CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al Direcţiei Generale Poliţia locală a municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2021

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al Direcţiei Generale Poliţia locală a municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2021- proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 246272/1/14.04.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 246340/488/14.04.2021 al Direcţiei Generale Poliţia locală și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al Direcţiei Generale Poliţia locală a municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2021;

Potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) lit. c) și art. 30 lit. g) din Legea nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 24 din H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, ale art. 3 şi 4 din Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale, ale art.129 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.7 alin 1 lit. c) din Regulamentul de organizare şi funcționare al Comisiei locale de ordine publică a municipiului Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 30/2021 precum şi ale art. 19 şi 28 din Hotărârea nr. 36/2018 privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin.1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă Planul de ordine şi siguranţă publică al Direcţiei Generale Poliţia locală a municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2021, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Planul de ordine și siguranță publică al Direcţiei Generale Poliţia locală a municipiului Cluj-Napoca și hotărârea de aprobare a acestuia se înaintează, în copie, Inspectoratului de Poliție Judeţean Cluj.

Art. 3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcţia Generală Poliția locală şi Inspectoratul de Poliție Judeţean Cluj.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 169 din 21 aprilie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

PLANUL DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ AL DIRECȚIEI GENERALE POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA