alimentare cu energie electrică a obiectivului "Hotel 2S+D+P+2E+M" str. Avram Iancu, nr. 23-25, Cluj - Napoca
judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada Oltului, nr. 8
302617
15477/2
plan de situaţie
179780
21.05.2014
Documentație urbanism
225
15.12.1998
792/21.12.1999; 515/15.12.2009

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ

1. REGIM JURIDIC
Imobil situat în intravilanul municipiului Cluj – Napoca, în interiorul perimetrului de protecţie a valorilor istorice şi arhitectural-urbanistice.
Imobilul cu nr.postal 23 figureaza pe lista monumentelor istorice la pozitiile 832 cod.CJ-II-m-B-07367 .
Imobil în proprietate publica si/sau privata.
2. REGIM ECONOMIC
Folosinţa actuala-teren pentru care se solicita bransament cu energie electrică ptr construcţia situată pe str. Avram Iancu nr. 23-25.
Destinatia zonei: domeniul public/privat
Încadrare în zona de impozitare "A" conform H.C.L. nr. 715/2000, modificată cu H.C.L. nr. 209/2003..
3. REGIM TEHNIC
Zonă cu dotări tehnico edilitare.
Lucrările de alimentare cu energie electrică se vor începe numai după obţinerea autorizaţiei de spargere.
După terminarea lucrărilor, se va readuce terenul la starea iniţială.

Nota:
1.Se vor respecta HG nr. 525/1996 rep. , Hotarârea nr. 490/11.05.2011, Legea nr. 350/2001 modificată, OUG nr. 114/2007 şi toate legile, normativele şi hotărârile Consiliului Local care reglementează amenajarea teritoriului şi construirea în zonă.
2. DTAC se va întocmi, semna, verifica şi aviza conform legislaţiei în vigoare.
3. DTAC se va prezenta în 2 ex., cu semnături, ştampile şi tabelul cu indicatori în original.
4.Avizele şi acordurile solicitate prin certificatul de urbanism se vor prezenta în original şi copie.
4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii — de construire/de desfiinţare — solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CLUJ NAPOCA CALEA DOROBANTILOR, NR.99, BL. 9B (autoritatea competentă pentru protecţia mediului, adresa) (Denumirea şi adresa acesteia se personalizează prin grija autorităţii administraţiei publice emitente.)
În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

În situaţia în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.
6. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
 1. certificatul de urbanism;
 2. dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
 3. documentaţia tehnică - D.T., după caz:
  • D.T.A.C.
  • D.T.A.D.
  • D.T.O.E.
 4. avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
  Avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:
  • alimentare cu apa:
  • gaze naturale:
  • canalizare:
  • telefonizare:
  • alimentare cu energie electrică:
  • salubritate:
  • alimentare cu energie termică:
  • transport urban:

  Avize şi acorduri privind:
  • securitatea la incendiu:
  • protecţia civilă:
  • sănătatea populaţiei:

  Avize/acorduri specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
  Ministerul Culturii. Directia Judeteana pentru Cultura si Patrimoniul Cultural Cluj + Certificatul de descarcare a terenului de sarcină arheologică

  Alte avize/acorduri:
   Avize de amplasament S.C. Electrica S.A., S.C. Compania de Apa Somes S.A., Romtelecom
   Primarie - Directia Tehnica - Serviciul siguranta circulatiei urbane si retele edilitare si Serviciul administrare cai publice
  Fisa de soliţie emisa de SC ELECTRICA SA

  Studii de specialitate:
  • documentaţia topografică însoţită de procesul verbal de recepţie pentru scopul solicitat.
 5. actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
 6. dovada privind achitarea taxelor legale.
Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):
- pentru autorizatia de construire

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.
Termenul de valabilitate:
12
luni
de la data emiterii.
EMIL BOC
Ligia Subtirica
Aurora Rosca
Kudor Maria/26.05.2014
Kudor Maria/26.05.2014
26.05.2014
5 lei
7.851.460
21.05.2014