H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Construire locuință unifamilială, S+P, amenajări exterioare, str. Colonia Sopor nr. 11F prov.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţa ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire locuință unifamilială, S+P, amenajări exterioare, str. Colonia Sopor nr. 11F prov. proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 248074/1/15.04.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 248095/433/15.04.2021 al Direcţiei Generale de Urbanism și Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, S+P, amenajări exterioare, str. Colonia Sopor nr. 11F prov., proiect din iniţiativa primarului, beneficiar: Boca Claudiu Călin;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 18/28.01.2021 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, S+P, amenajări exterioare, str. Colonia Sopor nr. 11F prov., beneficiar: Boca Claudiu Călin, pe o parcelă proprietate privată, cu nr. cad. 326549.

Documentația reglementează:

    • retragerea faţă de limita laterală estică: H/2, dar nu mai puțin de 4,5 m;

    • retragerea faţă de limita posterioară: min. 14 m;

    • accesul auto și pietonal: din strada Colonia Sopor, două accese auto și unul pietonal;

    • staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare dispuse în spațiu specializat (garaj), încorporat în clădire. Suplimentar, două locuri de parcare amenajate la sol, acoperite, dispuse la 5 m față de aliniament;

echiparea tehnico-edilitară: clădirea va fi racordată la rețelele edilitare publice.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarului acesteia.

Art. 2.

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 152 din 21 aprilie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)