CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea de la bugetul local a sumei de 200.000 lei, pentru organizarea evenimentului „24 ianuarie 2020 – Ziua Unirii Principatelor Române”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 200.000 lei, pentru organizarea evenimentului 24 ianuarie 2020 – Ziua Unirii Principatelor Române”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca – proiect din inţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 668791/1/30.l2.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 668857 din 30.12.2019 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare publică și management proiecte, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune alocarea de la bugetul local a sumei de 200.000 lei, pentru organizarea evenimentului 24 ianuarie 2020 – Ziua Unirii Principatelor Române”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 al. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

În conformitate cu art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu dispozițiile Hotărârii nr. 999/2019 și art. 40 alin. 1 din Legea nr. 273/2006.

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 200.000 lei, pentru organizarea evenimentului „24 ianuarie 2020 – Ziua Unirii Principatelor Române”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţeză Direcţia Generală Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte și Direcţia Economică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

jr. Aurora Roşca

Nr. 13 din 10 ianuarie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu voturi)