciale, asociații.

– relații cu organizații neguvernamentale: asociații.

– relații cu persoane fizice.

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK