CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind alocarea, de la bugetul local, a sumei de 120.000 lei către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, pentru sprijinirea activităţii Serviciului Mobil de Urgenţă Reanimare şi Descarcerare (S.M.U.R.D.), constând în acordarea a două mese/zi (prânz şi cină), pentru 10 persoane

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind propunerea de alocare de la bugetul local a sumei de 120.000 lei către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, pentru sprijinirea activităţii Serviciului Mobil de Urgenţă Reanimare şi Descarcerare (S.M.U.R.D.), constând în acordarea a două mese/zi (prânz şi cină), pentru 10 persoane – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 636.143/1/29.12.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 636.164/42/29.12.2020 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune alocarea, de la bugetul local, a sumei de 120.000 lei către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, pentru sprijinirea activităţii Serviciului Mobil de Urgenţă Reanimare şi Descarcerare (S.M.U.R.D.), constând în acordarea a două mese/zi (prânz şi cină), pentru 10 persoane;

zând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 163 alin. 1 şi 2, ale art. 169 alin. 1, 2, şi 3 lit. a şi ale art. 193 alin. 1 lit. c din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 883/22.12.2020, privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020, ale art. 40 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 92 alin. 1 şi alin. 2 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Referitor la Adresa nr. 593672/3.12.2020 privind solicitarea de sprijin financiar, transmisă de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 şi 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă alocarea, de la bugetul local, a sumei de 120.000 lei către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, pentru sprijinirea activităţii Serviciului Mobil de Urgenţă Reanimare şi Descarcerare (S.M.U.R.D.), constând în acordarea a două mese/zi (prânz şi cină), pentru 10 persoane.

Art. 2. Masa va fi asigurată de Cantina de ajutor social şi pensiune Cluj-Napoca, instituţie subordonată Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția Economică.

Preşedinte de şedinţă,

Jr. Oláh Emese

Contrasemnează:

Secretar general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 1 din 4 ianuarie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)