CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

CLUJ–NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind darea în concesiune, către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., a bunurilor aflate în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția ,,Înnoirea flotei de transport în comun în municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de tramvaie – Etapa I – Faza III”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind darea în concesiune, către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., a bunurilor aflate în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția ,,Înnoirea flotei de transport în comun în municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de tramvaie – Etapa I – Faza III” – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 232469/1/7.04.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 233613 din 8.04.2021 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune darea în concesiune, către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., a bunurilor aflate în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția ,,Înnoirea flotei de transport în comun în municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de tramvaie – Etapa I – Faza III”;

zând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 2 lit. j, 24, 25 alin. (3) și (4) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 21 alin. (6) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 307 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. (1) Se aprobă darea în concesiune, către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., a patru tramvaie aflate în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția ,,Înnoirea flotei de transport în comun în municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de tramvaie – Etapa I – Faza III”, pe perioada de valabilitate a Contractului nr. 42/29.12.2018 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, încheiat între Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj (A.M.T.P.C.) și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bunurile vor fi predate pe bază de proces-verbal de predare-primire.

Art. 2. Redevența, datorată municipiului Cluj-Napoca de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., a fost calculată conform art. 6 din Hotărârea nr. 1124/2018, în cuantum de 0,03% din valoarea bunurilor concesionate și reprezintă suma de 11045.58 lei/an.

Art. 3. Se aprobă mandatarea Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj pentru a semna, prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama municipiului Cluj-Napoca, actul adițional la Contractul nr. 42/29.12.2018 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, încheiat între Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj (A.M.T.P.C.) și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcția Tehnică, Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Economică, Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 157 din 21 aprilie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)