CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind închirierea prin licitație publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentaţie publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, pe str. Émile Zola și str. Sextil Pușcariu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentaţie publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, pe str. Émile Zola și str. Sextil Pușcariu – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 247230/1/15.04.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 247574/452/303/15.04.2021 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea închirierii prin licitație publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentaţie publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, pe str. Émile Zola și str. Sextil Pușcariu;

zând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 332-348, coroborat cu dispozițiile art. 310 alin. (1) și (2) lit. a) și b), ale art. 312 alin. (2)-(4), (6) și (7) și ale art. 313 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, precum și ale Codului Civil, republicat;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă închirierea prin licitație publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentaţie publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, pe str. Émile Zola și str. Sextil Pușcariu.

Art. 2. Se aprobă Documentația de atribuire prin licitație publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentaţie publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, pe str. Émile Zola și str. Sextil Pușcariu, ce se constituie în Anexa 1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Durata închirierii este pe o perioadă de cinci ani, fără posibilitate de prelungire.

Art. 4. Prețul minim al închirierii este de 50 lei/mp/lună, valabil pentru luna februarie 2021 și care va fi actualizat, prin aplicarea ratei inflației, lunar și succesiv, cu indicele prețului de consum (total), comunicat de Institutul Național de Statistică, până la momentul desfășurării licitației.

Art. 5. Datele de identificare și valoarea de inventar a terenurilor, destinate amplasării teraselor de alimentaţie publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, pe str. Émile Zola și str. Sextil Pușcariu, sunt cuprinse în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, Direcția Juridică şi Direcţia Economică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ştefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 151 din 21 aprilie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)