​Consiliul local al municipiului ​Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 883/2019 de aprobare a Planului urbanistic

Zonal de urbanizare – str. Reményik Sándor, latura estică

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 883/2019 de aprobare a Planului urbanistic Zonal de urbanizare – str. Reményik Sándor, latura estică proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 182164/1/17.03.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 182544/433/17.03.2021 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 883/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – str. Reményik Sándor, latura estică, beneficiar: VMSP REAL ESTATES S.R.L,

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. I. –

Se aprobă modificarea art. 1, ultimul aliniat al Hotărârii nr. 883/2019, după cum urmează: Suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică instituită prin P.U.G la strada Reményik Sándor va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de „teren rezervat pentru servitute de utilitate publică”, conform art. 25, revizuit, din Regulamentul Local de Urbanism – Dispoziții generale (H.C.L. nr. 737/2017). Străzile „A”, „B” și „C”, propuse prin P.U.Z., vor fi echipate edilitar, partea carosabilă va fi realizată la strat de uzură anterior emiterii autorizației de construire pe parcelele cu acces direct din acestea, iar până la recepția construcțiilor va fi realizată partea pietonală (trotuarele). Spațiul verde cu acces public nelimitat va fi amenajat anterior recepției imobilelor de pe strada „C”.

Art. II. –

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 123 din 24 martie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)