CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Rapoartelor trimestriale aferente perioadei 1.07-30.09.2021 și

perioadei 1.10-31.12.2021/Raportului anual pentru anul 2021, cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca,aprobat prin Hotărârea nr. 281/2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Rapoartelor trimestriale aferente perioadei 1.07-30.09.2021 și perioadei 1.10-31.12.2021/Raportului anual pentru anul 2021, cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 281/2020 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 408400/1/25.03.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 408471/462/25.03.2022 al Direcției Ecologie urbană și spații verzi – Serviciul Ecologie Urbană și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Rapoartelor trimestriale aferente perioadelor 1.07-30.09.2021 și 1.10-31.12.2021/Raportului anual pentru anul 2021, cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 281/2020;

zând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 8, ale art. 26, ale art. 27 și ale art. 28 alin. (1) din H.G. nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului și ținând cont de Procesul-verbal nr. 339632/462/24.02.2022 al Comisiei tehnice, prin care își exprimă acordul în ceea ce privește Rapoartele trimestriale aferente perioadei 1.07-30.09.2021 și perioadei 1.10-31.12.2021/Raportului anual pentru anul 2021, cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 281/2020;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă Raportul trimestrial, aferent perioadei 1.07-30.09.2021, cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 281/2020, conform Anexei nr. 1, care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Raportul trimestrial, aferent perioadei 1.10-31.12.2021, cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 281/2020, conform Anexei nr. 2, care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Raportul anual aferent anului 2021, cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 281/2020, conform Anexei nr. 3, care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Ecologie urbană și spații verzi, Direcția Tehnică, Direcția Generală de Urbanism, Direcția Generală Poliția locală, Comisia tehnică de elaborare a Planului Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, C.N.A.I.R, regiile autonome, societățile comerciale și serviciile publice aflate în subordinea consiliului local.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 161 din 4 aprilie 2022

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)