CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 139261 din data de 21.03.2017,

încheiat cu Partidul Mișcarea Populară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în sedință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 139261 din data de 21.03.2017, încheiat cu Partidul Mișcarea Populară – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 184582/1/17.03.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 185010/451/18.03.2021 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune prelungirea Contractului de închiriere nr. 139261 din data de 21.03.2017, încheiat cu Partidul Mișcarea Populară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 362 alin. 1 și 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 26 alin. 1 și 3 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 238/2009 (stabilirea chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință proprietatea municipiului), ale Hotărârii nr. 780/2020 (constituirea Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație) și ținând cont de Cererea nr. 172021/11.03.2021, de Contractul de închiriere nr. 139261/21.03.2017, precum și de Procesul-verbal al Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație din data de 15.03.2021;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1). Se aprobă prelungirea Contractului de închiriere nr. 139261 din data de 21.03.2017, încheiat cu Partidul Mișcarea Populară, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 2, ap. 3, înscris în CF. individual nr. 302703-C1-U1, nr. topografic 512/1/3/C1/III, cota de 39/1556 parte, teren de sub contrucție și cota de 20/1556 parte, teren cu destinația de curte, identificate cu nr. topografic 512/1/3, înscris în C.F. 302703, pe o perioadă de cinci ani de la data expirării.

(2) Valoarea de inventar a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 2, este de:

– 120.151,47 lei pentru ap. 3;

– 3248,48 lei pentru cota de 20/1556 parte, teren cu destinația de curte, din terenul identificat cu nr. topografic 512/1/3, înscris în C.F. 302703.

Art. 2. Chiria se calculează în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 238/2009 privind stabilirea chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință proprietatea municipiului.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, Direcţia Economică și Direcția Juridică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROȘCA

Nr.108 din 24 martie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)