CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

​CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.D. – Extindere și mansardare locuință familială cu două unități locative, regimul final de înălțime, P+M, str. Trandafirilor nr. 10

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţa ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere și mansardare locuință familială cu două unități locative, regimul final de înălțime, P+M, str. Trandafirilor nr. 10 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 176822/1/15.03.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 176912/433/15.03.2021 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere și mansardare locuință familială cu două unități locative, regimul final de înălțime, P+M, str. Trandafirilor nr. 10, beneficiar: Roșca Mihai-Horea;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 16 din 27.01.2021 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Extindere și mansardare locuință familială cu două unități locative, str. Trandafirilor nr. 10, beneficiar: Roșca Mihai-Horea, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 278089.

Prin P.U.D. se propune extindere și mansardare locuință familială (cu două unități locative), cu menținerea retragerilor față de limitele de proprietate nordică, vestică și estică. Extinderea va fi realizată pe latura sudică a construcției.

  • retragerea față de limita de proprietate sudică: minim 6 m;

  • conformarea arhitectural volumetrică: se menține înălțimea la coamă existentă și înălțimea la streașină existentă pe latura nordică, regimul final de înălțime, P+M;

  • circulaţiile şi accesele: din str. Trandafirilor și drum înscris în CF nr. 278076, nr. cad. 278076;

  • staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, trei locuri de parcare amenajate la sol;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarul acesteia.

Art. 2. –

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. –

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 114 din 24 martie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)