CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2021,

în vederea repartizării, prin închiriere, a locuinţelor de serviciu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2021, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuinţelor de serviciu – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 172874/1/12.03.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 172927/12.03.2021 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea listei de priorități pentru anul 2021, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuinţelor de serviciu;

zând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 129 alin. 1, alin. 2 lit.c și alin. 7 lit.q din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 lit. d din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 29 alin. 1 și 2 din H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 138/2014 privind aprobarea criteriilor de punctare (criterii de eligibilitate) pentru soluționarea cererilor de locuințe de serviciu și repartizarea acestora în regim de închiriere, formularele de înscriere pe lista de priorități la locuințele de serviciu, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei și locului de depunere a dosarelor, precum și modul de comunicare a acestor informații către solicitanți, completată prin Hotărârea nr. 332/2014 și ținând cont de Procesul-verbal al Comisiei mixte de repartizare, prin închiriere, a locuințelor sociale, a locuințelor de serviciu și a locuințelor de necesitate din data de 9.03.2021;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă lista de priorităţi pentru anul 2021, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuinţelor de serviciu, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii și Biroul Mass-Media.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 113 din 24 martie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)