CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J – N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea valorii chiriilor lunare pentru folosința locuințelor A.N.L, situate

în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, Calea Florești nr. 58B și

str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii chiriilor lunare pentru folosința locuințelor A.N.L, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, Calea Florești nr. 58B și str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 183198/1 din 17.03.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 183616/451 din 17.03.2021 al Direcţiei Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea valorii chiriilor lunare pentru folosința locuințelor A.N.L, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, Calea Florești nr. 58B și str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10;

Reţinând prevederile art. 362 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4 alin (7^1), ale art. 8 alin. (7), 8, (8^1), 9, (9^1), (9^2), (9^3), (11) și (13)-(15,) ale art. 19^2 alin. (5) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru locuințe, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 15 alin. (23)-(27) din Hotărârea nr. 962 din 27 septembrie 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 15 din O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 din Ordinul nr. 3.519 din 29 iulie 2020 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2020, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri, ale Dispoziției nr. 3292/11.09.2020 privind modificarea Dispoziției nr. 2728/2019 privind numirea Comisiei de prețuri și tarife și Avizul favorabil al Comisiei de prețuri și tarife nr. 69461/03.03.2021;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă valoarea chiriilor lunare pentru folosința locuințelor construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, atribuite prin contracte de închiriere aflate în derulare, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, Calea Florești nr. 58B și str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Pentru titularii contractelor de închiriere care împlinesc vârsta de 35 de ani, chiria va fi recalculată și actualizată în conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 962/2001, actualizată și ale Legii nr. 152/1998, actualizată și modificată, cu completările și modificările ulterioare.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, Direcţia Economică şi Direcția Juridică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 110 din 24 martie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)