CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PROIECT

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii TETAROM S.A.

din data de 29.04.2021, ora 11 (prima convocare) şi, respectiv, 5.05.2021, ora 11 (a doua convocare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii TETAROM S.A. din data de 29.04.2021, ora 11 (prima convocare) şi, respectiv, 5.05.2021, ora 11 (a doua convocare) – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 233.993/2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 234.015/44.10 din 8.04.2021 al Direcţiei Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii TETAROM S.A. din data de 29.04.2021, ora 11 (prima convocare) şi, respectiv, 5.05.2021, ora 11 (a doua convocare);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 129 alin. 3 lit. d şi 131 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 55 alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând Adresa nr. 212.099/29.03.2021, precum și Decizia nr. 2/23.03.2021 a Consiliului de Administrație al TETAROM S.A.;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se mandatează domnul Ionuț-Daniel Moldovan, consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii TETAROM S.A., din data de 29.04.2021, ora 11 (prima convocare) şi, respectiv, 5.05.2021, ora 11 (a doua convocare), în sensul de a vota „pentru” punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 2. S.C. TETAROM S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii TETAROM S.A., Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează domnul Ionuț-Daniel Moldovan, consilier local, Direcţia Tehnică și S.C. TETAROM S.A.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 161 din 21 aprilie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)