Serviciul Revendicări fond funciar şi registru agricol

Conducere

Candrea Cosmina

Șef serviciu
Date de contact
0264 596 030 / 3040; 3041; 4522; 5174 (strada Moților nr. 3), 0372 728 674, 0372 729 972 (Piața Unirii nr. 1) fondfunciar@primariaclujnapoca.ro str. Moților nr. 3 cam. 92, 93, 94, 98, Piața Unirii nr. 1, camera 2 (Registrul Agricol)
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locul în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 92, 93, 94.

Este subordonat Secretarului municipiului Cluj-Napoca.
Are în subordine Compartimentul Revendicări.

 1. Fond Funciar:
  • reconstituirea dreptului de proprietate privată în conformitate cu legile fondului funciar;
   rezolvarea solicitărilor cetăţenilor privind problemele aferente utilizării, obţinerii de sprijin din partea statului etc.;
  • evidenţa şi urmarirea modificărilor statutului terenurilor agricole pe raza municipiului Cluj-Napoca.
 2. Revendicări:
  • reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul Legii nr. 10/2001;
  • rezolvarea solicitărilor cetăţenilor privind problemele aferente utilizării, obţinerii de sprijin din partea statului etc.;
  • evidenţa şi urmărirea revendicărilor în temeiul Legii nr. 10/2001 pe raza Municipiului Cluj-Napoca.
 3. Registru Agricol:
  • înregistrarea terenurilor pe categorii de folosinţă şi zone de impozitare;
  • urmãrirea evidenţei animalelor;
  • eliberarea adeverinţelor pentru acordarea de subvenţii.
  • ține evidenta terenurilor care se circumscriu Legii nr. 17/2014
  • transmite Directiei Agricole dosarele inregistrate potrivit Legii nr. 17/2014
  • întocmește și eliberează atestate de producator și carnete pentru comercializarea produselor agricole și zootehnice din sectorul agricol în temeiul dispozițiilor Legii nr. 145/2014.

Fond Funciar:

 • îndeplineşte toate sarcinile transmise de preşedintele şi secretarul comisiei de aplicare a legilor funciare: Legea nr. 18/1991, republicată, Legea nr. 1/2000, Legea nr. 169/1997, Legea nr. 193/2007, Legea nr. 247/2005 și Legea nr. 165/2013;
 • îndeplineşte toate sarcinile transmise de primar, viceprimari şi secretar în condiţiile legii;
 • verifică datele şi informaţiile primite în vederea realizării lucrărilor aferente serviciului, verifică încadrarea acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare, răspunde de circulaţia, păstrarea şi arhivarea documentelor;
 • planifică şi organizează activitatea pentru realizarea lucrărilor repartizate la termenele şi în condiţiile prevãzute de legislaţia în vigoare;
 • participă la punerea în posesia terenurilor a persoanelor îndreptãţite conform prevederilor Legii nr. 18/1991, ale Legii nr. 1/2000, ale Legii nr. 169/1997 şi ale Legii nr. 247/2005;
 • participă în colaborare cu Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii la punerea în posesie a veteranilor de război şi a luptătorilor în Revoluţia din Decembrie 1989, conform Legii nr. 44/1994 şi a Legii nr. 42/1990, republicată;
 • întocmeşte procesele-verbale de punere în posesie a persoanelor îndreptăţite şi ţine evidenţa titlurilor de proprietate eliberate de Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, înmânându-le titularilor;
 • acordă informaţii publicului ce intră în competenţa de rezolvare a serviciului, ia măsuri de soluţionare a problemelor ridicate de cetățeni;
 • verifică cerererile depuse pentru reconstituirea dreptului de proprietate, întocmeşte referatele care vor fi prezentate în comisia de fond funciar;
 • analizează expertizele tehnice şi formuleaza punctul de vedere la propunerile ce decurg din acestea;
 • identifică pe hărţi topografice imobilele din patrimoniul statului, revendicate în baza Legii nr. 18/1991;
 • instrumentează actele şi documentele de preluare a imobilelor în proprietatea statului;
 • pune la dispoziţia compartimentelor din instituţie, a altor instituţii ale statului şi cetăţenilor informaţii, documente, relaţii despre situaţia imobilelor revendicate în baza Legii nr.18/1991;
 • eliberează copii dupa documentele existente in dosarele de revendicare;
 • ține evidenţa imobilelor revendicate în baza Legii nr. 18/1991;
 • completează dosarele cu actele solicitate de la petenţi pentru imobilele revendicate în baza Legii nr. 18/1991;
 • solicită vize de la serviciile implicate în aplicarea Legii nr. 18/1991; (acţiuni juridice, concesiuni, situaţie locativă, revendicări în baza Legii nr.112/1995);
 • întocmeşte referatele şi dispoziţiile pentru imobilele revendicate în baza Legii nr. 18/1991;
 • corespondează cu petenţii;
 • întocmeşte informari, referate, rapoarte, răspunsuri la audienţele conducerii, la sesizări şi alte cereri ale cataţenilor sau persoanelor juridice pentru imobilele revendicate în baza Legii nr.18/1991;
 • transmite dosarele actualilor deţinatori ai imobilelor revendicate în baza Legii nr. 10/2001;
 • alte sarcini transmise de catre şefii ierarhici superiori, în condițiile legii.

Compartimentul Revendicări (Legea nr. 10/2001):

 • stabileşte situaţia juridică a imobilelor revendicate în baza Legii nr. 10/2001 din proprietatea Statului Român, la solicitarea cetãţenilor şi a serviciilor din aparatul de specialitate al primarului;
 • acordã informaţii publicului, pentru lamurirea situaţiei juridice a imobilelor revendicate în baza Legii nr. 10/2001 şi a celor restituite foştilor proprietari;
 • verifică documentaţiile de întabulare şi parcelare, în concordanţã cu înscrierea din Cartea Funciară (C.F.);
 • identifică pe hărţi topografice imobilele din patrimoniul statului, revendicate în baza Legii nr. 10/2001;
 • instrumenteazã actele şi documentele de preluare a imobilelor în proprietatea statului;
 • pune la dispoziţia compartimentelor din instituţie, a altor instituţii ale statului şi cetăţenilor informaţii, documente, relaţii despre situaţia imobilelor revendicate în baza Legii nr. 10/2001;
 • elibereazã cópii dupã documentele existente în dosarele de revendicare;
 • ține evidenţa imobilelor revendicate în baza Legii nr. 10/2001;
 • completeazã dosarele cu actele solicitate de la petenţi pentru imobilele revendicate în baza Legii nr. 10/2001;
 • solicită vize de la serviciile implicate în aplicarea Legii nr. 10/2001 (acţiuni juridice, concesiuni, situaţie locativă, revendicări în baza Legii nr. 112/1995);
 • întocmeşte referatele şi dispoziţiile pentru imobilele revenicate în baza Legii nr. 10/2001;
 • expediazã dispoziţiile cãtre petenţi;
 • corespondeazã cu petenţii care au depus notificări în baza Legii nr. 10/2001;
 • întocmeşte informãri, referate, rapoarte, răspunsuri la audienţele conducerii, la sesizări şi alte cereri ale cetãţenilor sau persoanelor juridice pentru imobilele revendicate în baza Legii nr. 10/2001;
 • transmite dosarele actualilor deţinãtori ai imobilelor revendicate în baza Legii nr. 10/2001;
 • alte sarcini transmise de cãtre şefii ierarhici superiori în condiţiile legii;

Registrul agricol:

 • realizeazã evidenţa Registrului agricol la zi, conform legislaţiei în vigoare;
 • elibereazã pe baza Registrului agricol certificate de producător pentru valorificarea produselor agricole pe piaţă;
 • redacteazã răspunsurile la cererile adresate de producãtori privind modificãri de poziţii, adeverinţe solicitate în baza Registrului Agricol etc.;
 • întocmeşte evidenţa efectivelor de animale pe circumscripţii sanitar-veterinare, precum şi opisul alfabetic;
 • elibereazã bilete de proprietate în vederea vânzării animalelor;
 • transcrie în registrele agricole animalele vândute/cumpãrate, produşii obţinuţi din fătări şi animalele moarte;
 • elibereazã adeverinţele solicitate pentru obţinerea drepturilor de şomaj, burse şcolare;
 • centralizeazã datele înscrise în registrul agricol, la termenele prevãzute în normele tehnice de completare a registrului agricol;
 • înregistreazã de la gospodãrii producţia vegetalã şi animalã, cu respectarea legii;
 • verifică şi avizeazã documentaţiile depuse de persoanele fizice şi juridice privind acordarea de subvenţii producătorilor agricoli;
 • întocmeşte dări de seamă statistice cu privire la evoluţia efectivelor de animale şi modul de utilizare a terenurilor;
 • acordă informaţii publicului în probleme ce intră în sfera de rezolvare a serviciului;
 • alte sarcini transmise de către şefii ierarhici superiori, în condiţiile legii;
 • înființează, organizează, gestionează și ține evidența registrului de evidență a ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe suport hartie și în format electronic;
 • afișează ofertele de vânzare a terenurilor din intravilan, sens în care se întocmește procesul verbal de afișare;
 • transmite Direcției Agricole dosarele înregistrate potrivit Legii nr. 17/2014 și actele întocmite în baza acestor dosare;
 • întocmește și eliberează adeverințe potrivit Legii nr. 17/2014;
 • întocmește, eliberează și vizează atestate de producator și carnete pentru comercializarea produselor agricole și zootehnice din sectorul agricol;
 • verifică în teren și în registrul agricol existența suprafețelor de teren și efectivele de animale;
 • înființează, organizează, gestionează și ține evidența registrului de evidență a atestatelor de producator și a carnetelor de comercializare, pe suport hartie și în format electronic;
 • comunică organelor fiscale, trimestrial informații cu privire la beneficiarii carnetelor de comercializare;
 • răspunde pentru legalitatea întocmirii documentaţiilor în vederea reconstituirii dreptului de proprietate în conformitate cu prevederile legilor fondului funciar şi ale Legii nr. 10/2001, privind punerea în posesie, emiterea şi eliberarea titlurilor de proprietate şi a dispoziţiilor primarului;
 • răspunde pentru legalitatea şi veridicitatea datelor consemnate în registrul agricol şi în completarea documentelor care fac obiectul activităţii compartimentului registru agricol;
 • răspunde pentru actele comunicate instanţelor de judecată, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj şi altor organe abilitate ale statului implicate în acţiunea de reconstituire a dreptului de proprietate;
 • răspunde pentru legalitatea şi corectitudinea adreselor eliberate persoanelor fizice şi persoanelor juridice.
 • are competenţă în emiterea tuturor actelor privind realizarea sarcinilor în domeniul aplicării legilor fondului funciar, a celorlalte legi care reglementează dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole, ale Legii nr. 10/2001, precum şi ale legislaţiei registrului agricol;
 • are competenţe în realizarea documentelor transmise instanţelor judecătoreşti şi instituţiilor statului în domeniul legilor fondului funciar, a Legii nr. 10/2001 şi a registrului agricol;
 • are competenţe în eliberarea de adeverinţe, dovezi şi alte acte solicitate de petenţi în vederea obţinerii unor drepturi financiare în urma activităţilor care au ca obiect terenurile agricole.
 • primeşte şi transmite către compartimentele din cadrul primăriei şi instituţiilor statului implicate în aplicarea legilor proprietăţii informatii legate de fondul funciar, pe care-l administrează sau se află în zona de competenţă a serviciului.
COMPARTIMENTE SUBORDONATE:
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK