CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cuantumului unei burse aferente anului școlar 2019-2020, pentru elevii din învaţământul preuniversitar de stat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea cunatumului unei burse aferente anului școlar 2019-2020, pentru elevii din învaţământul preuniversitar de stat – proiect din iniţiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 669811 din 31.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca în calitate de inițiator;

Analizand Raportul de specialitate nr. 669816 din 31.12.2019 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea cuantumului unei burse aferente anului școlar 2019-2020, pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat și ale Hotărârii de Guvern nr. 666/2019 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă elevilor în anul şcolar 2019-2020 ;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin.1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă cuantumul lunar al unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca, aferent anului școlar 2019-2020, după cum urmează:

a) burse de performanță – 130 lei;

b) burse de merit – 100 lei;

c) burse de studiu – 85 lei ;

d) burse de ajutor social – 80 lei.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Economică şi unităţile din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Preşedinte de şedinţă,

Ec.Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. AURORA ROȘCA

Nr. 12 din 10 ianuarie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)