CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2631/11.02.2008, având ca obiect locațiunea temporară asupra spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situat în municipiul Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 47, ap. 7 și 8, încheiat cu Uniunea Democrată Maghiară din România – Organizația Județeană Cluj

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2631/11.02.2008, având ca obiect locațiunea temporară asupra spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situat în municipiul Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 47, ap. 7 și 8, încheiat cu Uniunea Democrată Maghiară din România – Organizația Județeană Cluj – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 182.758/1/17.03.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 182899/451/17.03.2021 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2631/11.02.2008, având ca obiect locațiunea temporară asupra spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situat în municipiul Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 47, ap. 7 și 8, încheiat cu Uniunea Democrată Maghiară din România – Organizația Județeană Cluj;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 362 alin. 1 și 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 26 alin. 1 și 3 din Legea nr. 334/2006, republicată, privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, ale Hotărârii nr. 238/2009 (stabilirea chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință proprietatea municipiului), ale Hotărârii nr. 780/2020 (constituirea Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație) și ținând cont de Cererea nr. 121585/45/24.02.2021, precum și de Procesele-verbale din data de 11.03.2021 și 17.03.2021 ale Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2631/11.02.2008, având ca obiect locațiunea temporară asupra spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situat în municipiul Cluj Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 47, ap. 7, identificat în C.F. individual nr. 262631-C1-U6, nr. topo. 4878/1/VII, respectiv ap. 8, identificat în C.F. nr. 262631-C1-U7, nr. topo. 4878/1/VIII, încheiat cu Uniunea Democrată Maghiară din România – Organizația Județeană Cluj, conform Hotărârilor nr. 259/2015 și nr. 1021/2018, până la relocarea în spațiul inițial, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 13, dar nu mai mult de cinci ani de la data expirării.

(2) Valoarea de inventar a imobilului ce face obiectul Contractului de închiriere nr. 2631/11.02.2008, prevăzut la alin. 1, este de 1.021.120,61 lei, pentru apartamentul nr. 7, Bld. 21 Decembrie 1989 nr. 47, respectiv de 145.782,22 lei, pentru apartamentul nr. 8, Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 47.

Art. 2. Chiria se calculează în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 238/2009 privind stabilirea chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință proprietatea municipiului.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, Direcţia Economică și Direcția Juridică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROȘCA

Nr. 105 din 24 martie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)