HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –

Parcelare și construire locuințe unifamiliale, str. Pomet – latura vestică

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară;

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Parcelare și construire locuințe unifamiliale, str. Pomet – latura vestică proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 233678/1/8.04.2021, conex cu nr. 125581/1/25.02.2021, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 233733/433/8.04.2021, conex cu nr. 125631/433/25.02.2021, al Direcţiei Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal Parcelare și construire locuințe unifamiliale, str. Pomet – latura vestică, beneficiari: Gocan Eugenia, S.C. ASSA STEEL STRUCTURES S.R.L. și Municipiul Cluj-Napoca;

Reținând Avizul de oportunitate nr. 514 din 14.06.2018, Avizul Arhitectului șef nr. 14 din 7.01.2020, nr. 223 din 30.07.2020 și nr. 29 din 1.02.2021, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 –

Se aprobă Planul urbanistic zonal Parcelare și construire locuințe unifamiliale, str. Pomet – latura vestică, beneficiari: Gocan Eugenia, S.C. ASSA STEEL STRUCTURES S.R.L. și Municipiul Cluj-Napoca, pe parcela cu nr. cad. 322515, nr. cad. 322516 și nr. topo. 18651, nr. topo. 18652.

Prin P.U.Z. se propune parcelarea în 23 de loturi, a unui teren în suprafață de 7.099 mp, conform planșei „Obiective de utilitate publică”.

Documentația reglementează:

U.T.R. Liu* – Locuinţe cu regim redus de înălţime, dipuse pe un parcelar de tip urban.

– funcțiunea predominantă: locuinţe unifamiliale;

– regimul de construire: cuplat pentru parcelele cu front la strada Pomet și la aleea de deservire locală propusă;

înălțimea maximă admisă: trei nivele supraterane, respectiv (S)+P+E+M/R, D+P+M/R, D+P+E; Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 8 m. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 12 m.;

– indicii urbanistici: P.O.T. max.=35%; C.U.T. max.=0,9;

– retragerea față de aliniament: 5 m față de aliniamentul propus al străzii Pomet, respectiv 2 m față de aleea de deservire locală. Garajele vor fi retrase cu minim 6 m față de aliniament pentru a permite parcarea în față a unui autoturism;

– retragerea minimimă față de limitele laterale: clădirile vor fi retrase cu minim 3 m față de limitele laterale care nu conțin calcan. Garajele vor putea fi alipite limitelor laterale ale parcelelor, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2,8 m;

– retragerea minimă față de limitele posterioare:

    • pentru parcelele cu acces direct din str. Pomet: clădirile și garajele vor fi retrase de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă egală cu înălţimea clădirii, dar nu mai puţin de 6 m;

    • pentru parcelele cu acces direct din aleea de deservire locală, minim 3 m;

– circulațiile, accesele: din str. Pomet, din aleea de deservire locală reglementată prin P.U.Z. la ampriză de 4,5 m. Prin P.U.Z. se propune o cale de acces (ampriză 4 m) la parcela cu nr. cad. 302148;

– staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei;

– echipare tehnico-edilitară: completă pe strada Pomet.

– U.T.R. S_Va* – Subzonă verde: scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat.

– funcțiunea predominantă: spații verzi (plantații înalte, medii și joase), mobilier urban;

– condițiile de amplasare, utilizare și configurare a clădirilor: nu e cazul;

indici urbanistici : P.O.T. max.= 5%, C.U.T. max.= 0,1.

Conform planșei P.U.Z. „Obiective de utilitate publică”, suprafața de teren adiacentă străzii Pomet și suprafața de ~121,3 mp, dezmembrate, vor trece în domeniul public cu titlu gratuit, anterior emiterii autorizațiilor de construire pe parcele.

Aleea de deservire locală cu ampriză de 4,5 m, ce se desprinde din strada Pomet, va fi echipată edilitar (inclusiv iluminat stradal) și realizată la nivel de piatră spartă cilindrată de către Municipiul Cluj-Napoca, anterior emiterii autorizațiilor de construire pe parcelele cu acces direct din aceasta, iar până la recepția construcțiilor propuse va fi adusă la strat de uzură.

Calea de acces cu ampriză de 4 m, ce deservește parcela cu nr. cad. 302148, va fi înscrisă în CF cu titlu de drum, anterior emiterii autorizației de construire pe parcelele cu acces din strada Pomet.

Vor fi prevăzute 4 locuri de staționare pentru vizitatori adicent străzii Pomet și se vor planta cel puțin 5 arbori de aliniament, cu circumferința de minim 35 cm măsurată la 1 m de la colet.

Planșa Reglementări urbanistice se constituie în Anexa 1, planșa Obiective de utilitate publică se constituie în Anexa 2 și Regulamentul de urbanism se constituie în Anexa 3, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2-

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de cinci ani de la aprobare.

Art. 3-

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 155 din 21 aprilie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)