CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind alocarea sumei de 2.285.500 lei de la bugetul local

Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării subvenţiei

pe mijloacele de transport în comun studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de la cursurile de zi, posesori ai unuia din cele șase carduri speciale: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS,

A Card/A Kártya și City Card Student, pentru perioada 1 ianuarie-29 februarie 2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 2.285.500 lei de la bugetul local Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării subvenţiei pe mijloacele de transport în comun studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de la cursurile de zi, posesori ai unuia din cele șase carduri speciale: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS, A Card/A Kártya și City Card Student, pentru perioada 1 ianuarie-29 februarie 2020 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 669777/1/31.12.2019, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 669787/424/31.12.2019, al Biroului Învăţământ, cultură, culte, sport, societate, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune alocarea sumei de 2.285.500 lei de la bugetul local Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării subvenţiei pe mijloacele de transport în comun studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de la cursurile de zi, posesori ai unuia din cele șase carduri speciale: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS, A Card/A Kártya și City Card Student, pentru perioada 1 ianuarie-29 februarie 2020;

zând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 92/2007, legea transportului public, ale Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii nr. 999/24.12.2019;

zând adresa nr. 10929/31.12.2019, a Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 669676/41/31.12.2019;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 2.285.500 lei de la bugetul local Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării subvenţiei pe mijloacele de transport în comun studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de la cursurile de zi, posesori ai unuia din cele șase carduri speciale: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS, A Card/A Kártya și City Card Student, pentru perioada 1 ianuarie-29 februarie 2020.

Art. 2. (1). Abonamentul subvenţionat se acordă doar pentru studenţii, masteranzii şi doctoranzii de la cursurile de zi ale universităţilor acreditate din centrul universitar Cluj-Napoca, prin prezentarea carnetului de student, respectiv a adeverinţei vizate la zi şi a unuia din cele șase carduri menţionate.

(2). Cele șase carduri vor fi emise obligatoriu cu titlu gratuit, sub sancţiunea neeliberării abonamentelor subvenţionate către posesorii acestor carduri.

(3). Cardurile vor prezenta elemente de securitate, astfel încât să nu poată fi falsificate şi să nu poată fi folosite de către persoane care nu au acest drept.

(4). Cele șase carduri specialeStudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS, A Card/A Kártya și City Card Student vor avea inscripţionate logo-ul Primăriei şi al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Consiliul local va subvenţiona acest abonament, pentru perioada 1 ianuarie-29 februarie 2020, cu suma de 35 de lei/abonament lunar, astfel încât să poată fi procurat de către studenţii, masteranzii şi doctoranzii care îndeplinesc condiţiile stipulate în protocoalele încheiate între Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. şi fiecare universitate/facultate, în parte.

Art. 4. Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. va face demersurile necesare pe lângă unităţile de învăţământ superior pentru verificarea veridicităţii datelor prezentate de studenţi la eliberarea abonamentului şi va încheia protocoalele de colaborare.

Art. 5. Deconturile depuse pentru studenți vor fi însoţite de listele cu numele şi prenumele fiecărui posesor al abonamentului, iar listele vor fi vizate, respectiv semnate şi ştampilate, pentru conformitate, de către universităţile/facultăţile respective.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., Direcţia Generală Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte, precum şi Direcţia Economică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ştefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 15 din 10 ianuarie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi.)