în scopul: ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE LOCUINȚĂ SEMICOLECTIVĂ (DOUĂ UNITĂȚI LOCATIVE) CONFORM PUZ APROBAT CU HCL 764 din 27.10.2020, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJĂRI EXTERIOARE TEREN, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, ORGANIZARE DE ȘANTIER (se va vedea pct 4)
judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Rândunicilor
342919
342919
342919
274999
29.04.2021
493/22.12.2014 si HCL nr. 118/01.04.2015

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ

1. REGIM JURIDIC
1. REGIMUL JURIDIC:
Imobil situat în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în afara perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice. Imobil teren în proprietate privată.

SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICȚII
Servituți pentru obiective de utilitate publică: - nu este cazul.
Alte restricții: - nu este cazul.
Imobilul nu este inclus în lista monumentelor istorice și/ sau ale naturii ori în zona de protecție a acestora.
2. REGIM ECONOMIC
1. REGIMUL JURIDIC:
Imobil situat în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în afara perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice. Imobil teren în proprietate privată.

SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICȚII
Servituți pentru obiective de utilitate publică: - nu este cazul.
Alte restricții: - nu este cazul.
Imobilul nu este inclus în lindividuale de tip (izolate, cuplate), locuinţe semicolective (familiale), cu maximum două unităţi locative pe parcela. (unitati locative suprapuse sau alipite) şi anexele acestora: garaje, filigorii, împrejmuiri, platforme carosabile şi pietonale, amenajări exterioare, piscine.

Li/c_b - Subzona aferentă locuinţelor colective mici: locuinţe semicolective familiale de diverse tipuri cu maximum trei unităţi locative şi anexele acestora: garaje, filigorii, împrejmuiri, platforme carosabile şi pietonale, amenajări exterioare, piscine.

Art. 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) cu condiţia ca în funcţionare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor
Servicii de interes public si functiuni sportive, acestea sunt permise si in paralel cu locuirea, conform Anexei 1 din PUG aprobat cu HCL 493/ 22.12.2014, cu următoarele condiţii:
a) să se adreseze preponderent locuitorilor zonei;
b) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii ;
c) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine
d) pentru activităţi ce nu se conformează prevederilor anterioare se va obţine acordul vecinilor de parcelă.
Pentru activităţi de alimentaţie publică se va obţine acordul vecinilor pe o rază de 50 m de la limita parcelei, pe toate direcţiile.
Servicii profesionale sau manufacturiere, conform Anexei 1 din PUG aprobat cu HCL 493/ 22.12.2014, prestate de proprietari / ocupanţi numai în paralel cu locuirea, cu următoarele condiţii:
a) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii;
b) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine;
c) pentru activităţi ce nu se conformează prevederilor anterioare se va obţine acordul vecinilor de parcelă. Este de asemenea necesar acest acord pentru orice intervenţii asupra spaţiilor / clădirilor existente ce adăpostesc activităţi de natura celor mai sus menţionate.
Funcţiuni de turism, cu următoarele condiţii:
a) să nu includă alimentaţie publică;
b) să se obţină acordul vecinilor
Instituţii de educaţie / învăţământ - creşe, grădiniţe, şcoli publice şi private, cu următoarele condiţii:
a) să se elaboreze un P.U.D. pentru organizarea ocupării parcelei;
b) să se asigure suprafeţele necesare (de teren, utile, desfăşurate), funcţie de capacitate; conform normativelor privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor de acest tip
c) pe parcelă să nu existe alte funcţiuni.

Art. 3. UTILIZĂRI INTERZISE
Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

Încadrat în zona de impozitare „C” conform H.C.L. nr.1064/2018.
Alte prevederi rezultate din HCL cu privire la zona în care se află imobilul:
- La emiterea autorizației de construire se vor respecta următoarele elemente referitoare la organizarea de șantier: împrejmuirea corespunzătoare a organizărilor de șantier, amenajarea rampei de spălare, amenajarea unui drum pietruit de la rampa de spălare la ieșirea din șantier, amenajarea unui drum pietruit de acces de la drumul modernizat spre organizarea de santier, amenajarea unui sistem de colectare a apelor pluviale, asigurarea curateniei in incinta si in apropierea acesteia, protejarea cu plasa de protectie a imobilelor la care se executa lucrari.
- La recepția lucrărilor se va prezenta dovada efectuarii transporturilor de deseuri rezultate din construire.
ista monumentelor istorice și/ sau ale naturii ori în zona de protecție a acestora.
3. REGIM TEHNIC
individuale de tip (izolate, cuplate), locuinţe semicolective (familiale), cu maximum două unităţi locative pe parcela. (unitati locative suprapuse sau alipite) şi anexele acestora: garaje, filigorii, împrejmuiri, platforme carosabile şi pietonale, amenajări exterioare, piscine.

Li/c_b - Subzona aferentă locuinţelor colective mici: locuinţe semicolective familiale de diverse tipuri cu maximum trei unităţi locative şi anexele acestora: garaje, filigorii, împrejmuiri, platforme carosabile şi pietonale, amenajări exterioare, piscine.

Art. 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) cu condiţia ca în funcţionare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor
Servicii de interes public si functiuni sportive, acestea sunt permise si in paralel cu locuirea, conform Anexei 1 din PUG aprobat cu HCL 493/ 22.12.2014, cu următoarele condiţii:
a) să se adreseze preponderent locuitorilor zonei;
b) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii ;
c) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine
d) pentru activităţi ce nu se conformează prevederilor anterioare se va obţine acordul vecinilor de parcelă.
Pentru activităţi de alimentaţie publică se va obţine acordul vecinilor pe o rază de 50 m de la limita parcelei, pe toate direcţiile.
Servicii profesionale sau manufacturiere, conform Anexei 1 din PUG aprobat cu HCL 493/ 22.12.2014, prestate de proprietari / ocupanţi numai în paralel cu locuirea, cu următoarele condiţii:
a) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii;
b) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine;
c) pentru activităţi ce nu se conformează prevederilor anterioare se va obţine acordul vecinilor de parcelă. Este de asemenea necesar acest acord pentru orice intervenţii asupra spaţiilor / clădirilor existente ce adăpostesc activităţi de natura celor mai sus menţionate.
Funcţiuni de turism, cu următoarele condiţii:
a) să nu includă alimentaţie publică;
b) să se obţină acordul vecinilor
Instituţii de educaţie / învăţământ - creşe, grădiniţe, şcoli publice şi private, cu următoarele condiţii:
a) să se elaboreze un P.U.D. pentru organizarea ocupării parcelei;
b) să se asigure suprafeţele necesare (de teren, utile, desfăşurate), funcţie de capacitate; conform normativelor privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor de acest tip
c) pe parcelă să nu existe alte funcţiuni.

Art. 3. UTILIZĂRI INTERZISE
Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

Încadrat în zona de impozitare „C” conform H.C.L. nr.1064/2018.
Alte prevederi rezultate din HCL cu privire la zona în care se află imobilul:
- La emiterea autorizației de construire se vor respecta următoarele elemente referitoare la organizarea de șantier: împrejmuirea corespunzătoare a organizărilor de șantier, amenajarea rampei de spălare, amenajarea unui drum pietruit de la rampa de spălare la ieșirea din șantier, amenajarea unui drum pietruit de acces de la drumul modernizat spre organizarea de santier, amenajarea unui sistem de colectare a apelor pluviale, asigurarea curateniei in incinta si in apropierea acesteia, protejarea cu plasa de protectie a imobilelor la care se executa lucrari.
- La recepția lucrărilor se va prezenta dovada efectuarii transporturilor de deseuri rezultate din construire.
4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii — de construire/de desfiinţare — solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CLUJ NAPOCA CALEA DOROBANTILOR, NR.99, BL. 9B (autoritatea competentă pentru protecţia mediului, adresa) (Denumirea şi adresa acesteia se personalizează prin grija autorităţii administraţiei publice emitente.)
În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

În situaţia în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.
6. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
 1. certificatul de urbanism;
 2. dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
 3. documentaţia tehnică - D.T., după caz:
  • D.T.A.C.
  • D.T.A.D.
  • D.T.O.E.
 4. avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
  Avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:
  • alimentare cu apa:
   x
  • gaze naturale:
   x
  • canalizare:
   x
  • telefonizare:
   x
  • alimentare cu energie electrică:
   x
  • salubritate:
   x
  • alimentare cu energie termică:
  • transport urban:

  Avize şi acorduri privind:
  • securitatea la incendiu:
  • protecţia civilă:
  • sănătatea populaţiei:

  Avize/acorduri specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
  Alte avize/acorduri:
  - H.C.L. nr. 764/27.10.2020 pentru PUZ
  - Primarie - Directia tehnica - Serviciul sigurantei circulatiei

  PENTRU RACORDURI SI BRANSAMENTE
  - Aviz Tehnic de Racordare emis de SC ELECTRICA SA
  - Aviz de principiu Compania de Apa Somes SA si proiect vizat de Compania de Apă Somes SA
  - Solutie de acces si acord de acces emis de DelGaz Grid SA
  - Primarie -Directia Tehnică- Serv. Retele Edilitare și Transport
  - reglementarea juridică a terenurilor afectate de lucrări

  Studii de specialitate:
  - plan reglementari P.U.Z. aprobat cu HCL nr. 764/27.10.2020, cu viza secretariat C.T.A.T.U.
  - studiu geotehnic
  - studiu de performantă energetică conform Legii nr. 372/2005 modificată prin Legea nr. 110/2020 - conf. Capitol IX art.17 alin (4)- cu prezentarea tabelului privind indicatorii de performanță definiți la art.6 alin.(1) din lege: a) clasa energetică; b) consumul total specific de energie primară; c) indicele de emisii echivalent CO2; d)consum total specific de energie din surse regenerabile
 5. actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
 6. dovada privind achitarea taxelor legale.
Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):
Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.
Termenul de valabilitate:
12
luni
de la data emiterii.
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Stanciu Mihaela
Stanciu Mihaela
08.06.2021
08.06.2023
: 12,00 lei
29.04.2021.
29.04.2021
SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM
09.06.2022
08.06.2023
După această dată, o nouă prelungire a valabilităţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism.
19.05.2022
3,60 lei
6570175
18.05.2022