Serviciul Investiţii

Conducere

Ielciu Claudiu Roland

șef serviciu
Date de contact
0264 596 030 / 4450; 4451 investitii@primariaclujnapoca.ro str. Moților nr. 3 cam. 3, 11
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, parter, cam. 3 și 11.

Este subordonat: directorului executiv și directorului executiv adjunct ai Direcției Tehnice, viceprimarilor și primarului municipiului Cluj-Napoca și în coordonarea administratorului public.

1. Asigură punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, a dispoziţiilor Primarului, a Viceprimarilor, Administratorului public şi ale directorului executiv, directorului executiv adjunct ai Direcţiei Tehnice cu care se încredinţează spre îndeplinire Serviciul Investiţii. Crează cadrul favorabil şi se preocupă de realizarea obiectivelor de investiţii cuprinse în Lista obiectivelor de investiţii.

2. Rezolvă toate problemele care sunt de competenţa serviciului conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi răspunde în timp legal solicitărilor adresate de către persoanele fizice şi juridice sau de către celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate a primarului municipiului Cluj-Napoca.

1. Asigură punerea în executare a legilor şi actelor normative în vigoare, ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local, a dispoziţiilor primarului cu care a fost încredinţat serviciul.

2. Întocmeşte Lista obiectivelor de investiţii anexa la hotarârea Consiliului local privind aprobarea bugetului general al municipiului.

3. Întocmeşte documentaţiile descriptive pentru obiectivele de investiţii care urmează a fi promovate.

4. Întocmeşte contractele de execuţie de lucrari, de servicii si achiziţie de bunuri pentru obiectivele care au fost supuse unei proceduri de achizitie; urmărește derularea contractelor.

5. Colaborează, după caz, cu proiectantul sau executantul obiectivelor de investiții pentru realizarea acestora în condiții optime.

6. Urmărește modul de realizare a obiectivelor de investiții cuprinse în Lista obiectivelor de investiții; emite ordinul de începere al lucrărilor, predarea-primirea amplasamentului și a bornelor de reper, pregatesterecepția la terminarea lucrărilor, recepția finală, predarea-primirea investiției la beneficiar/ utilizator/administrator.

7. Urmărește stadiul fizic de realizare a obiectivelor de investiții stabilind împreună cu executantul lucrărilor, graficul de execuție în concordanță cu oferta tehnică, prevederile contractului de executie și cu sumele alocate prin buget.

8. Întocmește documentele necesare pentru efectuarea plăților la obiectivele de investiții în derulare (execuție lucrări, proiectare, expertize, dotări, etc.) și le inaintează la plată către Direcția Economică.

9. Colaborează cu celelalte servicii din cadrul Primăriei pentru rezolvarea problemelor legate de realizarea investițiilor.

10. În vederea întocmirii Listei obiectivelor de investiții al Consiliului local al municipiului Cluj–Napoca, centralizează cererile privind investițiile solicitate din partea compartimentelor de lucru ale Primăriei, și ale cetățenilor, inventariază lucrările în curs de execuție – stabilește restul cantitativ și valoric; urmărește și verifică realizarea investițiilor publice.

11. Urmărește comportarea în exploatare a construcțiilor pe perioada de garanție a lucrărilor.

12. Întreprinde toate acțiunile necesare/după caz pentru obținerea avizelor acordurilor și aprobărilor pentru executarea obiectivelor de investiții.

13. Întocmește proiecte de hotărâri care le supune aprobării Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

14. Întocmește trimestrial situația statistică privind stadiul realizării obiectivelor de investiții.

15. Rezolvă corespondența repartizată.

1. Realizarea investițiilor publice la obiective beneficiare de fonduri de la bugetul local și alte surse constituite potrivit legii.

2. Urmărirea execuției investițiilor beneficiare de fonduri de la bugetul local.

3. Derulare contracte, avizare plăți – ținerea sub control a contractelor.

4. Recepţia obiectivelor de investiții finalizate.

5. Urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor.

6. Rezolvarea în timp util a problemelor persoanelor fizice și juridice care se adresează serviciului.

– Organizează şi supraveghează desfăşurarea tuturor activităţilor legate de Serviciul Investiţii, asigurând întocmirea în termen a actelor pe care apoi le supune atenţiei directorului executiv, directorului executiv adjunct ai Direcţiei Tehnice, primarului sau Consiliului local municipiului Cluj-Napoca.

Relatii functionale:

solicită din partea compartimentelor de muncă ale primăriei informaţii utile pentru întocmirea programului de investiţii, pentru rezolvarea problemelor legate de derularea programului de investiţii sau problemelor cetăţenilor;

– aceleaşi informaţii şi cu acelaşi scop, se solicită diferitelor societăţi comerciale, instituţii (societăţi de proiectare sau execuţie lucrări, consilii judeţene, prefecturi, ministere, primării, inspectorate, etc.);

la rândul său, Serviciul Investiţii furnizează informaţii către toate compartimentele de muncă a primariei, societăţi comerciale, instituţii sau cetăţeni.

Relatii de reprezentare:

-prin dispoziţia primarului asigură participarea în cadrul unor comisii.

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK