CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Contractului nr. 42/29.12.2018 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, aprobat prin Hotărârea nr. 1124/2018

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Contractului nr. 42/29.12.2018 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, aprobat prin Hotărârea nr. 1124/2018;
Reținând Referatul de aprobare nr. 248687/1/15.04.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 248748/15.04.2021 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Direcţiei Tehnice, Direcției Juridice și Direcției Economice, prin care se propune modificarea Contractului nr. 42/29.12.2018 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, aprobat prin Hotărârea nr. 1124/2018;

Văzând avizul Comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători, ale art. 1 alin. (4) lit. i) și lit. l), ale art. 2 lit. t), ale art. 8 alin. (3) lit. d^2), ale art 10 alin. (5), ale art. 43 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, actualizată, a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1 alin. (4) lit. i), ale art. 2, ale art. 4 alin. (1) lit. h), art. 43 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 14 alin. (2), ale art. 15 alin. (2) și (3), ale art. 17 alin. (1) din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local și județean de persoane, astfel cum a fost modificat prin Ordinul A.N.R.S.C. nr. 134/2019, ale Hotărârii nr. 128/15.03.2013 privind constituirea Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj, ale art. 5 alin. (2), ale art.16 alin. (3) lit. b) și ale art. 21 alin. (1) din Statutul Asociației și ale Contractului nr. 42/29.12.2018 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători în asociația de dezvoltare intercomunitară ,,Asociația Metropolitană de transport public Cluj” (A.M.T.P.C.);

Luând act de Adresa nr. 610394 din 11.12.2020 a Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., de Deciziei nr. 8 a Consiliului de Administrație al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., consemnată în Procesul-verbal nr. 8 din 2.12.2020, precum și de Avizul Consiliului Concurenței nr. 744/3.03.2021, înregistrat la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 179442/16.03.2021;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. I. Se aprobă modificarea Contractului nr. 42/29.12.2018 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, aprobat prin Hotărârea nr. 1124/2018, după cum urmează:

1. Pct.9.1 va avea următorul conținut:

“Veniturile operatorului de transport se formează din încasarea de la călători a t arifelor

reprezentând contravaloarea serviciului prestat și/sau din compensații de la bugetele locale, calculate ca diferență de tarif și/sau ca diferență între costurile și veniturile operatorului plus un profit rezonabil. Asociația de dezvoltare intercomunitară ,,ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ” (A.M.T.P.C.)” va plăti operatorului compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public, calculată în conformitate cu normele stabilite în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, potrivit formulei:

   C = CE + P_r – V, unde:

 C – compensaţia;

  CE – total cheltuieli eligibile suportate de operator, aferente cheltuielilor de exploatare şi cheltuielilor financiare pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public, fundamentate pe structura elementelor de cheltuieli prevăzută în anexa nr. 1 a actului adițional nr. _______/_________, care face parte integranta din contract;

CE=(Cunitar x Km), unde :

C unitar reprezintă costul în lei stabilit pe km pentru fiecare categorie de mijloc de transport, calculat potrivit Anexei 10.1; c unitar este calculat cu includerea amortizării investițiilor operatorului și a cheltuielilor financiare aferente investițiilor (dobânzi și alte cheltuieli financiare aferente rambursării creditelor de investiții). Amortizarea investițiilor realizate de operator din fonduri provenite de la bugetele locale sau bugetul statului nu este eligibilă.

Costul unitar per kilometru estimat pentru anul 2021 este:

  • cost unitar tramvai – 15,57 lei/km

  • cost unitar troleibuz – 11,33 lei/km

  • cost unitar autobuz – 8,61 lei/km

Km reprezintă ,,numărul de km efectivi realizați de mijloacele de transport ale Operatorului în trimestrul pentru care se acordă Compensația, pe traseele stabilite în Programul de transport, potrivit Anexei 13, pentru fiecare categorie de mijloc de transport”.

Astfel :

CE = (c unitar tramvai x Km tramvaie) + (c unitar troleibuze x Km troleibuze) +(c unitar autobuze x Km autobuze)

  P_r – profitul rezonabil al operatorului reprezintă o rată de rentabilitate a capitalului, normală pentru sectorul de activitate de transport public şi care ţine seama de nivelul de risc al serviciului de transport public suportat de operator. Nivelul profitului rezonabil va fi evaluat și stabilit anual de către Autoritatea Contractantă, până la data de 30 ianuarie a fiecărui an, pe baza balanței la 31 decembrie a anului precedent și va fi aplicat la total cheltuieli eligibile CE. Pentru fiecare an din contract, rata profitului va fi de sub 3% și nu va putea depăși rata SWAP pentru România, stabilită de Comisia Europeană, plus 1%;

  V – total venituri obținute de operator în legătură cu prestarea serviciului de transport public, aferente veniturilor realizate din vânzarea titlurilor de călătorie și veniturilor din alte activităţi legate de prestarea serviciului de transport public local.

  Cheltuielile eligibile CE, care se iau în considerare la calculul compensaţiei C, sunt cele de la poziţia VI, total cheltuieli din anexa nr. 1. a actului adițional nr. _______/________.

Cheltuielile vor cuprinde doar cheltuielile aferente exclusiv prestării serviciului public de transport public local.

Veniturile vor cuprinde doar veniturile încasate de operator ca urmare a prestării serviciului public de transport local.

Estimarea compensației anuale pe perioada anilor 2021-2028 corespunde rândului 18 din Anexa 17.

Se definește Compensația de exploatare astfel:

Compensația de exploatare = CompensațiaDiferențe de tarif

Diferențele de tarif, estimate pe perioada anilor 2021-2028 conform rândului 31 din Anexa 17, vor fi facturate lunar de către operator direct către U.A.T.-urile membre ale Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj, precum și către universități și Casa Județeană de Pensii.

Compensația de exploatare, estimată pe perioada anilor 2021-2028 conform rândului 42 din Anexa 17, va fi facturată trimestrial către Autoritatea Contractantă.

2. Punctul 9.3.din contract se modifica astfel:

“Compensația de exploatare va fi platită de Autoritatea Contractantă Operatorului, în baza Raportului trimestrial de constatare și a facturii emise de Operator. Raportul trimestrial de constatare se întocmește de către Operator, potrivit Anexei 8.1 și se depune la registratura Autorității Contractante până la data de 15 a lunii următoare trimestrului pentru care se plătește Compensația de exploatare. Raportul trimestrial de constatare se analizează și semnează de către Autoritatea Contractantă până la data de 30 a lunii următoare trimestrului pentru care se plătește Compensația de exploatare. Raportul trimestrial de constatare va fi întocmit doar în trimestrul în care este necesară compensația.“

3. La punctele 9.4., 9.5, 9.7 din contract se modifică sintagma “raport lunar” cu “raport trimestrial”.

4. Pct.9.10.din contract se modifică astfel: ,,Costul unitar pe Km se poate modifica trimestrial, în condiţiile prevăzute în Anexele 10.1. si 10.2., odată cu depunerea Raportului de constatare, pe baza costurilor reale și a kilometrilor efectuați în trimestrul respectiv.

5. Se completează capitolul 9 din contract cu un nou punct, nr. 9.14, având următorul conținut: “Deoarece sistemele de compensare care acoperă pur și simplu costurile efective, în momentul apariției acestora, nu oferă societății de transport suficiente stimulente pentru a limita costurile sau a deveni, în timp, mai eficientă, se convine introducerea următorului mecanism de eficientizare: în situația în care, într-un an, se vor înregistra reduceri de costuri față de anul anterior, rezultate exclusiv din creșterea eficienței activității operatorului, certificate ca atare de un auditor independent, acestea vor fi repartizate astfel: 50% din câștigurile de eficiență va ramâne la dispoziția operatorului, sub formă de profit majorat, iar restul la autoritatea contractantă, care îl transmite către autoritatea publică corespunzătoare.”

6. La Anexa 8.1, parte integrantă din contract, se modifică sintagma “raport lunar” cu “raport trimestrial”, se înlocuiește “Microbuz” cu “Troleibuz” și se adaugă două rânduri – “Diferențe de tarif” și ,,Compensația de exploatare (CompensațiaDiferențe de tarif)”, conform Anexei nr. I la prezenta hotârăre, anexă ce face parte integrantă din aceasta.

7. La Anexa 8.2, parte integrantă din contract, se înlocuiește “Microbuz” cu “Troleibuz”, conform Anexei nr. II la prezenta hotărâre, anexă ce face parte integrantă din aceasta.

8. Se actualizează Anexa nr. 17 din contract conform Anexei nr. III la prezenta hotărâre, anexă ce face parte integrantă din aceasta.

Art. II. Se împuternicește domnul primar Emil Boc, reprezentant al Municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală a Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj, să voteze conform prezentei hotărâri.

Art. III. Se aprobă mandatarea Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj pentru a semna, prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama Municipiului Cluj-Napoca, actul adițional la Contractul nr. 42/29.12.2018 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, în conformitate cu prevederile art. I din prezenta hotărâre.

Art. IV. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Tehnică, Direcția Economică, Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 165 din 21 aprilie 2021

( Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)