CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită, în favoarea Asociaţiei

Municipiilor din România, a unei părți din imobilul situat în municipiul

Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 1

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţa ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită, în favoarea Asociaţiei Municipiilor din România, a unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 1 – proiect din iniţiativa consilierului local Dan Ștefan Tarcea, viceprimar;

Reținând Referatul de aprobare nr. 174006/1/12.03.2021 al consilierului local Dan Ștefan Tarcea, viceprimar al municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 17415045/30/12.03.2021 al Direcţiei Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii și al Direcției Juridice, prin care se propune prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită, în favoarea Asociaţiei Municipiilor din România, a unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 1;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c), alin. 6 lit. a), 349-351 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Procesului-verbal al Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație din data de 11.03.2021;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită, în favoarea Asociației Municipiilor din România, a unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 1, identificat prin nr. cad. 254242-C3, cu nr. topo. 107-C3, înscris în C.F. nr. 254242 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, respectiv un spațiu în suprafață de 47,47 mp., compus din două birouri, un wc și debara, pe o perioadă de patru ani, pentru desfășurarea activității Sucursalei AMR Nord-Vest, având valoarea de inventar de 210.414,52 lei.

Art. 2. (1) Prelungirea perioadei de folosință gratuită va fi făcută prin act adițional la protocolul de predare-primire, încheiat în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii.

(2) Obligaţiile Asociației Municipiilor din România, Sucursala Nord-Vest, sunt următoarele:

a) să achite cheltuielile ce-i revin pentru consumul propriu de utilităţi: apă, canal, energie electrică, telefon, gaze, evacuarea deşeurilor de orice natură, întreţinerea curăţeniei etc.;

b) să efectueze la timp și în bune condiții lucrările de întreținere și reparații la spațiile deținute în exclusivitate sau în comun, necesare bunei desfășurări a activității pentru care a fost atribuit bunul;

c) să folosească bunul potrivit destinaţiei în vederea căreia i-a fost acordată folosinţa gratuită;
d) să prezinte, anual, autorităţii locale, rapoarte privind activitatea de utilitate publică desfăşurată, gradul de implementare la nivelul colectivităţii, precum şi prognoze şi strategii pentru perioada următoare;

   e) să permită accesul autorităţii locale pentru efectuarea controlului asupra bunurilor;

   f) să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui;

   g) la încetarea folosinţei gratuite, să restituie bunul în starea în care l-a primit, în afară de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii şi liber de orice sarcini.

(3) Entitatea care suportă cheltuielile de întreţinere a bunului, potrivit destinaţiei sale, este Asociația Municipiilor din România, Sucursala Nord-Vest.

(4) Asociația Municipiilor din România, Sucursala Nord-Vest are obligaţia de a informa Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică, precum şi la existenţa unor cauze sau iminenţa producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului.

(5) Folosinţa dobândită în baza prezentei hotărâri nu poate fi transmisă, nici oneros şi nici cu titlu gratuit, unei alte persoane.

(6) Obligațiile Municipiului Cluj-Napoca sunt următoarele:

a) să verifice modul în care sunt respectate condiţiile de folosinţă stabilite prin actul de dare în folosinţă gratuită şi prin lege;

b) să solicite încetarea folosinţei gratuite şi restituirea bunului, atunci când interesul public legitim o impune.

(7) Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri sau neîndeplinirea obligaţiilor stabilite prin aceasta, atrage după sine răspunderea civilă, materială, contraventională şi penală, după caz.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii și Direcția Economică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 109 din 24 martie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)