CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2021

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2021 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 245.391/1/14.04.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 245.474/462/14.04.2021 al Direcției Ecologie urbană și spații verzi – Serviciul Ecologie Urbană, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2021;

zând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 6 lit. d) și ale art. 10 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 6 alin. (1) lit. d) și alin. (3) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 46 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. a), ale art. 11 lit. b), ale art. 16 alin. (2) lit. k), ale art. 23 alin. (2) lit. b) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, aprobat prin Hotărârea nr. 252/2009, precum și ale Ordinului nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

Reținând Decizia nr. 3/9.02.2021 a Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO- METROPOLITAN Cluj și Hotărârea nr. 2/09.02.2021 a Adunarii Generale a Asociaților;

Potrivit dispoziţiunilor art. art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă cotizaţia Municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2021 în vederea susţinerii activităţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, în cuantum de 163.993 lei.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Economică și Direcţia Ecologie urbană și spații verzi.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Judeţean Cluj, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj.

Preşedinte de şedinţă,

Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 166 din 21 aprilie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)