CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Serviciului Public pentru administrarea obiectivelor culturale, serviciu public de interes local, subordonat Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Serviciului Public pentru administrarea obiectivelor culturale, serviciu public de interes local, subordonat Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 249131/1/15.04.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 249162/15.04.2021 al Serviciului Public pentru administrarea obiectivelor culturale, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Serviciului Public pentru administrarea obiectivelor culturale, serviciu public de interes local, subordonat Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 391 alin. (3) lit. a) și c), ale art. 405, ale art. 518 alin. (1) lit. d), alin. (2) și (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, ale H.G. nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, ale art. 22 alin. (1) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 6 alin. (1) lit. b) și c), alin. (2) și (3), ale art. 12, ale art. 13 din O.UG. nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 740/2019 (acordarea sporului pentru condiții de muncă pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public pentru administrarea obiectivelor culturale), ale Hotărârii nr. 993/2019 (stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 26/2020, ale Hotărârii nr. 8/2021 (stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca);

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă Organigrama, Statul de funcții, Statul de personal și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Serviciului Public pentru administrarea obiectivelor culturale, conform Anexelor 1, 2, 3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu data aprobării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 568/2018.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciului Public pentru administrarea obiectivelor culturale și Direcția Economică.

Președinte de ședință,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROȘCA

Nr. 168 din 21 aprilie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)