CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind modificarea și completarea Anexei 3 la Hotărârea nr. 415/2008 (Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 564/2018

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 3 la Hotărârea nr. 415/2008 (Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 564/2018 – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 248640/1/15.04.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de iniţiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 248648/15.04.2021 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte – Serviciul Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte și al Direcției juridice, prin care se propune aprobarea modificării și completării Anexei 3 la Hotărârea nr. 415/2008 (Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 564/2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, astfel cum au fost modificate prin dispozițiile Legii nr. 276/2020, ale art. 91, ale art. 129 alin. 1 și ale art. 132 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Statutului Asociației;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 132, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea Anexei 3 la Hotărârea nr. 415/2008 (Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 564/2018, conform Actului adițional ce se constituie în anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. După adoptarea actului adițional prevăzut la art. 1, prin hotărâre a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, Statutul asociației va fi actualizat cu modificările cuprinse în actul adițional.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte – Serviciul Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte și Direcția Juridică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 163 din 21 aprilie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.163/2021

ACT ADIȚIONAL

la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj

În confomitate cu hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj

din data de ____________, s-a decis modificarea și completarea statutului Asociației și reactualizarea acestuia, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 276/2020, după cum urmează:

Art. 1 Actul de înființare și funcționare al Asociației este Statutul, prin urmare, în tot cuprinsul actului va fi eliminată orice referire la Actul constitutiv al Asociației.

Art. 2. Sintagma ,,Consiliul Director și de Administrație” va fi înlocuită în tot cuprinsul statutului cu ,,Consiliul Director”, iar abrevierea C.D.A. se înlocuiește cu C.D.

Art. 3. – Art. 7 lit. b) din Statut va avea următorul cuprins:

,,Sediul Asociației poate fi schimbat pe baza deciziei Consiliului Director, care se aduce la cunoștința Adunării Generale, cu respectarea prevederilor legale aferente.”

Art. 4. – La Art. 15 din Statut se modifică punctul 6, după cum urmează:

,,6. Adunarea Generală poate hotărî pierderea calității de membru și ulterior excluderea în următoarele situații:

  • membrul asociat în cauză nu își îndeplinește timp de un an obligațiile față de Asociație;

  • folosește prerogativele statutare în interes personal;

  • acționează prin orice mijloace în scopul vădit al defăimării Asociației, membrilor și a activității acesteia;

  • aduce prejudicii morale și materiale Asociației.”

Art. 5. – La art. 15 din Statut, după pct. 6 se introduce un nou punct, pct. 7, cu următorul conținut:

,,Calitatea de membru al Asociației încetează în cazul în care persoana juridică ce deține această calitatea intră în insolvență, conform O.U.G. nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale.”

Art 6. – La Art. 17 lit. c) din Statut, prevederea referitoare la Municipiul Cluj-Napoca, se completează și va avea următorul conținut:

Municipiul Cluj-Napoca: o cotizație anuală de 600.000 lei, astfel cum a fost stabilită prin H.C.L. nr. 564/2018.”

Art. 7. – Art. 21 din Statut, referitor la Organele de conducere, administrare și control ale Asociației se modifică şi se completează, după cum urmează:

,,Componenţa:

a) Organele de conducere, administrare și control ale Asociaţiei sunt:

1. Adunarea Generală, ca organism de conducere al Asociaţiei

2. Consiliul Director, ca organism de administrare al Asociaţiei

3. Comisia de cenzori, ca organ de control financiar

b) Aparatul tehnic operaţional al Asociaţiei este condus de către un Director general și cuprinde personalul angajat în cadrul Asociaţiei, potrivit organigramei şi fişelor de post cuprinse în cadrul unui Regulament de organizare şi funcţionare propriu și în temeiul Regulamentului intern.

Art. 8 – Art. 22 pct. 1-4 din Statut referitor la Adunarea Generală a Asociației, comportă următoarele modificări:

,,pct. 1. Adunarea Generală a Asociației este organul suprem de conducere, format din reprezentanții tuturor unităților administrativ teritoriale asociate. Reprezentanții unităților administrativ-teritoriale asociate sunt primarii, precum și Președintele Consiliului Județean, care vor reprezenta de drept unitățile administrativ-teritoriale în Adunarea Generală. Primarii vor putea delega calitatea lor de reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale în adunările generale ale Asociației, viceprimarilor, administratorilor publici, precum și oricăror altor persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituții publice de interes local. Președintele Consiliului Județean va putea delega calitatea sa de reprezentant de drept în adunările generale unuia din vicepreședinții consiliului județean, secretarului general al județului, administratorului public, precum și oricăror altor persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei instituții publice de interes județean.

Numărul total al reprezentanților în Adunarea Generală este de 21 persoane, structurat după cum urmează:

Nr. Crt.

Denumirea

Număr de reprezentanți

1.

Comuna Aiton

1

2.

Comuna Apahida

1

3.

Comuna Baciu

1

4.

Comuna Bonțida

1

5.

Comuna Borșa

1

6.

Comuna Căianu

1

7.

Comuna Chinteni

1

8.

Comuna Ciurila

1

9.

Comuna Cojocna

1

10.

Comuna Feleacu

1

11.

Comuna Florești

1

12.

Comuna Gârbău

1

13.

Comuna Gilău

1

14.

Comuna Jucu

1

15.

Comuna Petreștii de Jos

1

16.

Comuna Tureni

1

17.

Comuna Vultureni

1

18.

Municipiul Cluj-Napoca

1

19.

Județul Cluj

1

20.

Sânpaul

1

21.

Săvădisla

1

– subpct. 1-1 va fi eliminat, iar subpct. 1-2 va deveni subpct.1-1.

,,pct. 2. Adunarea Generală a Asociației are drept de control permanent asupra activităților Consiliului Director, a Comisiei de cenzori și a Aparatului tehnic operațional al A.D.I.-Z.M.C.”

,,pct. 3. Atribuțiile Adunării Generale a Asociației sunt:

a) stabilirea strategiei și obiectivelor generale ale asociației;

b) modificarea și completarea Statutului Asociației;

c) aprobarea ordinii de zi a fiecărei ședințe;

d) adoptarea Regulamentului de Organizare și funcționare a Consiliului Director, al Comisiei de cenzori și al Aparatului Tehnic operațional al A.D.I.-Z.M.C.;

e) aprobarea bugetului anual de venituri și cheltuieli și a Planului de acțiune;

f) aprobarea bilanțului contabil, a descărcării gestiunii și a raportului de activitate;

g) aprobarea cotizațiilor pentru membrii fondatori și asociați și, la propunerea CD, pentru membrii consultativi și cei observatori;

h) aprobarea cuantumului contribuțiilor membrilor în vederea finanțării unor obiective majore de interes comun;

i) alegerea membrilor C.D. din rândul membrilor A.G.A., precum și revocarea acestora;

j) alegerea și revocarea membrilor Comisiei de cenzori;

k) alegerea Președintelui Asociației din rândul membrilor Adunării Generale;

l) aprobarea strategiei de dezvoltare pe termen lung a Z.M.C.;

m) aprobarea proiectelor supuse dezbaterii de către C.D.;

n) aprobarea de noi membri, a încetării mandatului acestora, pierderea calității de membru și excluderea unor membri din cadrul Asociației;

o) înființarea de filiale;

p) dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

r) orice alte contribuții prevăzute de lege sau rezultate din Statutul asociației.”

,,pct. 4. Adunarea Generală a Asociaţiei hotărăşte asupra finanţării unor obiective majore de interes comun şi stabileşte cuantumul contribuţiilor membrilor.

Hotărârile Adunărilor Generale vor fi supuse aprobării prealabile consiliilor deliberative membre, în condițiile în care finanţările converg cu competențele consiliilor deliberative în stabilirea bugetului propriu. Hotărârile Adunării Generale care vizează modul de organizare și funcționare a organelor asociației vor fi supuse aprobării prealabile a consiliilor deliberative.

Hotărârile Adunării Generale ale Asociaţiei vor fi semnate de către preşedinte, iar în lipsa acestuia de către vicepreședintele Consiliului Director.”

Art. 9 – Art. 23 pct. 4 din Statut se modifică astfel:

,,Cererea de anulare se soluționează în camera de consiliu de către judecătoria în circumscripția căreia asociația își are sediul. Hotărârea instanței este supusă numai apelului.”

Art. 10 – La art. 23 din Statut, după pct. 6, se introduc două puncte noi, pct.7 și 8, cu următorul conținut:

,,pct. 7. Alegerea președintelui

(a) Adunarea Generală alege dintre membrii săi Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj.

(b) Preşedintele Asociaţiei este ales pe o perioadă care se suprapune cu mandatul pe care acesta îl exercită în calitate de primar al unităţii teritorial-administrative reprezentate în Asociaţie ca membru fondator.”

,, pct. 8. Președintele îndeplinește următoarele atribuții:

(a) convoacă și conduce lucrările Adunării Generale a Asociației și cele ale Consiliului Director;

b) reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii;

(c) semnează actele și documentele adoptate de organele asociației;

(d) coordonează activitatea Consiliului Director;

(e) urmărește și asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor, a deciziilor, a altor documente și măsuri, stabilite de Adunarea Generală a Asociației și de Consiliu Director;

(f) propune Consiliului Director numirea și revocarea conducerii aparatului tehnic operațional al A.D.I.-Z.M.C.;

(g) aprobă fișa de post a directorului general;

(h) propune Adunării Generale numirea și revocarea Comisiei de Cenzori;

(i) îndeplineşte orice alte atribuții stabilite prin acte normative incidente.

Art. 11 – Art. 25 pct.2 din Statut va avea următorul conținut:

,,a) Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociaţiei şi este format din preşedintele Asociaţiei și din 6 membri aleşi din rândul membrilor Adunării generale a asociaţiei.

b) La şedințele şi întrunirile Consiliului Director, membrii acestuia pot împuternici o persoană cu respectarea interdicției prevazută la art. 25 pct. 2 lit. c) din Statut.

c) Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar dacă era, pierde această calitate, orice persoană care ocupă o funcție de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă asociaţia respectivă are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice. ”

Art. 12 – Art. 25 pct. 3 lit. a), c), h), i) și l) din Statut se modifică, cu următorul conținut:

,,a) Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor asociației.

c) Încheie acte juridice, în numele și pe seama Asociației, care se aduc la cunoștință A.G.A.;

h) Gestionează activitatea asociației, în conformitate cu scopurile pentru care aceasta a fost constituită, prin intermediul directorului general și a aparatului tehnic operațional din subordinea acestuia.

i) Propune Adunării Generale a Asociaților stabilirea/modificarea cotizațiilor anuale, care se includ în proiectul de buget al asociației pentru Membrii Consultativi și Membrii Observatori, precum și încetarea calității de membru fondator.

l) Elaborează Regulamentul de Organizare și funcționare al C.D. și îl înaintează spre aprobare Adunării Generale a Asociației.”

Art. 13 – La art. 25 pct. 3 din Statut, lit. m) și n) se inversează, după cum urmează:

,,(m) Realizează managementul intern și al relațiilor cu alte instituții, planul de întărire a capacității personalului și de atragere de fonduri din surse interne și externe prin participarea la programe de finanțare naționale și internaționale;”

,,(n) Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare aprobat de Adunarea Generală a asociației sau stabilite de Adunarea Generală a Asociației.”

Art. 14 – La art. 25 din Statut se îndreaptă eroarea materială, respectiv două aspecte diferite au fost numerotate cu aceeași cifră (cifra 3) și se procedează la eliminarea pct. 3, respectiv „C.D.A. poate delega, prin R.O.F.-ul A.D.I.-Z.M.C., din atribțtiile sale prevăzute prin prezentul statut, președintelui, vicepreședintelui sau directorului executiv.”

Art. 15 – La art. 25 din Statut, pct. 9 va avea următorul cuprins:

,,Președintele Consiliului Director este președintele Asociației, ales de către Adunarea generală și îndeplinește atribuții prevăzute la art. 23 pct. 8 din Statut.

Art. 16 – La art. 25 din Statut, pct. 10 va avea următorul cuprins:

,,Vicepreşedintele Consiliului Director se alege din rândul membrilor C.D., pe o perioadă care se suprapune cu mandatul pe care acesta îl exercită în funcția de primar al unităţii administrativ-teritoriale, care are calitatea de membru fondator sau asociat și îndeplinește următoarele atribuții:

(a) Îndeplinește toate atribuțiile Președintelui în absența acestuia;

(b) Îndeplinește orice alte atribuții încredințate de președinte și de Consiliul Director.”

Art 17. – La art. 26 din Statut se modifică lit. f), după cum urmează:

,,f) În condițiile legii numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea contractelor de muncă și aprobă fișele de post pentru aparatul tehnic operațional al A.D.I.-Z.M.C.”

Art. 18 Art. 27 din Statut se modifică, după cum urmează:

,,1. Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de către o comisie de cenzori formată din 3 (trei) membri. Membrii comisiei de cenzori sunt propuși de către Preşedintele Consiliului Director şi se aprobă de către Adunarea Generală a Asociaţiei.

2. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii.

3. Regulile generale de organizare şi funcţionare a comisiei de cenzori se aprobă de adunarea generală. Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.

4. În realizarea competenţei sale, comisia de cenzori:

a) verifică, cel puţin o dată pe an, modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale;

c) poate participa la şedinţele consiliului director, fără drept de vot;

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

Art. 19 – La art. 28 din Statut, punctul 2 se modifică, după cum urmează:

,,pct. 2. Adunarea Generală a Asociației este legal constituită dacă participă cel puțin 2/3 din numărul membrilor asociației. Neîndeplinirea cvorumului de ședință necesar, conduce la stabilirea unei noi convocări, pentru o dată ulterioară, stabilită de către președintele Consiliului Director. La cea de a doua convocare, Adunarea Generală a Asociației este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți.”

Art. 20 – La art. 28, după pct. 6 se introduce un nou punct, pct. 7, care va avea următorul conținut:

,,Cu respectarea corespunzătoare a prevederilor art. 28 pct. 1-6 , Adunarea Generală și ședințele Consiliului Director pot avea loc și prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță. Hotărârile Adunării Generale și Deciziile Consiliului Director pot fi semnate inclusiv cu semnatură electronică extinsă.

Art. 21 – La art. 29 din Statut, după pct. 1 se introduce un nou punct, pct. 2 cu următorul conținut:

,,2. Organizarea şi modul de funcţionare a organelor asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi a aparatului tehnic operațional sunt stabilite prin statutul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, aprobat în prealabil prin hotărârile consiliilor locale, respectiv judeţene asociate.

Art.22 – Art. 30 din Statut se modifică, după cum urmează:

,,(1) Asociația se dizolvă de drept prin:

1. imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

2. imposibilitatea constituirii Adunării generale sau a Consiliului director în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia să se constituie;
3.reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie se află sediul asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate.

(2) Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Public sau a oricărei alte persoane interesate:

a) când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
  b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
  c) când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
  d) când asociaţia a devenit insolvabilă;

e) dacă asociaţia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează să desfăşoare activităţi pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizaţii administrative prealabile, aceste activităţi nu vor putea fi iniţiate, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, decât după obţinerea autorizaţiilor respective.

(2^1) Instanţa competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscripţia căreia asociaţia îşi are sediul.

(3) Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea adunării generale. În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, hotărârea adunării generale se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie îşi are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Art. 23 La art. 31 din Statut se modifică pct. 6, cu următorul conținut:

,,În caz de dizolvare, bunurile rămase în urma lichidării judiciare se vor transmite proporțional către membrii asociației, conform algoritmului de reprezentare al localităților membre în Adunarea Generală a Asociației, cu respectarea prevederilor art. 60 din O.G. nr. 26/2000.”

Art. 24 – Restul reglementărilor din Statut rămân neschimbate.

Art. 25 – După adoptarea actului adițional, Statutul asociației va fi actualizat cu modificările cuprinse în prezentul act.

Serviciul Juridic, legislație, contracte

Șef serviciu,

Alina Nițulescu