CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 642/2016 (aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca – Sectorul II), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 632/2019, Hotărârea nr. 992/2019 și Hotărârea nr. 640/2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 642/2016 (aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca – Sectorul II), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 632/2019, Hotărârea nr. 992/2019 și Hotărârea nr. 640/2020 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 245.446/1/14.04.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 245.485/462/14.04.2021 al Direcției Ecologie urbană și spații verzi – Serviciul Ecologie Urbană, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 642/2016 (aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca – Sectorul II), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 632/2019, Hotărârea nr. 992/2019 și Hotărârea nr. 640/2020;

zând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 8 alin. (3) lit. k), art. 9 alin. (2) lit. d), art. 32 alin. (1) lit. e), art. 43 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 lit. f), art. 6 alin. (1) lit. l), art 9 alin. (1) lit. g), art. 20 alin. (2) lit. c din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 13 alin. (1) și (2) din Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, ale art. 9 pct. 5 și ale art. 13 alin. (1), (3) și (5) din Contractul nr. 449745/26.10.2016 de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca, prin concesiune și ale Ordinului nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

Văzând Avizul nr. 104147/3.03.2021 al Comisiei de prețuri și tarife din cadrul Primăriei municipiului Cluj Napoca;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 642/2016 (aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca – Sectorul II), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 632/2019, Hotărârea nr. 992/2019 și Hotărârea nr. 640/2020, în sensul modificării Anexei 1 la Contractul nr. 449745/26.10.2016 de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca, Sector II, încheiat cu S.C. Brantner Servicii Ecologice S.R.L., conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Ecologie urbană și spații verzi și Direcţia Economică.

Art. III. Prezenta hotărâre se comunică S.C. Brantner Servicii Ecologice S.R.L.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 164 din 21 aprilie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA Anexă la Hotărârea nr. 164/2021

DIRECȚIA ECOLOGIE URBANĂ ȘI SPAȚII VERZI

SERVICIUL ECOLOGIE URBANĂ

Anexa 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca, prin concesiune, nr. 449745/26.10.2016

Tarifele pentru activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca, prestate de operatorul S.C. Brantner Servicii Ecologice S.R.L.

Nr crt

Activitatea

Unitatea de măsură

(UM)

Preț unitar

lei/UM fără TVA

1

Măturat și aspirat mecanizat trotuare și carosabil

1000 mp

13,28

2

Întreținere străzi

1000 mp

6,48

3

Măturat manual carosabil și trotuare

1000 mp

10,83

4

Spălat din furtun

1000 mp

23,89

5

Curățat manual rigole

1000 ml

406,96

6

Stropit din paleți

1000 mp

5,83

7

Curățat manual zăpada și gheața

1000 mp

285,85

8

Încărcat, transportat zăpada și gheața

mc

12,72

9

Pluguit

1000 mp

7,87

10

Combaterea poleiului cu sare pură

1000 mp

19,48

11

Combaterea poleiului cu emulsie de sare

1000 mp

33,16

12

Combaterea poleiului cu soluție de clorură de calciu

1000 mp

20,05

13

Combaterea poleiului cu amestec de sare și nisip

1000 mp

35,16

14

Curățarea de zapadă a gurilor de scurgere

buc

12,40

Direcția Ecologie urbană  și spații verzi                                                                                                                                                 Serviciul Ecologie urbană

                                                                                                                                                                                                                 Șef serviciu

Director executiv                                                                                                                                                                                 Marius Coroș

Vasile Moldovan