CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. Cluj Innovation Park S.A. din data de 27.04.2021, ora 10 (prima convocare) şi, respectiv, 28.04.2021, ora 10 (a doua convocare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. Cluj Innovation Park S.A. din data de 27.04.2021, ora 10 (prima convocare) şi, respectiv, 28.04.2021, ora 10 (a doua convocare) – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 233.282/2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 233.309/44.10 din 8.04.2021 al Direcţiei Tehnice și al Direcției Juridice, prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. Cluj Innovation Park S.A. din data de 27.04.2021, ora 10 (prima convocare) şi, respectiv, 28.04.2021, ora 10 (a doua convocare);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 113 lit. b, art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art. 129 alin. 2 lit a, art. 129 alin. 3 lit. d şi 131 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările uterioare;

Văzând Adresa nr. 231.956/7.04.2021 și Decizia nr. 4/15.02.2021 a Consiliului de Administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A.;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările uterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se mandatează domnul Călin Marcel Găbudean, consilier local, pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. Cluj Innovation Park S.A. din data de 27.04.2021, ora 10 (prima convocare) şi, respectiv, 28.04.2021, ora 10 (a doua convocare), în sensul de a vota „pentru”, pentru punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 2. S.C. Cluj Innovation Park S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează domnul Călin Marcel Găbudean, S.C. Cluj Innovation Park S.A. şi Direcţia Tehnică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 162 din 21 aprilie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)