CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind aderarea municipiului Cluj-Napoca la Acordul privind orașele verzi (Green City Accord)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aderarea municipiului Cluj-Napoca la Acordul privind orașele verzi (Green City Accord) – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 186838/1 din 18.03.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 186893/42 din 18.03.2021 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte – Serviciul Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte, al Direcției Ecologie urbană și spații verzi, al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice prin care se propune aprobarea aderării municipiului Cluj-Napoca la Acordul privind orașele verzi (Green City Accord);

Având în vedere prevederile art. 129 alin. 2 lit. b) și e) coroborat cu alin. 4 lit. e) și g) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Reținând prevederile Pactului Verde European, precum și obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite (ONU);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă aderarea Municipiului Cluj-Napoca la Acordul privind orașele verzi (Green City Accord), o inițiativă a Comisiei Europene pentru orașe curate și sănătoase.

Art.2. Se aprobă încheierea acordului prevăzut la art. 1, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se mandatează primarul municipiului Cluj-Napoca pentru semnarea, în numele și pentru Municipiul Cluj-Napoca, acordului prevăzut la art. 2.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcția Ecologie urbană și spații verzi, Direcția Tehnică, Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția Economică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 124 din 24 martie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)