H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt, P+2E+R, str. Bistriţei nr. 36

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţa ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt, P+2E+R, str. Bistriţei nr. 36 − proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 248113/1/15.04.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 248227/433/15.04.2021 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt, P+2E+R, str. Bistriţei nr. 36, beneficiari: HULUBAN DANIEL-GHEORGHE şi HULUBAN BIANCA-MARIA;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 314 din 9.11.2020, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire imobil mixt, P+2E+R, str. Bistriţei nr. 36, beneficiari: HULUBAN DANIEL-GHEORGHE şi HULUBAN BIANCA-MARIA, pe o parcelă proprietate privată, cu nr. cad. 257416.

Prin P.U.D. se propune restructurarea parcelei cu nr. cad. 257416, respectiv desființarea fondului construit existent și construirea unui imobil cu funcțiuni mixte (spațiu servicii/comerț la parter și locuințe la etaje), cu regim de înălțime de P+2E+R.

Documentaţia reglementează:

  • amplasarea față de limita laterală sudică: pe limita de proprietate;

  • retragerea față de limita laterală nordică: min. 4,6 m;

  • retragerea față de limita posterioară: 13,2 m;

  • accesul auto și pietonal: din strada Bistriței;

  • staționarea autovehiculelor: locuri de parcare dispuse la parter și amenajate la sol, necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia. Spațiul verde va fi organizat pe sol natural și va cuprinde exclusiv vegetație joasă, medie și înaltă. Va fi plantat cel puțin un arbore, cu circumferința minimă de 35 cm măsurată la 1 m de la colet.

Punctul de colectare selectivă a deșeurilor pe patru fracții va fi de tip îngropat.

Va fi amplasat un rastel pentru 5 biciclete în fâșia adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 4,3 m.

Art. 2. –

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. –

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 153 din 21 aprilie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)