CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Listei finale pentru anul 2020,

pentru tinerii care au acces la locuinţe construite prin A.N.L., destinate închirierii

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei finale pentru anul 2020, pentru tinerii care au acces la locuinţe construite prin A.N.L., destinate închirierii – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 150325/1/10.03.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 150874/451/10.03.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Listei finale pentru anul 2020, pentru tinerii care au acces la locuinţe construite prin A.N.L., destinate închirierii;

zând avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile art. 15 alin. 2^1 și 3 din H.G. nr. 962/2001, actualizată, cu completările şi modificările ulterioare și ale Hotărârii nr. 366/2012 (aprobarea formularelor de înscriere pe lista de priorități la locuințe, în regim de închiriere, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei și a locului de depunere a dosarelor, precum și modul de comunicare a acestor informații către solicitanți), modificată prin Hotărârile nr. 427/2013, nr. 729/2016 și nr. 869/2018, ale art. 2 și 3 din Hotărârea nr. 37/2020 (aprobarea listei solicitanţilor, rezultată în urma departajării, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, în vederea repartizării locuinţelor disponibile construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe) și Procesele-verbale din data de 9.03.2020, ale Comisiei pentru soluționarea contestațiilor depuse privind lista solicitanților, rezultată în urma departajării, care au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii, numită prin Dispoziția primarului nr. 1032/4.03.2020;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă Lista finală pentru anul 2020, pentru tinerii care au acces la locuinţe construite prin A.N.L., destinate închirierii, conform Anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 2. Afişarea listei va fi făcută, după aprobarea acesteia, la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca şi prin postare pe site-ul autorităţii locale www.primariaclujnapoca.ro.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, Direcția Juridică și Biroul Mass-media.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 137 din 23 martie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)