HOTĂRÂRE

privind modificarea parțială a documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014,

în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 2470/2019 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 1202/2020 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 2334/117/2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea parțială a documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 2470/2019 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 1202/2020 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 2334/117/2019 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 26044/1/13.01.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 26263/43 din 13.01.2021 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea parțială a documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014;

Văzând Sentința Civilă nr. 2470/2019 a Tribunalului Cluj și Decizia Civilă nr. 1202/2020 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 2334/117/2019, Adresa nr. 39233-39237, 31042-31044/21.11.2019 a Consiliului Județean Cluj și avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă modificarea parțială a documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în sensul schimbării încadrării urbanistice a terenului situat în str. Voievodul Gelu nr. 35, înscris în CF nr. 308146, cu nr. cad. 308146 și CF nr. 308147, cu nr. cad. 308147, proprietatea reclamanților Laszlo Ana, Laszlo Ciprian Marinel, Rus Ioan și Rus Semida Elena, din UTR ULiu în UTR Liu = Locuinţe cu regim redus de înălţime, dipuse pe un parcelar de tip urban, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 2470/2019 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 1202/2020 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 2334/117/2019.

Art. 2.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 16 din 20 ianuarie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)