Ca urmare a cererii adresate de beneficiar și în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

SE AUTORIZEAZĂ

executarea lucrărilor de construire pentru:
CENTRU COMERCIAL DIN ANSAMBLUL MULTIFUNCTIONAL conform PUZ-str.Frunzisului aprobat cu HCL nr.336 din 22.09.2015, AMENAJARI EXTERIOARE
Regimul de inaltime 3D+P+E
judetul Cluj, Strada Frunzisului, nr. 84-86

Se interzice modificarea parcelarului pana la receptionarea lucrarilor si eliberarea certificatului se atestare a edificarii constructiei.
Cu respectarea prevederilor art.4 din HCL nr. 336 din 22.09.2015
1. Pe terenul cu suprafata de 914,69mp, teren ce face obiectul de donatie autentificata sub nr. 1773 din 17.09.2015 de notar public Smaranda Valeria Budusan, va fi construit drumul pana la strat de uzura, de catre investitor. Acceptarea donatiei de catre municipalitate pentru drumul astfel executat, la strat de uzura, va fi facuta pana la data receptionarii constructiilor (prima constructie)care fac obiectul PUZ, prin certificatul de atestare a edificarii constructiei.
2. Terenurile pe care vor fi realizate sensul giratoriu, strada de legatura cu centura de ocolire sud a municipiului, conf. PUG prcum si cel pentru largirea str. Frunzisului vor fi donate cu drumurile construite pana la stratul de uzura, pana la momentul eliberarii certificatului de atestare a edificarii constructiei pentru investitiile care fac obiectul PUZ-lui.
3. Emiterea certificatului de atestare a edificarii centrului comercial se va realiza dupa receptionarea lucrarilor de construire a unitatii de invatamant prescolar- Corp 6.
C

326557
0
326557
30,766000 lei

În baza proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC) nr. 116/2017, elaborat de Bir.as.arh, ,arh.Raul Cristian Ratiu, cu sediul în mun.Bistrita ,str.Petre Ispirescu nr. 14, respectiv de arh. Raul Cristian Ratiu - arhitect cu drept de semnătură, în conformitate cu prevederile Legii nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată.
231312
13.05.2020
CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE FAC URMĂTOARELE PRECIZĂRI:
A. Documentaţia tehnică – D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E. sau D.T.A.D.) -vizată spre neschimbare -, împreună cu toate avizele şi acordurile obţinute, precum şi punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, face parte integrantă din prezenta autorizaţie.
 • Nerespectarea întocmai a documentaţiei tehnice – D.T. vizată spre neschimbare (inclusiv a avizelor şi acordurilor obţinute) constituie infracţiune sau contravenţie, după caz, în temeiul prevederilor art.24 alin.(1), respectiv art.26 alin (1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată.
 • În conformitate cu prevederile art.7 alin.(15)-(15') din Legea nr.50/1991 şi cu respectarea legislaţiei pentru aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în situaţia în care în timpul executării lucrărilor şi numai în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcţii autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are obligaţia de a solicita o nouă autorizaţie de construire.
B. Titularul autorizaţiei este obligat:
 1. să anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F.13) la autoritatea administraţiei publice locale emitentă a autorizaţiei;
 2. să anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F.14) la Inspectoratul Teritorial în Construcţii, împreună cu dovada achitării cotei legale de 0,1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;
 3. să anunţe data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimiterea inştiinţării conform formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F.15) la Inspectoratul Teritorial în Construcţii, odată cu convocarea comisiei de recepţie;
 4. să păstreze pe şantier, în perfectă stare, autorizaţia de construire şi documentaţia tehnică – D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E./D.T.A.D) vizată spre neschimbare, impreuna cu Proiectul Tehnic – P.Th si Detaliile de executie pentru realizarea lucrarilor de constructii autorizate, pe care le va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toată durata executării lucrărilor;
 5. în cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundaţii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic, etc.), să sisteze executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază şi de protecţie şi să anunţe imediat emitentul autorizaţiei, precum şi Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu;
 6. să respecte condiţiile impuse de utilizarea şi protejarea domeniului public, precum şi de protecţie a mediului, potrivit normelor generale şi locale;
 7. să transporte la rampa de gunoi materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de construcţii;
 8. să desfiinţeze construcţiile provizorii de şantier în termen de 15 zile de la terminarea efectivă a lucrărilor;
 9. la începerea execuţiei lucrărilor, să monteze la loc vizibil „Panoul de identificare a investiţiei” (vezi anexa nr.8 la normele metodologice);
 10. la finalizarea execuţiei lucrărilor, să monteze „Plăcuţa de identificare a investiţiei”;
 11. în situaţia nefinalizării lucrărilor în termenul prevăzut de autorizaţie, să solicite prelungirea valabilităţii acesteia, cu cel puţin 15 zile înaintea termenului de expirare a valabilităţii autorizaţiei de construire (inclusiv durata de execuţie a lucrărilor);
 12. să prezinte „Certificatul de performanţă energetică a clădirii” la efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor;
 13. să solicite „Autorizaţia de securitate la incendiu” după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcţiune a clădirilor pentru care s-a obţinut „Avizul de securitate la incendiu”;
 14. să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum şi celelalte obligaţii de plată ce îi revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiţiei;
 15. să declare construcţiile proprietate particulară realizate, în vederea impunerii, la organele financiar teritoriale sau la unităţile subordonate acestora, după terminarea lor completă şi nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire (inclusiv durata de execuţie a lucrărilor).
C. Durata de execuţie a lucrărilor:
36
LUNI
calculată de la data începerii efective a lucrărilor (anunţată în prealabil), situaţie în care perioada de valabilitate a autorizaţiei se extinde pe întreaga durată de execuţie a lucrărilor autorizate.
Termenul de valabilitate a autorizaţiei:
12
LUNI
de la data emiterii, interval de timp în care trebuie începute lucrările de execuţie autorizate.
EMIL BOC
Aurora Rosca
Daniel Pop
Ramona Rusescu
ONETIU GETA
13.11.2020
14.11.2023
307,660
ord.BT.TR.891
19.09.2020
Prezenta autorizaţie a fost transmisă solicitantului însoţită de 1 exemplar din documentaţia tehnică, împreună cu avizele şi acordurile obţinute, vizate spre neschimbare.